פרק ה - לימוד מרב

תוכן עניינים

--------

רב ותלמיד

א. כל המונע הלכה מפי תלמיד, אפילו עוברין שבמעי אמו מקללין אותו, ולא עוד אלא שמנקבין אותו ככברה, ואם למדו מה שכרו, זוכה לברכות כיוסף (סנהדרין צא ע"ב וצב ע"א).

ב. התורה נקנית בשמיעת האוזן (אבות פ"ו מ"ו).

ג. תלמוד - ילמד מרב אחד ותורתו מתקיימת. אבל סברא הלומד מרב אחד, אינו רואה סימן ברכה לעולם (ע"ז יט ע"א ועירובין נג ע"ב).

ד. המלמד תורה לאחרים, תורתו מתקיימת בידוובתפילות האמוראים (ברכות יז ע"א) התפללו לאלהים "שתרבה גבולינו בתלמידים". (עירובין נד ע"א). ואמרו חכמים העמידו תלמידים הרבהעי"ש בפסחים עוד בענין ובאבות "מורא רבך כמורא שמים" (אבות פ"ד מט"ו). (אבות פ"א מ"א).

ה. יסביר הרב פנים לתלמידיו (תענית ח ע"א). ולא הקפדן מלמד (אבות פ"ב מ"ז).

ו. כל תלמיד שיושב לפני רבו ואין שפתותיו נוטפות מור - תכוינהפרש"י אלא או שניהם ע"ג מיטה או שניהם ע"ג קרקע. (פסחים קי"ז ע"א).

ז. לא ישב הרב על גבי מטה וישנה לתלמידו על גבי קרקעועיין ירושלמי (שבת פי"ט ה"א): "כל תורה שאין לה בית אב אינה תורה, ובפנ"מ ובקה"ע שם פי' שאינו מקובל איש מפי איש [עד מרע"ה], ובזוהר (יתרו פז ע"א) "דאמר מילי דאורייתא מה אלא שמע מרביה, עליה כתיב "לא תעשה לך פסל". (מגילה כא ע"א).

ח. כל האומר דבר שלא שמע מפי רבו, גורם לשכינה שתסתלק מישראלובעירובין (יג ע"ב): "אמר רבי האי דמחדדנא מחבראי דחזינא לר"מ מאחוריה" וכו', וביארו שם רש"י והמהרש"א שהיה יושב בשיעורים מאחוריו, אולם עיין המעשה בירושלמי (ביצה פ"ה ה"ב) שברח ר"מ מעבדי רבי והספיק לראותו מאחוריו [עי"ש כל המעשה]. ואמר רבי "לא זכית אנא לאורייתא אלא בגין דחמי קדליה דר"מ מן אחוריו" ועוד מבואר שם על ר' יוחנן וריש לקיש שלא זכו לחכמה אלא משום שאו את אצבעותיו של רבי יוצאות מתוך גולקינין דידיה. עי"ש עוד. (ברכות כז ע"ב).

ט. היושב לפני רבו יסתכל בפיו, שנאמר והיו עיניך רואות את מוריךעי"ש עוד, וע"ע חולין (קלג ע"א) וברש"י (שופטים א, טז) וכ"פ הרמב"ם (ת"ת פ"ד). וכתב שם ברמב"ם, שמי שמעשין סתומין הוי כתלמיד הגון, ובאדר"נ (פ"ב ה"ט): "ב"ש אומרים אל ישנה אדם אלא למי שהוא חכם ועניו ובן אבות ועשיר, וב"ה אומרים לכל אדם ישנה, שהרבה פושעים היו בהם בישראל ונתקרבו לת"ת ויצאו מהם צדיקים חסידים וכשרים". וכ' באחרונים דהני "פושעים" ר"ל סתומין, וכמ"ש הרמב"ם (עיין משנה הלכות ח"ח עמ' תט סי' רמז). ועיין מסקנא דגמ' (ברכות כט ע"א) שמצווה ללמד אף לתלמיד שאין תוכו כברו. (הוריות יב ע"א).

י. לא ילמד אדם לתלמיד שאינו הגוןוראה עירובין (מ"ז ע"א וע"ב) שכהן יוצא לחו"ל (אף שאסור לו סתם לצאת שם) ללמוד תורה ואף שיש לו רב אחר כאן "לפי שאין מן הכל אדם זוכה ללמוד" פרש"י אין אדם זוכה ללמוד מכל מלמדיו יש רב שמשנתו סדורה בפיו ושונה לתלמידיו דרך קצרה (לר' יוסי וכמו להלכה עי"ש). ובספרי לגבי תלמידי יעבץ "הם חסידים ביקשו מאלוקים ממי ילמדו והוא חסיד ביקש מאלקים למי ילמד באו חסידים ללמוד אצל חסיד". (תענית ז ע"א).

יא. לעולם ילמד אדם תורה ממי שהוא חפץועיין שבת (עה ע"א) "הלומד דבר אחד מן המגוש חייב מיתה", פרש"י מן הממשיכו לע"ז אפילו דבר תורה אסור ללמוד ממנו. ובעבודה זרה (יז ע"א) מובא מעשה על רבי אליעזר שנענש ואמר לו רבי עקיבא שמא בא דבר מינות לידך והנאך, והשיבו שפיו שמע איזה ד"ת מיעקב שאמר "כך למדני ישו הנוצרי" וכו' (עי"ש בהגו"צ). (ילקו"ש תריד).

יב. אם דומה הרב למלאך ה' צבאות [וכשר במעשיו], ילמדו תורה מפיהו, ואם אין דומה למלאך ה' צבאות לא ילמדו תורה מפיהוועי"ש המעשה ברבי פרידא ששנה לתלמידו ארבע מאות פעמים כל שמועה עד שזכה למה שזכה, עי"ש., וזהו בקטנים. וגדולים יכולים גם אם אינו כשר במעשיו (חגיגה טו ע"ב).

יג. אל ילמד אדם תורה ברבים, אלא אם כן קרא תורה נביאים וכתובים ושנה משנה ומדרש (תדא"ר פי"ג). ולמי נאה לדרוש ברבים, למי שבקי במקרא ובמשנה בהלכות ובאגדות (מכות י ע"א).

יד. הלומד תורה ואינו מלמדה, זהו כי דבר ה' בזה (סנהדרין צט ע"א).

טו. חייב אדם לשנות לתלמידו כמה פעמים, עד שילמדנו ועד שתהא סדורה בפיוולא הבישן למד (אבות פ"ב מ"ה), ומקניני התורה (באבות פ"ו מ"ו) שואל ומשיב, ועיין באבות דר"נ (פ"א): "שלשה מדות בת"ח, שואל ומשיב חכם, שואל ואינו משיב למטה הימנו, אינו שואל ואינו משיב למטה מכולם". (עירובין נד ע"ב).

טז. כל תלמיד שכועס עליו רבו פעם ראשונה ושותק, זוכה להבחין בין דם טמא ולדם טהור. וכל תלמיד שכועס עליו רבו פעם ראשונה ושניה ושותק, זוכה להבחין בין דיני ממונות לדיני נפשותאבל אפילו אחד שיושב ועוסק בתורה שכינה עמו (ברכות ו ע"א). וז"ל הספר חסידים (סי' תתקמ): יש אדם מצליח בלימודו כשהוא עוסק לבד יותר ממה שהיה לו חבר, לכך נאמר (משלי ה יז) [לבדך ואין לזרים אתך]", עכ"ל. (ברכות סג ע"ב).

יז. לא תהא רוחך גסה לומר דבר לפני הצבור, עד שתפשוט אותה בינה ובין עצמך שניים ושלשה פעמים (תנחומא יתרו טו), ולא יאמר הואיל ואני יודע בפה כשאכנס לדרוש אני אומר (שמות רבה פ"מ, א).

יח. אם ראית דור שהתורה חביבה עליו, פזר לו דברי תורה. ואם ראית דור שאין התורה חביבה עליו - כנס, [ואל תטיל דברי תורה לבזיון (רש"י)] (ברכות סג ע"א).

ללמוד וללמד

יט. אין התורה נקנית, אלא בחבורהוע"ע שם, ובתענית (ז ע"א), "חרב על שונאיהן של ת"ח שעוסקין בתורה בד בבד, ולא עוד אלא שמטפשין, ולא עוד אלא שחוטאין", ושם במימרא דרבי חנינא "הרבה למדתי מרבותי, ומחברי יותר מרבותי, ומתלמידי יותר מכולם". ועיין במכות (י ע"), "כל האוהב ללמוד בהמון (בחבורה) לו תבואה", ר"ל זוכה לתורה. (ברכות סג ע"ב). שני תלמידי חכמים המחדדין זה לזה בהלכה, הקדוש ברוך הוא מצליח להם וזוכין לתורה, וזהו רק אם יודעים כבר את צורת השמועה, וכשאין להם רב בעירבקידושין (ל ע"א) איתא להך מימרא, והתם גרס בן בנו. (שבת סג ע"א).

כ. כל המלמד את בנובימיהם היו שונין בגירסא על פה והיושב מאחר חבר יכול לשמוע מה הוא שונה, כדמצינו בכ"מ. תורה, מעלה עליו הכתוב כאילו קבלה מהר חורב (ברכות כא ע"ב).

כא. כל מי שאומר דבר תורה ברבים ואינן ערבין לשומעיהן כדבש וחלב מעורבין זה בזה, נוח לו שלא אמרן (שהש"ר פ"ד, כב).

כב. המתגנב מאחר חבר והולך ושונה פרקווביבמות (צו ע"ב וצז ע"א) "אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם יהי רצון שיאמרו דבר שמועה מפי בעולם הזה דאר"י משום רשב"י, כל תלמיד חכם שאומרים דבר שמועה מפיו בעולם הזה. שפתותיו דובבות בקבר" וכו' עי"ש עוד. ובפסחים (קד ע"ב) שרב יהודה שלח לבנו לראות איך עושה עולא הבדלה ושדריה לאביי ואמר ליה "רברבנותיה דמר וסררותיה דמר גרמא ליה למר דלא תימא שמעתתא מפומיה". ושמעינן מינה דאף אם השמועה אינה של עצמו אלא כגון בזה שראה אביי כיצד עושה עולא להבדלה ג"כ מהני לומר משמיה דאביי. וכעי"ז בב"ק (סא ע"א) עי"ש. באדר"נ (פכ"ד) שמי שאינו מחזר בתחילה אומר על טמא טהור ועל טמא טהור ואם ישב עוד ולא חזר מחליף חכמים זה בזה. חזינן דשמות בעלי השמועה הוי תורה כשמועה עצמה ואף יותר. וביותר חזינן שבימיהם היו מקפידים הרבה על שמות החכמים בעלי השמועה., אף על פי שנקרא גנב זוכה לעצמו, סוף שמתמנה פרנס על הציבור ומזכה את הרבים וזוכה לעצמו ומשלם על מה שבידו (תוספתא ב"ק פ"ז ה"ג).

כג. כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולםובסוטה (מט ע"א) אמרינן דעל מאי קאי עלמא, על קדושא דסדרא (הקדושה והתרגום בובא לציון), ואיהא שמיה רבא דאגדתא. וז"ל המדרש משלי (פ"י): אומר לו [הקב"ה], בני, למה לא למדת אגדה ולא שנית, שבשעה שחכם יושב ודרש אני מוחל ומכפר עוונתיהם של ישראל. ולא עוד אלא בשעה שעונין אמן יהא שמיה רבא מברך, אפילו נחתם גזר דינם אני מוחל ומכפר להם עוונותיהם, ונקט לזה מטעם הנ"ל. והיינו כמ"ש בשבת (קיט ע"ב)."כל העונה אישר"מ בכל כחו קורעין לו גזר דינו", וכן "אפילו יש בו שמץ של ע"ז מוחלין לו". (אבות פ"ו מ"ו).

כד. כל האומר שמועה מפי אומרה, יהא רואה בעל השמועה כאילו הוא עומד כנגדו (ירושלמי שבת פ"א).

כה. באותה שעה ששומעין הגדה מפי חכם ואחר כך עונין אמן יהא שמיה רבא מברך, באותה שעה הקדוש ברוך הוא שמח ואומר למלאכי השרת בואו וראו עם שיצרתי לי כמה הם משבחין אותיואמרו ז"ל במדרש משלי (פכ"ב): "נכנסת לבית המדרש, וראית חכמים שיושבים ומתעסקין בחידושה של תורה, הט אזנך לדבריהם". ועיין בסנהדרין (ס"ג ע"א) שאמר רבי אליעזר ע"ע שלא חסר מרבותיו כלום, "אפילו ככלב המלקק מן הים". (ילקו"ש משלי תתקנא).

כו. איזהו חכם, הלומד מכל אדםושם (מ"ו) נזכר "המחכים את רבו", ובתענית שם על ר"ח שאמר "ומתלמידי יותר מכולם". ועיין מכות (י' ע"א) מש"כ עה"פ "מי אוהב בהמון לו תבואה". (אבות פ"ד מ"א).

כז. נמשלה תורה לעץ חיים, מה עץ קטן מדליק את הגדול, אף תלמידי חכמים קטנים מחדדין את הגדולים (תענית ז ע"א), והתורה נקנית בפלפול התלמידיםוע"ש (בע"א) דרב הונא כשהיה רוצה לפסוק דין הוה מכניף בי עשרה כי היכי דנמטיין שיבא מכשורא הוה נפיק לדינא אמר: "ברעות נפשיה לקטלא נפיק, ולואי שתהא ביאה כיציאה". (משל למקבל מכה מקורה, אם יחלקו הקורה לקיסמין, יקבל כ"א מכה מועטת, ולכן רצה לכנס חכמים נוספים, שאם יטעה יקבל עונש מועט בס"ה). ורב אשי כשהיה רוצה להטריף הוה מכניף לכולהו טבחי דפומבדיתא מטעם הנ"ל ורב כי עוד. (אבות פ"ו מ"ה).

כח. לעולם יראה דיין עצמו כאילו חרב מונחת לו בין ירכותיו, וגיהנם פתוחה לו מתחתיוובסוטה (מ ע"א) נזכר על שלא הגיע להוראה ומורה ע"ש וז"ל השהש"ר (פ' כי טובים): "נמשלו ד"ת כמים שנאמר הוי כל צמא לכו למים, מה מים כשאין אדם יודע לשוט בהם סוף שהוא מתבלע, כך ד"ת אם אין אדם יודע לשוט בהם ולהורות בהן סוף שהוא מתבלע". ובקניני תורה (אבות פ"ו מ"ו) נזכר "ואינו שמח בהוראה". (סנהדרין ז ע"א וע"ב), והגס ליבו בהוראה שוטה, רשע, וגס רוחשוכח תלמודו ואינו נזכר אלא לסרוגין (רש"י). וראיתי בהר"מ הוצ' הר"ש פרנקל שהביא מהראשונים שהוא רק בזמנים מסוימים. ואמרו ז"ל בתנא דבי אליהו (רבה פ"ג), ישמור עצמו שלא יבא לידי תנומה, לפי שאין לך מדה קשה בעולם כמתנמנם בבהכ"נ ובבהמ"ד, וישמור עצמו מאכילה ושתיה הרבה, שמתוך שהוא אוכל ושותה הרבה בא ליד תנומה. (אבות פ"ד מ"ט).

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב עקיבא משה סילבר שליט''א
שו"ת עם סגולה - חלק א

אסיפת תשובות ומכתבים בענינים שונים בהלכה ובאגדה
שהשבתי בהזדמנויות שונות - בחמלת ה' עלי
עם תשובות ממרן הגר"ח קניבסקי שליט"א
עקיבא משה בלאמו"ר הגאון רבי יצחק אייזיק שליט"א סילבר
קרית ספר תשע"ו
לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן