ספר חיי אדם - שבת ומועדים קי״ז

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר חיי אדם לרבי אברהם דנציג ספר חיי אדם - שבת ומועדים קי״ז
תוכן עניינים

א׳ דין אירוסין ונשואין בחה"מ (סי' תקמ"ו):אין נושאים נשים במועד לא בתולות ולא אלמנות אפילו בלא סעודה אסור שנאמר ושמחת בחגך ולא באשתך דאין מערבין שמחה בשמחה אבל מותר לארס דהיינו אפילו לקדש ובלבד שלא יעשה סעודה בבית ארוסתו אבל שלא בבית ארוסתו מותר לעשות ריקודין ומחולות עם מריעיו וכן אפילו בבית ארוסתו שלא בשעת אירוסין מותר. וכתיבת תנאים שלנו א"ר מתיר לעשות סעודה דלא כט"ז. ומותר להחזיר גרושתו מהנשואין דאין שמחה כ"כ. ומדינא מותר לישא ערב הרגל אפילו סמוך לחשיכה ובלבד שלא יעשה הסעודה בלילה ראשונה דעיקר השמחה הוא חד יומא ומתחיל ביום וגומר בלילה אבל למחר מותר לעשות סעודה. אך במדינתינו אין נוהגין כלל לישא ערב הרגל אם לא בשעת הדחק (א"ר) ומותר לעשות סעודת מילה ופדה"ב ברגל דלא חשיבא שמחה כ"כ: ב׳ אע"ג דאין מערבין שמחה בשמחה דוקא באדם א' אבל מותר לב' בני אדם לפיכך מותר לעשות חופת יתום ויתומה או עני עם שמחת נישואי בניו ביום א' אך לא ב' אחיות (ט"ז): ג׳ כל דין אבלות בחוה"מ מבואר בחכמת אדם כלל קס"ט ק"ע קע"ח:

לעילוי נשמת רבי אברהם דנציג בן רבי יחיאל מיכל זיע"א מחבר ספר חיי אדם.

חיי אדם. נדפס בווילנא ה'דר"ת
מקור: primo.nli.org.il
דיגיטציה: ספריא
רשיון: בנחלת הכלל
דילוג לתוכן