עבירה גוררת עבירה בביטול כח הבחירה - אפיקי אליהו על התורה

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר אפיקי אליהו על התורה עבירה גוררת עבירה בביטול כח הבחירה - אפיקי אליהו על התורה
תוכן עניינים

--------

א. והנחש היה ערום וכו' (ג.א)

יש להבין, כיצד הגיע הנחש עד לשפלות כזו, בהחטיאו את אדם וחוה?

ב. והנחש היה ערום מכל חית השדה וכו' (ג.א)

פירש רש"י – אלא ללמדך מאיזו סיבה קפץ הנחש עליהם, ראה אותם ערומים ועסוקים בתשמיש לעין כל ונתאוה לה.

ויש לתמוה, מה חשב הנחש, הרי גם אם לבסוף יצליח להחטיא את האישה בעץ הדעת, מי אמר שיוכל למלא תאוותו, ואף להחטיאה בעוון עריות החמור?

ג. ותתן גם לאשה עמה ויאכל (ג.ו)

פירש רש"י – שלא תמות היא, ויחיה הוא וישא אחרת.

ויש להבין, כיצד רק מפני חשש רחוק זה, היתה מסוגלת האישה להחטיא את בעלה בעץ הדעת?

ד. האשה אשר נתתה עמדי היא נתנה לי מן העץ ואכל (ג.יב)

איתא במדרש רבה (פי"ט, ג-יב) אמר ר' אבא בר כהנא: "ואכלתי" אין כתיב כאן אלא "ואכל", אכלתי ואכל.

ויל"ע, מה רצה אדה"ר באומרו לקב"ה לאחר שחטא, "אכלתי"- בעבר, "ואכל"- בעתיד, וכי לא מספיק מה שחטא, שמבקש הוא להוסיף ולחטוא?

ה. הלוא אם תיטיב שאת ואם לא תיטיב לפתח חטאת רבץ ואליך תשוקתו (ד.ז)

יש להבין, מהו "לפתח חטאת רובץ"?

ו. ויאמר קין אל הבל אחיו ויהי בהיותם בשדה ויקם קין אל הבל אחיו ויהרגהו (ד.ח)

יש לידע, כיצד התדרדר קין לילך ולהרוג את אחיו, רק משום קנאתו בעניין המעשרות?

ז. ויאמר ה' אל קין אי הבל אחיך ויאמר לא ידעתי השומר אחי אנכי (ד.ט)

יש להבין, כיצד העיז קין לשקר לפני הקב"ה באומרו: "לא ידעתי", וכי אינו יודע כי גלוי וידוע לפני ה' כל מעשיו?

ח. קול דמי אחיך צועקים אלי מן האדמה (ד.י)

פירש רש"י – "מן האדמה"- יותר ממה שנתקללה היא כבר בעונה, וגם בזו הוסיפה לחטוא.

לכאורה משמע, כי חטא ה"פצתה את פיה", קשור ותלוי בחטא "העץ פרי", והדבר צ"ב!

{כל הקושיות מתורצות ביסוד אחד}

יבואר ע"פ יסודו של הגרא"א דסלר זצ"ל בספרו מכתב מאליהו (ח"א, בקונטרס הבחירה ח"א) בעניין נקודת הבחירה. וז"ל - אמנם נקודה זו של הבחירה אינה עומדת תמיד על מצב אחד, כי בבחירות הטובות האדם עולה למעלה, היינו שהמקומות שהיו מערכת המלחמה מקודם, נכנסים לרשות היצה"ט, ואז המעשים הטובים שיוסיף לעשות בהם יהיה בלי שום מלחמה ובחירה כלל, וזהו "מצוה גוררת מצוה".

וכן להיפך, הבחירות הרעות מגרשות היצה"ט ממקומו, וכשיוסיף לעשות מן הרע ההוא יעשנו בלי בחירה, כי אין עוד אחיזה ליצה"ט במקום ההוא. וזהו אז"ל (אבות ד.ב) "עבירה גוררת עבירה", וכן "כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה הותרה לו" (יומא פ"ו:). עכ"ל.

א"כ מבואר - גדר "מצוה גוררת מצוה עבירה גוררת עבירה"- כי העושה מצוה אחת, נכנס לרשות יצה"ט ועתידו להוסיף מצוות רבות ללא מלחמה ובחירה. ולהיפך, "עבירה גוררת עבירה"- כי העושה עבירה יחידה, עתידו להוסיף עבירות רבות וקשות יותר, ללא תושיית היצה"ט אשר יכוונו לבחור בטוב.

{לפ"ז כל הקושיות מתורצות}

הקושיות א' וב' מתורצות – הנחש הגיע לשפלות זו בהחטאתו את אדם וחוה, מכח "עבירה גוררת עבירה", וכפי שדקדק הרש"י: מאיזו סיבה קפץ עליהם - "ראה אותם ערומים ועסוקים בתשמיש"- מראייה אסורה קטנה, עבירה גררה לעבירה נוספת עד ש"נתאווה לה"- חמד הוא בחוה, התדרדרות זו - תוך איבודו כח הבחירה מאחיזת היצה"ט, הובילה את הנחש לשפלות זו, לילך ולהחטיא את אדה"ר וחוה אשתו.

אף הנחש ידע, כי ע"י שיחטיא את חוה בחטא קטן, בכח "עבירה גוררת עבירה", יוכל להחטיאה אף בחטא העריות החמור, לכן ניסה להחטיאה רק בנגיעה בעץ הדעת, חטא קל אשר יובילה לחטאים נוספים.

לפ"ז גם הקושיא השלישית מתורצת – חוה, מחמת חטאה בעץ הדעת, לאחר שלא שבה בתשובה מדרכה, עבירה גררה עבירה, ונגררה היא תוך איבודה כח הבחירה ואחיזת היצה"ט, לילך ולהחטיא אף את אדה"ר, רק משום חשש רחוק שמא ישא אחרת.

לפ"ז גם הקושיא הרביעית מתורצת – רצה אדה"ר ללמדנו, כי בלעדי שישוב בתשובה, עבירה גוררת עבירה, וישוב הוא לחטוא שוב ושוב "אכלתי"- בעבר, "ואכל"- בעתיד, על אף חטאו החמור (ועל אף העונש החמור אשר נענש).

לפ"ז גם הקושיות ה'. ו' וז' מתורצות – קין, אשר חטא בעניין המעשרות בחטא קטן, נכנס הוא כבר לגדר "עבירה גוררת עבירה". לכן מיד הודיעו הקב"ה: "ואם לא תיטיב לפתח חטאת רובץ"- החטא הבא רובץ בפתח, ומחכה להחטיאך שוב. כי עבירה גוררת עבירה, ללא בחירתך, וללא הצלת היצה"ט.

אך קין לא שב בתשובה, ומחטא המעשרות, המשיך לקנא באחיו, ונגרר הוא לחטוא שוב ללא כח הבחירה וללא אחיזת היצה"ט, בחטאו בהריגת הבל אחיו רק משום קנאתו בו.

ולזה מובן, מהו שאמר לה' "לא ידעתי", כי באמת קין לא חטא "מידיעתו ומבחירתו"- אלא בעל כורחו, תוך איבודו כח הבחירה ואחיזת היצה"ט. (וכלל לא שיקר לפני ה').

ולפ"ז גם הקושיות ח'. ט' וי' מתורצות – הוסיפה האדמה לחטוא לפני ה', ומלבד חטא "העץ פרי" חטאה שוב כאשר "פצתה פיה לדמי הבל". כי עבירה גוררת עבירה, וללא בחירתה הוסיפה לחטוא שוב.

א"כ ישנו קשר ישיר בין חטא "העץ פרי" לחטא "פצתה פיה". כי הכל קרה מחמת העבירה הראשונה אשר גררה לעבירה נוספת. חטא זהה לחטאו של קין, אשר אף הוא חטא מכח "עבירה שגררה עבירה".

לכן הענישם הקב"ה בעונש אחד משותף, כי הרי שורש חטאי שניהם נבע מכח "עבירה הגוררת עבירה".

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב אליהו יוחאי אלקיים שליט''א
אפיקי אליהו על התורה

פירושים חידושים וביאורים על דרך המוסר והדרש, תוך ביאור כולם ביסוד אחד
זכני השי"ת בטובו ובחסדו
הצב"י אליהו יוחאי אלקיים
פעיה"ק יבנה תובב"א - שנת תשע"ב לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן