עצם הישראל - ''עלה במחשבה''

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר בלבבי משכן אבנה - ו' עצם הישראל - ''עלה במחשבה''
תוכן עניינים

--------

ניתן נקודת הרחבה לענין. ידועה המחלוקת בין ר''א לר' יהושע האם בניסן נברא העולם או בתשרי נברא העולם (ר''ה כז ע''א) , ומובא שם בתוס' בשם ר''ת, ש''בתשרי עלה במחשבה לבראות, ולא נברא עד ניסן''. רואים אנו כאן בדברי חז''ל, שהביטוי של ''עלה במחשבה להיבראות'' יוצר לנו גדרי דין, כגון: ''אחד בתשרי ר''ה לשנים ולשמיטין'' וכו' - כל הדינים שנאמרו ביחס לאחד בתשרי שנקרא ''ראש השנה''.והשאלה היא: וכי כביכול לוקח לקב''ה חצי שנה מאז שעלה במחשבתו עד שהוא בורא את העולם, מניסן עד תשרי?!אלא מבורר לנו כאן בדברי חז''ל, שהכח הנמצא בנפש הישראלי הוא ''עלה במחשבה''. ''בראשית'', אומרים חז''ל, ''בשביל ישראל שנקראו ראשית'', ובתרגום: ''בראשית - בחכמתא'', ופשוט וברור הדבר ששני המאמרים הם חד: ישראל הם גופא ''בחכמתא'', זהו עצם המחשבה. נמצא, שעצמותם של ישראל הוא ה''כי היא חכמתכם ובינתכם'', הכח של ''עלה במחשבה'', וכביכול ה''עלה במחשבה להיבראות בתשרי'' הוא כל מציאותם של ישראל. עולם החומר המוכר לנו הוא עולם של גוי, זו אינה מציאות של ישראל! כלומר, לא רק שהעולם החומרי הוא דבר לא ראוי ויש בו בחינה של קדושים תהיו, פרושים תהיו, כמש''כ הרמב''ן, אלא שלא זו המציאות האמיתית של נשמת ישראל. המציאות שלנו היא המחשבה!יהודי המפעיל את כח המחשבה שבו, זו אינה מעלה בעלמא, זוהי עצם המציאות שלו - כח מחשבתו! ''עלה במחשבה להיבראות'' זה גופא הבריאה ! אין הכוונה שעלה במחשבה ואח''כ נברא. ה''עלה במחשבה'' הוא גופא הסוג של הבריאה.ניתן לצטט עוד ועוד מאמרי חז''ל לפתח את הנקודה, אבל דבר אחד מבורר, וכמו שהובא ברמב''ן באיגרתו הידועה: כח המחשבה יכול לפעול פעולה ממשית, וזהו כוחם של ישראל וזוהי עצם הווייתם! וכאשר האדם מכיר שזוהי עצם מציאותו, הוא מתחיל להיכנס ל''בראשית - בשביל ישראל שנקראו ראשית'', ''בחכמתא'', ואז יש לו כח להתחבר ל''עלה במחשבה להיבראות'', הוא נעשה מחובר לעצם שורש הבריאה של עצמו ובכוחו לפעול גדולות ונצורות.תוקף האמונה והגילוי בנפש האדם להכיר שזו אמיתת המציאות - היא הצלחתו בתורה ובעבודת ה'! הקב''ה יהיה בעזרנו שיבוררו הדברים בנפש ויבואו לידי גילוי אצל כל אחד ואחד מהכנסת-ישראל.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב המחבר שליט''א
בלבבי משכן אבנה - א

ספר זה בא להראות וללמד דעת כיצד יזכה האדם לדברי המס"י (פ"א) שכתב כי השלמות האמתי הוא רק הדבקות בו ית"ש
לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן