עז רצוני להיות שלישי בחברותכם

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר שלחן ערוך המדות - ב עז רצוני להיות שלישי בחברותכם
תוכן עניינים

--------

כב. ובספר ענף עץ אבות (עמ' קכא) הביא מספר מעיינה של תורה (פרשת קדושים) שכתב משל נפלא המתאים כפתור ופרח לדברים האמורים כאן. מעשה בשני חברים שהיו אוהבים מאד איש את רעהו, ומסורים ונאמנים זה לזה בלב ובנפש. פעם העלילו בני בליעל על אחד מהם עלילת שוא, אשר בעטיה העמידוהו לדין ונגזר עליו גזר דין מוות. ומיד חברו הנאמן לא חסך כל עמל ויגיעה באונו ובהונו, ועשה כל אשר לאל ידו להציל את חבירו מגזר הדין הנורא. אך כל מאמציו עלו בתוהו. כשעמדו כבר להעלות את הנידון לגרדום, לא היה יכול החבר לעצור ברוחו, רץ אל מקום הגרדום, וצווח לתליין, עצור, אל תהרוג דם נקי החף מפשע, אני הוא האשם, אנא אעלוני תחתיו אל הגרדום. הנידון צווח לעומתו, אל תאמינו לו, אין כוונתו אלא להצילני, אני הוא האשם ולא הוא. נתחוללה מהומה במקום, ולכן התליין לא הוציא את גזר הדין לפועל, אלא הפנה את הדבר לפני המלך. המלך המופתע ציוה להביא לפניו את שני החברים, והם סיפרו לו את כל האמת. לאחר חקירה ודרישה יצאו שניהם זכאים, וציוה המלך לשחררם. אולם הדברים נגעו לעומק לבו של המלך, ובקשם, אנא הביאוני בברית ידידותכם, עז רצוני להיות שלישי בחברותכם. וזהו שאמר הכתוב, ואהבת לרעך כמוך אני השם, כשאתה אוהב באמת את חברך כמוך ממש, אז אני השם, כביכול אני גם כן מצטרף לחברותא קדישא שלכם.

ובאמת אין המשל דומה לגמרי לנמשל, כי אם הנמשל עוד גובר ועולה על המשל עשרת מונים, לפי שהשם יתברך הוא אבינו בוראינו, החפץ בטובתו של כל אחד ואחד מעם ישראל, ואילו במשל חפץ המלך להתחבר לחברות שאין לו קשר אליהם, למעט את ראותו גודל אהבתם וחיבתם זה לזה. לא כן בנמשל שהשם אוהבינו וחפץ בטובתינו, ובראותו אותנו נוהגים באהבה ואחוה, על אחת כמה וכמה שחפץ הוא להיות "חבר" בחברותא קדישא זו. ועוד עיין בזה להלן (אותיות כט,ל).

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב אסי הלוי שליט''א
שלחן ערוך המדות - א

הלכה ומוסר
חלק ההלכה בו נידונו חקרי ההלכות, ברור דינים וגדרים הלכתיים בהלכות מדות
חלק המוסר בו באו דברי המוסר, ודרכי כבישת המדות הטובות, וההרחקה מן הרעות
מאשר חנני ה' יתברך - הצב"י אסי הלוי אבן יולי ס"ט
פעה"ק ירושים תובב"א - בשנת "הביאני אל בית היין ודגלו עלי אהבה" - התשס"ח לפ"ג
לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן