פרק שני - בו יבואר דין דשער באשה ערוה ואסור לומר שום דבר קדושה נגדה

דף הבית ספרי קודש אונליין למה אישה חייבת בכיסוי ראש? ספר גדר עולם פרק שני - בו יבואר דין דשער באשה ערוה ואסור לומר שום דבר קדושה נגדה
תוכן עניינים

--------

דע עוד דמלבד איסור פרוע ראש יש עוד ענין אחר שמחמת זה צריכה להיות שערה מכוסה אפילו בביתה באיזה כיסוי או בפאה נכרית (הוא מה שקורין פארוק) דאל"ה אסור אפילו לבעלה לומר שום דבר קדושה נגדה, דהשער הוא בכלל ערוה כמו שאמרו חז"ל (בברכות כ"ד) 'שער באשה ערוה' שנאמר וכו' עי"ש, וכן פסק האלפס והרמב"ם והרא"ש והטור והשו"ע וכל הפוסקים ראשונים ואחרונים.

וזה לשון השו"ע אורח חיים בסימן ע"ה ס"ב: 'שער של אשה שדרכה לכסותו אסור לקרות כנגדו אפילו אשתו', ואפילו אם נתגלה רק קצת מהן , ואפילו אם דרך אשה זו וחברותיה באותו מקום לילך בגילוי שערה בשוק כדרך הפרוצות אסור לקרות כנגדה, וכמו אם היו זרועותיה ושוקה מגולין דאסור בכל גוונא לקרות כנגדן [וכמו שכתב בספר תפארת שמואל ואליהו רבא וחיי-אדם].

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר: הרב ישראל מאיר מראדין זיע"א

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל ר' אליעזר שטלמן הי''ו
ספר גדר עולם

על חובת הצניעות בכללות ובפרט בענין כיסוי הראש באשה הנשואה
מאת מרן רבינו החפץ חיים זצ"ל

באדיבות ר' אליעזר שטלמן הי"ו מארגון קול הצניעות
לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן