ספר חיי אדם ס׳

א׳ דין אכל פירות והביאו לו עוד (סי' ר"ו):היה אוכל פירות בדרך עראי ובירך עליהם ואכל מהם והביאו לו עוד אם היה דעתו מתחילה על כל מה שיביאו לו אפילו אכל כבר כלם א"צ לברך ואם נמלך ממש שלא היה דעתו מתחילה רק לאכול אלו ונמלך לאכול עוד אפי' עדיין לפניו צריך לברך (מגן אברהם סי' קע"ט ס"ק ו') ובסתם כל זמן שמוטל לפניו עוד מהראשונים יש פלוגתא י"א דצריך לברך וי"א דא"צ לברך ואם אכל כבר כולם אם קבע עצמו לאכילת פירות א"צ לברך דאינו מסיח דעתו כל זמן שמיסב על השלחן ואם אכל רק בדרך עראי צריך לברך לכ"ע ואין חילוק בין אם הביאו לו ממין ראשון או מדבר שברכתן שוין כגון אגוזים ותפוחי' (סי' ר"ו) ובמקום שיש ס' ברכה יש לתקן שיברך על מעט צוקר שהכל ויפטור גם אותו הדבר דאפילו בתוך הסעודה צריך לברך על צוקר: ב׳ הביאו לו פרי שחשוב וחביב עליו יותר מן הראשון צריך לברך לכ"ע אם לא היה דעתו מתחלה לפטור גם זה בפירוש דאינו בדין שיפטור אינו חשוב לחשוב דרך גררא אא"כ נתכוין דאפילו היה מונח לפניו מתחלה דינו הכי כדלעיל כלל מ"ט סי' י"א (סי' ר"ו ורי"א): ג׳ בירך על שכר ונתכוין על כל מה שיביאו לו מברכת שהכל א"צ לברך על דגים ובסתם אפילו עדיין לפניו עוד שכר צריך לברך על דגים שזה הוא מין אחר לגמרי. ולא דמי לאגוזים ותפוחים שעכ"פ הכל מין פירות (מגן אברהם סי' ר"ו): ד׳ בירך על הלחם והביאו לו עוד לחם אעפ"י שלא היה דעתו מתחלה ע"ז וגם לא נשאר לפניו אפ"ה א"צ לברך דמסתמא דעתו לאכול לשובע אבל אם היה בדעתו רק לאכול בדרך משל ב' גלוסקאות ולא יותר ואח"כ נמלך ממש שיאכל עוד צריך לברך אפילו עדיין לפניו עוד מהראשונים (ט"ז סימן קס"ד ס"ק ו' ומגן אברהם סי' קע"ט ס"ק ו'): ה׳ כ"ז לא מיירי אלא באדם שאוכל משלו אבל אם אוכל על שולחן אחרים כיון שבירך על מין א' פוטר כל מה שיביאו לו עוד אפילו לא היה לפניו עוד מהראשונים דהכל תליא בדעת בע"הב אם לא שנמלך ממש ואם לא היה בדעת בע"הב ליתן להם יותר רק לבקשת האורחים נתן להם עוד. נ"ל דאין צריכין לחזור ולברך (במגן אברהם סי' קע"ט ס"ק ז' משמע דא"צ לברך שכ' דאתכא דבע"ה סומכין שידעו שיתנו להם כ"צ ע"ש ובסי' ר"ו במגן אברהם ס"ק ז' מה שהגיה הרי"ף שכתב כיון שתלוי בדעת בע"הב אינו עושה היסח הדעת): ו׳ דין אם בירך על הפרי ולא היה מזומן לפניו ודין אם בירך עליו ונאבד מידו או שאינו ראוי לאכילה עיין לעיל כלל ה' סימן ז' ח': ז׳ מי שבא לסעודה ונתנו לו כוס ובירך עליו ואח"כ נתנו לו עוד כוסות אם המנהג כן מסתמא דעתו על כולם ואם לאו צריך ברכה על כל אחד ואחד (סימן קע"ד):

לעילוי נשמת רבי אברהם דנציג בן רבי יחיאל מיכל זיע"א מחבר ספר חיי אדם.

חיי אדם. נדפס בווילנא ה'דר"ת
מקור: primo.nli.org.il
דיגיטציה: ספריא
רשיון: בנחלת הכלל
דילוג לתוכן