פרק א' - פסוק ד - מגילת הסתר

תוכן עניינים

--------

{בְּהַרְאֹתוֹ אֶת עשֶׁר כְּבוֹד מַלְכוּתוֹ וְאֶת יְקָר תִּפְאֶרֶת גְּדוּלָּתוֹ יָמִים רַבִּים שְׁמוֹנִים וּמְאַת יוֹם:}

במשתה שהכין אחשורוש, הראה לכלם את עושרו וכבודו. ואמרו רבותינו שכל יום ויום היה מראה להם כמה אוצרות חדשים (אסת"ר ז' י"ד). ועוד הראה להם את חשבונות הוצאותיו (שם). והיה נראה, שעיקר המשתה אינו רק לכבוד מלכותו של אחשורוש. אלא עיקר המשתה נועד בשביל להראות להם את עושרו ואת כליו המיוחדים. שהרי אם עיקר המשתה היה בשביל המלכתו, למה הראה להם את חשבונותיו וכל כך הרבה אוצרות. שאת הכלים היפים מובן למה הראם, כדי שישתמשו בהם בסעודה. אבל את החשבונות וגנזי האוצרות למה לו להראותם. אלא ודאי שרצה להזמינם בעיקר בשביל לגלות להם את עושרו וכבודו. ואת זה ידעו היהודים. ולכן חשבו, שכיון שאין זה משתה ככל משתה הנעשה לשם שמחה, אם כן אין לחשוש כל כך מהמכשולים הנמצאים שם בגלל שחשוב למלך להראות להם את כבודו כמה שיותר, ולכן לא יבוא להכשילם. (שבכל משתה שכזה, כשיושבים בטלים בין סעודה לסעודה, אפשר להעמידם בנסיונות של עבודה זרה, וכדומה. אבל כשהולכים לצורך מטרה מסוימת, הרי יהיו עסוקים באותו העניין. ובמשתה שהכין אחשורוש ודאי שהיה עסוק להראות להם את אוצרותיו, והדבר לקח הרבה זמן, ולא ניתן רווח זמן בין סעודה לסעודה להעמידם בנסיונות. ולכן לא חששו שמא יבואו לנסותם).

וכן מצד בעית הכשרות, אמרו היהודים, כיון שהמלך רוצה מאוד להראות להם את עושרו הרב, אם כן בודאי שלא יצוום לאכול, שהוא מחכה רק שיגמרו לאכול ותיכף יוכל להמשיך להראותם את גנזיו.

ועוד, כיון שהיה שם עושר גדול מאוד בתוך המשתה עצמו, כלי זהב, מיטות זהב וכסף, רְצַפוֹת מיוחדות, כמבואר בפסוק ו' (ועיין מגילה י"ב א' ואסת"ר פ"ב סימן ז' – י"ג, ותרגום בפסוקים ה' – ו' בבאור העושר המופלג שהיה שם), אם כן עצם מה שכולם באים ורואים את העושר הרב של אחשורוש, זה כבר מספיק לו, ולא יקפיד אם לא יאכלו. והאכילה במשתה שכזה היא טפלה לעניין העושר הנמצא שם, והעיקר שם הוא הכלים והרצפות, השתיה והמטות, ושאר הכיבודים שהכין להם אחשורוש.

ועוד, כיון שחשבו שעשה את כל המשתה הזה בשביל להתגאות ולהראות עושרו וכבודו, אם יאמרו לו שיש דברים האסורים עליהם מצד דתם, ישמע להם ודאי, שהרי רוצה שכולם יכבדו אותו, ואם יכפה משהו לעשות דבר בעל כורחו, הוא יראה כמלך רע, ואת זה לא רצה המלך. וכמו שראינו לקמן במגילה (פס' ח'), שהמלך יסד שאין להכריח לשתות את מי שלא ירצה. ובזה יש כבוד למלך, שמכבד את אורחיו. וכן בשאר דברים, בודאי שלא יכפה אותם לעשות דבר שלא לרצונם, שאין זה מוסיף לכבודו.

ומצד מה שהיה שם צלמים, אמרו שכיון שאינם עוברים עבירה, ורק נכנסים למקום כזה, ויש בדבר משום שלום מלכות, שיוכלו להנצל מרוגזו של אחשורוש, לכך יש להם לילך לשם. ובכך חיפו על האיסורים שהיו יכולים להמצא שם.

וגם מצד התערובת לא חששו, שכיון שהיה מקום מיוחד לנשים (תרגום פס' ח') לא ראו היהודים בעיה מצד זה [אמנם אחשורוש הרשע רצה להתחכם בזממה נרשעת, ואמר להביא לשם את ושתי הרשעה בכתר מלכות, וכדלקמן במגילה. אמנם היהודים לא העלו על דעתם שהמלך יהיה מסוגל לחשוב על דבר כל כך טפשי], והלכו אל המשתה.

גם אמרו היהודים, כיון שלכל השרים הוצרך המלך למאה ושמונים יום בשביל להראות אוצרותיו, שזה זמן עצום, אם כן ודאי שבשבעת ימים לא יספיק להראות להם אפילו עשירית מעושרו, וכיון שירצה להראות להם כמה שיותר, הרי יהיה טרוד בזה, ולא יהיה לו פנאי להכשילם באיזה עוון. כך חשבו, והלכו את המשתה.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) להרב ישראל בן ישי הכהן שליט"א לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן