ספר חיי אדם - שבת ומועדים צ״ט

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר חיי אדם לרבי אברהם דנציג ספר חיי אדם - שבת ומועדים צ״ט

א׳ דין הכנה מי"ט לחבירו ולחול (תק"ג):כל המלאכות המותרות לעשות בי"ט לצורך היום אבל לצורך מחר אפי' לי"ט ב' אסור ואפי' בב' י"ט של ר"ה דאע"ג דקי"ל דכיומא אריכתא הם דוקא לחומרא אבל לא לקולא ואם עבר ובישל אפי' במזיד מותר (ומ"מ צריך תשובה שהרי עכ"פ בישל מי"ט לחול וצריך תשובה כדין עובר על איסור דרבנן כדלעיל כלל ט') אבל בהערים אסור כדלקמן כלל ק"ב סי' י"ב ואפי' דבר שאין בו מלאכה כגון להביא מים ואפי' יין להבדלה אסור להכין מי"ט לחבירו וכ"ש לחול (כ"כ מ"א ססי' תרס"ז ועי' מש"כ בכלל קנ"ב סימן ו' דנ"ל דאם יהיה טורח גדול להביא בלילה מותר להביא ביום וה"ה אם צריך למים ומ"מ לצורך חול אין להתיר): ב׳ אבל מותר למלאות קדרה בשר וכיוצא בו אע"פ שאין בדעתו לאכול אלא כזית ואפי' אם כבר הניח הקדרה אצל האש מותר להוסיף וכן אם הוא בקדרה קטנה מותר להחליף וליתן בקדרה גדולה שמחמת הריבוי בשר ודגים הרוטב הוא מוטעם ביותר. ולכן אע"פ שעיקר טרחתו הוא בשביל מחר מותר כיון שיש בו תועלת גם לצורך היום: ג׳ אבל אסור לעשות חרעמזיל או קרעפליך וכיוצא בו יותר ממה שצריך לבו ביום שאין א' משביח מחבירו וצריך לטרוח בכל או"א בפ"ע: ד׳ וכן אם צריך מים להחם מותר למלאות הכלי אף ע"פ שהוא גדול ביותר מצרכו אם עושה הכל בטורח אחד שממלא אותו בפעם א' אבל אם כבר מלא הכלי אסור להוסיף עליו דהוי טירחא לצורך מחר ואין כאן השבחה לצורך היום ואם ירא שיתבקע הכלי ע"י האש מותר להוסיף שהרי זה לצורך י"ט: ה׳ הא דמותר להרבות בשר דוקא באותה קדרה אבל בקדרה אחרת מאותו מין אסור לבשל לצורך מחר על סמך שיאכל ממנה כזית שנראה לכל שאין זה אלא הערמה שהרי כבר יש לו אותו מין אם לא שצריך באמת לאותו יום יותר מקדרה זו ואפי' בדיעבד יש אוסרין בענין זה [פ"ח סימן תק"ג]: ו׳ הערמה זו היא דוקא קודם אכילה אבל לאחר שאכל אסור ומ"מ בדיעבד אם אוכל ממנו קצת מותר אבל אם אינו אוכל ממנו כלום רק שמערים שמא יצטרך או שמא יבואו אורחים אפילו בדיעבד אסור לאכול ממנה: ז׳ אע"ג דמותר להערים בהערמת אכילת כזית יש ליזהר שלא יאמר בפירוש שעושה מאכל זה לצורך הלילה ומכ"ש לצורך חול המועד או חול דיש אוסרין לגמרי אם לא שבדעתו באמת לצורך י"ט שיאכל המקצת ואז מותר להוסיף: ח׳ אם צריך לפת אחד לצורך היום י"א דמותר למלאות כל התנור פת שהפת נאפה יפה בזמן שהתנור מלא ודוקא כשצריך באמת לככר אחד אבל אם א"צ באמת אלא שאופה על סמך שיאכל פת א' אסור דבתנורים שלנו י"א דל"ש לומר שהפת נאפה יפה וג"ז אין להתיר אלא לצורך גדול (עיין א"ר סי' תק"ו): ט׳ אסור להעמיד הנרות במנורה וכן לתקן הפתילו' והעששיות בי"ט א' לצורך הלילה אם לא שמדליקין ביום לכבוד בהכ"נ או להשתמש בהם היום (סי' תקי"ד ובמגן אברהם):

לעילוי נשמת רבי אברהם דנציג בן רבי יחיאל מיכל זיע"א מחבר ספר חיי אדם.

חיי אדם. נדפס בווילנא ה'דר"ת
מקור: primo.nli.org.il
דיגיטציה: ספריא
רשיון: בנחלת הכלל
דילוג לתוכן