פרק א - בעניין השגחתו יתברך בכלל - דרך השם לרמח"ל

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר דרך השם לרמח"ל על הנהגת השם בעולם פרק א - בעניין השגחתו יתברך בכלל - דרך השם לרמח"ל
תוכן עניינים

--------

{א.} ידוע ומבואר הוא, שכל הנבראים כלם שנבראו, בין העליונים ובין התחתונים, הנה נבראו לפי שראתה בהם החכמה העליונה צורך ותועלת למה שהוא התכלית הכללי של הבריאה; וכל חוקותיהם ומשפטיהם הטבעיים הוחקו והוטבעו כפי מה שגזרה החכמה העליונה היותו נאות, לפי הכוונה בנברא ההוא.

ואולם מאותו הטעם עצמו שנבראו, ראוי גם כן שיתקיימו כל זמן היות בם תועלת לכלל הבריאה כמו שזכרנו; ועל כן האדון ברוך הוא, שברא כל הנבראים האלה, לא ימנע גם כן מלהשגיח עליהם, לקימם באותו המצב שהוא רוצה אותם בו.

{ב.} ואולם, כבר הקדמנו בחלק הראשון פרק חמישי, שתִּחְלַּת הנבראים כולם הם הכחות הנבדלים, ומהם משתלשלים הגשמים, והדברים בגשמים בכל פרטיהם הנה הם כפי מה שנעתק אליהם מן הכחות ההם בפרטי בחינותיהם, ואין דבר קטן או גדול בגשמיים שלא יהיה לו סיבה ושורש בכחות הנבדלים, כפי בחינותיהם; והאדון ברוך הוא הנה הוא משגיח על כל אלה הענינים, כפי מה שבראם, דהינו על הכחות הנבדלים בראשונה, ועל כל השתלשלותם כפי מה שהוא באמת, וכן הוא משגיח גם כן על הפקידים שהפקיד על הנמצאות כמו שזכרנו שם, לקיים אותם ואת פקודתם, להתמיד להם הכח שיפעלו פעולתם.

ג.ואמנם בהיות שנשתנה המין האנושי מכל שאר המינים - שנתנה לו הבחירה והיכולת במה שהוא לו קניית השלמות או החסרון - ונמצא בבחינה זו פועל ומניע, ולא נפעל - גם ההשגחה עליו, מוכרח שתשתנה מההשגחה על שאר המינים; כי הנה יצטרך להשגיח ולהשקיף על פרטי מעשיו, להמציא לו כדרכיו וכפרי מעלליו; ונמצא שיושגחו מעשיו כולם ותולדותיהם, וישוב ויושגח עליו כפי הראוי לתולדות המעשים ההם, בפרט, ומידה כנגד מידה, כמו שזכרנו לפנים; וזה ממה שאין שייך בשאר המינים, שאישיהם נפעלים ולא פועלים, ואינם אלא כפי מה שראוי לתשלום המין ההוא, כפי מה שהושרש בשורשו, שהנה תהיה ההשגחה לקיים השורש ההוא וענפיו, כפי מה שטבע וחק השורש נותן שיהיה; אבל המין האנושי, שאישיו פועלים ומניעים כמו שזכרנו, הנה צריך שיושגחו בפרט, כפי מה שיגרמו להם מעשיהם, לא פחות ולא יותר. ועוד נרחיב באור הדבר הזה לפנים בסיעתא דשמיא.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות לרבינו משה חיים לוצאטו בן רבי יעקב חי - זצוק"ל

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל ''ויקיטקסט'' תחת רשיון ''GNU Free Doc.' לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן