צדקתן של האמהות - תפארת ישראל

תוכן עניינים

--------

ויש להבין, מה כל כך התנחמה רחל בלדת בלהה שפחתה, והלא סוף סוף אין זה בנה שלה, והלא על זה היה לבה כואב שאמרה ליעקב: ''הבה לי בנים ואם אין מתה אנכי''. ועוד, הרי גם שרה כשנתנה שפחתה הגר לאברהם וילדה לו בן, לא נאמר כלל שזה נחם את שרה, וכל מה שעשתה שרה זה רק כדי שיהיה לה זכות שגם היא תלד, אבל עצם זה ששפחתה הגר ילדה לא נחם אותה כלל. ואיך כל כך נתנחמה רחל עד שאמרה ''ויתן לי בן'' ''נפתולי אלקים נפתלתי עם אחתי גם יכלתי'', וכי בזה ששפחתה ילדה השותה לאחותה לאה? אלא מכאן נראה גדל צדקותה של רחל אמנו עליה השלום שכל כונתה היתה רק לגרם מצדה לי''ב שבטים שיבואו לעולם, ולכן כיון שידעו האמהות ברוח הקדש שי''ב שבטים מוליד יעקב וד' נשים נושא, ואם כן ידעה רחל שגם משפחתה שתלד זה מצטרף לחשבון י''ב שבטים, ולכן גדלה שמחתה בזה שנתנה שפחתה ליעקב, שזה ודאי תלוי רק ברצונה של רחל ובהסכמתה, דהיתה יכולה ודאי למנע את שפחתה מלהנשא ליעקב אבל כיון שידעה שעל ידי שתתן את שפחתה ליעקב ותלד, אם כן היא הגורמת לביאת י''ב שבטים, שהרי גדול המעשה יותר מן העושה, ואם כן מה נפקא מינה אם היא תלד או שפחתה, העקר שתעשה פעלה לביאת י''ב שבטים לעולם, ולכן שמחה. מה שאין כן שרה שידעה שמה שיקח אברהם את שפחתה הגר לא זה הוא הילד שימשיך את זרע אברהם, ולכן אף ששרה ודאי כונתה היתה לשם שמים לזכות לבן כדי להמשיך את שושלת אברהם, לא התנחמה בבן הגר, וכל מה שהכניסה שפחתד הגר זה רק כדי שיהיה לה גם זכות והיא גם תלד, ואין לה נחמה אלא בבנה שהיא תלד, שרק בו יתקימו כל הבטחות הקדוש ברוך הוא לזרע אברהם

וכן נראית צדקותה של לאה שכשראתה שעמדה מלדת הכניסה שפחתה, ובודאי כאן אין כונתה שבזכות זה תלד שהרי ילדה כבר חלקה ארבעה בנים, ואם כן למה לה להכניס צרתה לביתה מי שהיתה עד עכשו שפחתה, אלא כמו שאמרנו לעיל שידעו האמהות שד' נשים נושא יעקב וגם בני השפחות יצטרפו למנין י''ב שבטים ולכן מסרום ליעקב. ועוד נראה צדקותה של לאה שכשעמדה מלדת לא חשבה אמתין עוד אולי אלד בעצמי ולמה אמסר את שפחתי, אלא תכף כשראתה שעמדה מלדת אמרה מה שבידי לעשות לזרז ביאת י''ב שבטים אזרז ולא אחמיץ ואמתין אולי יהיה עוד שבטים ממני עצמי.

וזהו שכתוב אחר כך. ''ותהר ותלד ליעקב בן חמישי, ותאמר לאה נתן אלקים שכרי אשר נתתי שפחתי לאישי'' ולכאורה למה חשבה שזה בשכר זה, והלא גם רחל נתנה שפחתה ליעקב ועדין לא ילדה, שהרי רק לאחר שילדה את יששכר וזבולון כתוב: ''ויזכר אלקים את רחל'' וגו', ואם כן מנין לה שזו הזכות עמדה לה? אלא, שאמרה לאה מה שרחל נתנה שפחתה אפשר היה לה נגיעה עצמית כדי שתזכה גם היא ללדת, אבל אני אפלו שכבר ילדתי ארבעה בנים לא נמנעתי מלתן שפחתי ליעקב, ובודאי במסירת שפחתי ליעקב גדלה זכותי על רחל שאף היא אמנם מסרה, כי לא נתכונתי להנאת עצמי אלא לשם שמים בלבד לזרז ביאת השבטים.

ואביכן התל בי והחלף, את משכרתי עשרת מנים וגו' (לא, ז)

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א
תפארת ישראל

הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן