''צדקתן'' של רשעים ! - תפארת ישראל

תוכן עניינים

--------

פרש רש''י: הוסיף רשעה על רשעתו. ואם תאמר, והלא היה מכבד עשו את אביו ואיך לא חשש כעת להכעיסו, שהרי משמע שעל אף שראה שרעות בעיני יצחק הוסיף ולקח את מחלת בת ישמעאל ומה יום מיומים?

אלא אפשר לומר שאף על פי שעשו היה מכבד את אביו - לא לשם שמים נתכון אלא משום שיצחק אוהב את עשו והיה מראה לו סימני חבה ואותות אהבה בגלוי, ואלו את יעקב היה אוהב בסתר לבו ולא היה עשו יודע מכך, כי חשש יצחק לקנאת עשו, ולכך העלים אהבתו ליעקב, וגלה אהבתו לעשו. ולעמת זאת רבקה היתה אוהבת את יעקב בגלוי, והראיה שאת רבקה לא היה חושש לכבדה, שאמר: ''יקרבו ימי אבל ''אבי'' ואהרגה את יעקב אחי'' משמע שחשש מלצער אביו ולא לצער אמו, וראיה גדולה לדברינו בדברי רש''י זכרונו לברכה, שכתב על פסוק ח': ''וירא עשו כי רעות בנות כנען בעיני יצחק אביו'', כתב רש''י: מחבר על למעלה ''וירא עשו כי ברך יצחק וגו' ושלח אתו פדנה ארם'', וכי הלך יעקב אל אביו וילך פדנה ארם וזאת בגלל כי רעות בנות כנען, והלך גם הוא אל ישמעאל. הרי שהכל ענין אחד שהתחיל מכך שראה עשו שאביו בעצם פנה מאהבתו ומחבתו ממנו והעבירה ליעקב אחיו ונתגלה לו שאביו ברכו ולא הקפיד על מרמתו, הבין שאכן אוהבו הוא מתמיד, אלא שהסתיר זאת ממנו ובסתר לבו באמת כל אהבתו אל יעקב, ולכן עשה כרצונו ותאותו, אבל מכל מקום לא לגמרי נטש עשו את מצות כבוד אב ואם שהרי עדין לעשות דבר גדול כל כך להרג את יעקב לזאת כבר המתין עד כי ימות יצחק אביו. ועוד אפשר לומר, שהלא עשו היה מתנהג בצביעות לגבי יצחק אביו, וכמובא בחז''ל שהיה שואל כיצד מעשרין את המלח וכדומה, וחשב שאכן יצחק אביו באמת מטעה על ידו וחושבו לצדיק, ולכן גם הוא היה נזהר להקפיד על צביעותו להלך בדרך שחפץ בה אביו והיה כובש תאוותיו למראית עין. ואולם כשראה שאביו יצחק לא מטעה אלא יודע באמת מי הצדיק ומי אינו צדיק בזה שראה חבת אביו ליעקב אחיו, והבין שאין טעם כבר להתנהג בצביעות כמקדם, ולכן לא כבש יותר תאוותיו ואפלו לא למראית עין ולקח נשים כלבבו.

וישטם עשו את יעקב על הברכה אשר ברכו אביו, ויאמר עשו בלבו יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב אחי (כז, מא)

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א
תפארת ישראל

הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן