פסק הלכה ממרן הגאון רבי שמואל הלוי ואזנר רב ואב"ד ור"מ זכרון מאיר בני ברק

דף הבית ספרי קודש אונליין הוראת הרבנים פסק הלכה ממרן הגאון רבי שמואל הלוי ואזנר רב ואב"ד ור"מ זכרון מאיר בני ברק

פסק הלכה
ב"ה, יום ד' בא תש"ס, לפ"ק
שמואל הלוי ואזנר
רב ואב"ד ור"מ זכרון מאיר בני ברק

אשר נשאלתי לחוות דעתי העני' דעת תורה בעניין מנהג העישון סיגרים וסיגריות וכו', אשר כידוע הם המזיקים הגדולים לבריאות הגוף, הריני לרצונכם בקיצור אמרים.
א. לשון הרמב"ם פי"א מהל' רוצח ושמירת הנפש ה"ה : הרבה דברים אסרו חכמים מפני שיש בהם סכנת נפשות, וכל העובר עליהם ואומר 'הריני מסכן עצמי, ומה לאחרים עלי, או איני מקפיד על כך' מכין אותו מכת מרדות.
ב. ובחי' חת"ס ע"ז ל', אחרי שהעתיק לשון רמב"ם הנ"ל כתב: ומוטל על החכמים להשגיח על זה מקרא) דברים י"ט( 'והיה עליך דמים'...
ג. ולעניננו למדנו דעל חכמי הזמן להריע ולעורר על הסכנה העצומה המונחת בעישון סיגריות וכו' דבר שנתברר בחקירה ודרישה למעלה כל ספק שמאות אלפים מתים טרם זמנם בעישון סיגריות, וכן ידוע מאד שגורם גדול למחלה החמורה בראות וגם בלב, ועוד הרבה כיו"ב, כאשר יוצא מדרישת וחקירת הרופאים מכל מדינות העולם.
ד. על כן ברור להלכה, דאיסור גמור להתחיל בעישון בימי הבחרות וגיל צעיר, ועל ההורים ומורים ומחנכים מוטל חוב גמור ע"פ התורה למנעם מזה.
ה. כל מי שכבר הרגיל עצמו למנהג לא טוב זה, ישתדל מאוד למען עתידו לרדת מזה בהדרגה, ואז טוב לו.
ו. חלילה לעשן במקומות ציבוריים, שגם הריח בעצמו הוא מזיק גמור, כאשר נתברר בחקירה.
ז. היות שכאמור המנהג הרע הזה הוא מזיק עצום, לכן מוטלת אחריות גדולה על המפרסמים מודעות בעיתונים וכו' שמסייעים לדבר המזיק הנ"ל.
ח. לאור הדברים החמורים האמורים למעלה, כל היכול למנוע עצמו שלא לעזור למעשנים, מחויב לעשות כן עפה"ת.
כל השומע לדברינו ישכון שאנן ובוטח ויזכה להאריך ימים בשמרו על נפשו ונפש משפחתו וביתו עפה"ת – ויזכה להבטחת תוה"ק: "כל המחלה וגו' לא אשים עליך כי אני ה' רופאך" – ו"למען ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים".
ע"ז בעה"ח למען טובת עמנו הק'
מצפה לרחמי ה'

דילוג לתוכן