צפור הנפש של היהדות

תוכן עניינים

ההלכות לדעת הרב עובדיה זיע"א בלבד.
--------

התייחסותה החמורה של ההלכה כלפי אדם המחלל שבת בפרהסיא [בגלוי], ממחישה לנו עד כמה שמירת השבת הינה ציפור נפשה של היהדות.

הנה, קובעת ההלכה, שהמחלל שבת בפרהסיה:

((( פסול לעדות.
יינו - יין נסך.
חשוד על השבועה [אין משביעים אותו בבית דין, ואם קפץ ונשבע אינו נאמן].
אין מקבלים ממנו קורבן כלל.
שחיטתו נבלה.
אין מערבים עימו [עירובי חצרות בשבת].
אינו מצטרף למנין לתפילה.
לא קוברים אותו בתוך שאר קברי ישראל ששמרו שבת.
אינו נאמן באיסורים [אין אוסרים או מתירים דבר על פי עדותו]. (שבת חמדת הימים עמוד 61) )))

וכך אומר הרמב''ם: השבת היא האות שבין הקב''ה ובינינו לעולם. לפיכך כל העובר על שאר מצוות - הרי הוא בכלל רשעי ישראל, אבל המחלל שבת בפרהסיה - הרי הוא כעובד עבודה זרה, ושניהם כגויים לכל דבריהם''. (הלכות שבת פ''ל הט''ו)

אף הגויים ידעו כי שמירת השבת הינה יסוד גדול מאוד ביהדות, ומבלעדיה חלילה אין קיום וצביון לשמירת שאר התורה והמצוות:

- אמר המן הרשע לאחשוורוש: ''אם אתה מבקש לעקור אותם - עקור את השבת ובטל אותה, ואחר כך אתה מכלה אותם''. (אסתר רבה ז)

- היוונים כאשר רצו לקעקע את התורה מעם ישראל, גזרו תחילה שלוש גזירות: * שלא למול את הבנים. * שלא לקדש את החודש [ובכלל זה כל שמירת החגים]. * שלא לשמור את השבת. ידעו הם כמה עוצמה וכח יש במיוחד במצוות הללו בשמירת הצביון היהודי.

יהי רצון שבזכות ההקפדה על שמירת השבת, נזכה בקרוב לגאולה, כמו שאמר רבי שמעון בן יוחאי: ''אלמלי משמרים ישראל שתי שבתות כהלכתם, מיד הם נגאלים'' (שבת קיח ע''ב). ואמר הקב''ה: ''אם שמרתם נרות של שבת, אני מראה לכם נרות של ציון''. (ילקוט שמעוני במדבר ח תשיט)

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל מחבר
סדר היום בהלכה ובאגדה

כסלו התשע"ג
לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן