פרק ה - פסוק יד - מגילת הסתר

תוכן עניינים

--------

{וַתּאמֶר לוֹ זֶרֶשׁ אִשְׁתּוֹ וְכָל אהֲבָיו יַעֲשׂוּ עֵץ גָּבהַּ חֲמִשִּׁים אַמָּה וּבַבּקֶר אֱמר לַמֶּלֶךְ וְיִתְלוּ אֶת מָרְדְּכַי עָלָיו וּבא עִם הַמֶּלֶךְ אֶל הַמִּשְׁתֶּה שָׂמֵחַ וַיִּיטַב הַדָּבָר לִפְנֵי הָמָן וַיַּעַשׂ הָעֵץ:}

צריך לבאר מה הטעם שהמן ביקש עצה מאוהביו ומזרש אשתו, ולא החליט בעצמו מה לעשות במרדכי. [כגון שהיה מחליט להורגו, והיה מבקש רשות מהמלך ודי].

והתשובה מבוארת למעלה (פרק ג' פסוק ו'): "ויבז בעיניו (של המן) לשלח יד במרדכי לבדו". שכיון שהיהודים היו עם לא חשוב באותה עת, מי שהיה הורג אחד מהם, אין זה מעלה. ואדרבה, כיון שהמן היתה לו מעלה גבוהה אצל המלכות, זה בושה בשבילו לשלוח יד ביהודי אחד. ולכן לא רצה לעשות את זה, שלא להתבזות. ואוהביו וזרש אשתו, ידעו מזה, ולכן התחכמו למצוא פתרון כזה, לעשות עץ גבוה חמשים אמה ולתלות עליו את מרדכי. וזה אינו סתם מעשה הריגה, שאין בו כל גבורה, אלא תליה על עץ גבוה, בשביל לבזות בזיון נורא את הנתלה עליו, לעיני כל העם. ודבר זה הסכים המן הרשע לעשות. "וייטב הדבר לפני המן ויעש העץ", למה הוטב בעיניו, בגלל שהתליה לא באה להראות את כוחו של התולה, אלא זה בא להראות על בזיונו של הנתלה. ואם כן, היה נס שיעצו לו דבר זה, שעל ידי כך הוטב הדבר לפניו, והכין העץ. וכל זה היה למפלתו, שהכין את העץ בשביל עצמו, וגם אותו עץ היה מתאים בדיוק להמן ולעשרת בניו, בשיעור שנתלו זה למטה מזה, כמבואר בדברי רבותינו (תרגום שני ט' י"ד).

ובחידושנו על הגמרא בארנו בעזרת השם שבאמת המן לא חשב להתיעץ עמהם כלל מה לעשות למרדכי. רק רצה לספר להם סתם את כבודו ועושרו ולהתגאות, ושדבר אחד מפריע לו, ולכן הכל לא שוה לו. וכך רצה שיריבו את ריבו, וידאגו בעצמם להרוג את מרדכי, וכך אף אחד בעולם לא יחשוב שהמן שלחם. ובאמת אז היה סכנה למרדכי הצדיק, שלא יהיו הולכים באמת והורגים אותו. ומשמים נתנו בלבם ליעץ להמן לעשות עץ, ושלא ילכו ויהרגו את מרדכי ח"ו. ולא עוד אלא שעצתם היתה פח מוקש להמן, שכך הכין עץ למרדכי, והכינו בשביל עצמו [וכבר מבואר למעלה באריכות כל הרעות שנגרמו להמן הרשע ממה שהכין העץ והלך להודיע זאת לאחשורוש].

גם היה נס שאמרו לו להשכים בבקר מוקדם אל המלך למהר את תליית מרדכי, וזה בדיוק היה למפלת המן, שהמן הגיע בבקר בדיוק בשעה שהמלך היה טרוד מהלילה שעבר עליו, שלא ישן כלל [ובמדרש אבא גוריון (פ"ו) מבואר שגבריאל המלאך חבטו שס"ו פעמים], וגם אז היה מחפש איזה טובה לעשות למרדכי היהודי, ואז הגיע המן (ו' ד'). וראה המלך שראוי להנקם בהמן – שהוא שונא של מיטיבו, וכך התגלגל נפילתו של המן: שהלך להלביש את מרדכי, ולא מצא סַפָּר, וספרו, ולא מצא בלן ורחצו וכו' וכמבואר בהמשך, ולבסוף עוד הגיע לביתו תשוש ומבולבל ועייף לאין אונים. ואז הריצוהו במהרה אל המלך, ושם נכונה לו מפלתו, כן יאבדו כל אויבך ה'. והכל מבואר לקמן בס"ד. יוצא איפה שהיה נס במה שבא בדיוק בשעה שהמלך חיפש להטיב למרדכי.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) להרב ישראל בן ישי הכהן שליט"א לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן