עישון ביום טוב

דף הבית ספרי קודש אונליין הלכות עישון ביום טוב
פסק הלכה! דעת  גדולי  ישראל  שליט"א: אין בזמנינו שום היתר לעשן ביו"ט

לכבוד...

קבלתי מכתבו וע"ד עישון ביו"ט כבר גיליתי דעתי לפני כמה שנים דבזמנינו אין שום היתר לעשן ביו"ט.

יוסף שלו' אלישיב (בתשובתו להגאון מוהר"ר יוחנן סופר שליט"א בקובץ תשובות ח"ב סי' ל"ב )

 

היום בזמן הזה נתברר למעלה מכל ספק שהדבר מזיק ביותר, ע"כ אין ספק דהלכה נוטה לאיסור בעישון ביו"ט, כיון דאינו שוה לכל נפש.

שמואל הלוי וואזנר (במכתבו)

 

ע"ד השאלה אם מותר לעשן ביו"ט סיגריות, אחרי שהרופאים קבעו שזה סכנה, אין בזה צורך השוה לכל נפש ואסור ביו"ט.

ש. י. נסים קרליץ (במכתבו בספר חיים ללא עישון ע"פ התורה)

 

בזמנינו, שהעישון מזיק לבריאות, ורוב האנשים סולדים ממנו, איסור גמור לעשן ביו"ט.

חיים פנחס שיינברג (במכתבו)

 

אודות עישון סגריות ביו"ט כיון שיש בזה איסור כתב המהרש"ל (מובא בסי' תקי"ח) שאין להתיר מלאכה שמתכוין לשחוק שאין בזה צורך וכ"ש דבר האסור שאין בזה צורך, ולכן הנני מצטרף לרבנים שדעתם לאסור ביו"ט.

משה שטרנבוך ראב"ד העדה החרדית (במכתבו)

 

בזמנינו שסיבת רוב העולם שאינם מעשנים הוא מפני שהוא מזיק לא הוי שוה לכל נפש ואסור מדאוריתא ביום טוב.

בנימין יהושע זילבר מח"ס אז נדברו (בקונטרס מקדש ישראל והזמנים מהדו"ב)

 

הצער שיש למעשנים כשאינם מעשנים שהוא צער ששייך רק למעשנים ודאי לא הוי שוה לכל נפש, ולכן אסור לעשן ביו"ט, כמו מוגמר דיליף לה בגמרא מקרא.

עמנואל טולידאנו (בספרו עוטה אור הל' תרו"מ סימן ט"ז ובמכתבו)

 

ובנידון דידן דעתי נוטה בפשיטות כי נפל יסוד ההיתר ואין מקום להעלות עשן סיגריות ביום טוב הן ראשון והן שני.

יצחק רצאבי רב עדת התימנים (בקונטרס מקדש ישראל והזמנים)

 

ושמרתם את חוקותי ואת משפטי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, הא כל היושב ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כעושה מצוה (מכות כג:)

דילוג לתוכן