פרק י' - המצטיין במידת ''נושא בעול עם חבירו'' זוכה למלכות

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר כנסת ישראל פרק י' - המצטיין במידת ''נושא בעול עם חבירו'' זוכה למלכות
תוכן עניינים

--------

{'נושא בעול עם חבירו' - אחד מארבעים ושמונה דברים שהתורה נקנית בהם. (אבות) }

גדולי ישראל שהצטיינו במעלת הנושא בעול עם חבירו, זכו ונהיו למנהיגי הצבור. מבאר זאת הסבא מקלם, בספרו ''חכמה ומוסר'' (חלק א' סימן ב'):

''זה הרבה פעמים אשר דברנו במעלת נושא בעול עם חבירו, וכי לא לחינם היא אחד מארבעים ושמונה דברים דברים שהתורה נקנית בהם, כי תכונתה בנויה על כוחות הנפש עם כח השכל דווקא גם יחד, ולא יועיל לזה מה שיהיה האדם רחמן בטבע, אבל צריך לזה השתמשות בשכל, להתבונן מעצמו ולהעתיקו אל זולתו, והעיקר - ליירד אל הפרטים לתכונתם, ולכן היא הקדמה לתורה, כי התורה היא כליל המעלות לרמ''ח אברים ושס''ה גידים כידוע, ולכן הרבה להם תורה ומצוות, כי הם כולם תרי''ג כנגד תרי''ג אברים, ואז הם כליל המעלות, ולכן נתנו חכמים ארבעים ושמונה דברים כלליים אשר הם מְסַגְלִים כוחות האדם בכוחות נפשו ושיכלו, כדי שיכשר לקנין התורה אשר היא כליל המעלות. ואחרי ש''נושא בעול'' אחת מהן, אין כל חדש שהיא כליל המעלות, ובפרט במה שנוגע לזולתו, בין לגופו בין לנפשו. ולכן דיברנו כמה פעמים, שראשית הופעת תולדה של משה רבנו עליו השלום היתה ''וירא בסבלותם'' וכדפרש רש''י שם, והיינו, כי היה מוכן להיות שליח להיטיב עם ישראל בגופם ולעבוד את האלקים בהר הזה, הוא הר סיני. לכן הודיעה התורה כי הוא האיש הראוי להיות שליח לישראל, כי יש לו מידה זו ''נושא בעול עם חבירו'' המורה על מעלת גופו ונפשו.

מצאתי בבעל הטורים בפרשת מקץ על פסוק ''בטרם תובא שנת הרעב'', וזה לשונו: ''וליוסף'' - ב' במסורה - הכא, ואידך: ''וליוסף אמר מבורכת ה' ארצו''. כדאמרינן כל המשתתף עצמו עם הציבור בצרתם זוכה ורואה בנחמתם. הוא קיים זאת מדעתו ושיכלו, להיות נושא בעול עם חבירו כמשה רבנו עליו השלום - ''וירא בסבלותם'', אף שהוא היה בבית המלך, אבל לימד את עצמו על דרך החינוך. להכיר צער זולתו - ''ויקשב ה' וישמע'' ונזכר לפניו יתברך. ובשביל כליל המעלה ההיא, זכה להיות מלך במצרים, להחיות עם רב, ולסלול דרך שיבואו יעקב ובניו במצרים בדרך כבוד, ולא בשלשלאות של ברזל, כמו שאמרו זכרונם לברכה, וזכה להיות שליח לישראל להנחילם הארץ, ולתת להם חיי נצח, נעימות בימינך נצח. צאו וראו, איזה דרך שיבור לו האדם - הוא להיות נושא בעול עם חבירו, ותיזכו לכל הברכות.

ואמרנו על פי זה הוא, ש''אביו שמר את הדבר'', היינו שידע את יוסף שהוא מצויין במידה הזאת. כי מה שהביא דיבה על אחיו לאביו, היה גם כן בשביל מידה זו של נושא בעול עם חבירו, כי דאג עבורם גם לנפשם, והכיר אביו ממנו שהוא דואג לטובת זולתו בהפרזה, ולכן ''ואביו שמר את הדבר'', שראה שהוא מוכשר למלוכה, כעניין שראינו בתוספתא: ''ומה מלך שעוסק כל ימיו בצרכי צבור'', הרי כי בחינת מלך להיות עוסק בצרכי צבור, ולכן מי שהוא יותר נושא בעול עם חבירו, מסוגל יותר למלוך, ולכן נצטוונו ''המורד במלכות חייב מיתה'', כי עניין המלוכה היא בנויה על נושא בעול עם חבירו בדרך פלא, כי המלוכה תיתן עין השגחתה על כל עוול להציל עשוק מיד עושקו, כעניין שנאמר: ''מלך במשפט יעמיד ארץ'' (משלי כ''ט, ד'), ואין לך נושא בעול עם חבירו יותר מזה. (''אהבת ישראל'')

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל בר לבב - אהבת ישראל

מגוון מפורט של מקרים רבים בחיי היום יום הגוררות בסיבתן את עוון "שנאת חינם" עם עצות בחונות ומנוסות להסרת השנאה והחדרת האהבה
הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן