ספר חיי אדם כ״ו

תוכן עניינים

א׳ דין לישב ולעבור נגד המתפלל:אסור לישב בתוך ד' אמות של המתפלל מכל צדדיו ומלפניו טוב ליזהר להרחיק כמלא עיניו מפני שנראה כאילו חבירו מקבל עליו מלכות שמים והוא אינו מקבל ואם עוסק בעניני תפלה אפי' בפרק איזהו מקומן או אם הוא איש חלש וצער לו לעמוד אפילו אינו עוסק אלא בשאר דברי תורה אפילו אינו מעניני תפלה מותר לישב כיון שעוסק בדברים קדושים אבל הרהור לא מהני ואם ידוע שהיושב הוא חולה וא"א לעמוד אפילו אינו עוסק בתורה מותר (בש"ע סימן ק"ב): ב׳ אפילו אם ישב קודם שעמד זה להתפלל צריך לקום ודוקא במקום שיש רשות לכולם להתפלל כגון במנין קבוע ופשיטא בב"הכנ אבל בביתו אם ישב כבר אינו צריך לקום שזה בא בגבולו ומ"מ מדת חסידות הוא אפילו בביתו לעמוד (שם): ג׳ אסור לעבור נגד המתפללין מלפניו בתוך ד' אמות שלו אבל מן הצדדין מותר בין לעבור בין לעמוד ונ"ל דמלפניו לא מהני במה שעוסק בתורה או בדברי תפלות והטעם כדי שלא יתבלבל מחשבת המתפלל ול"נ דהטעם משו' דהמתפלל השכינה כנגדו ואסור להפסיק בינו לשכינה ומטעם זה המתפלל ובני אדם מתפללין אחוריו אסור לפסוע הפסיעו' אחר י"ח עד שיגמור האחרון אפי' אם האחרון התחיל להתפלל אחריו ולא נקרא בא בגבולו ואפי' אם האחרון מאריך בתפלתו דאדרבה זה שפוסע הוא בא עכשיו בגבולו (פ"ח שם): ד׳ נ"ל אם המתפלל עומד בצד אחד מדבר שהוא קבוע גבוה י' ורחב ד' כדלעיל כלל ט"ז סימן י"ז מותר לישב בצד השני דהא מפסיק רשות אבל לעבור מצד השני אפשר אם אינו גבוה כ"כ שלא יוכל להסתכל בצד השני אסור ויותר נ"ל דגם זה מותר שהרי חוץ לד' אמות מותר אע"פ שמסתכל (עיין רא"ש פ' ת"ה סי' ד' ובגמ' ד' כ"ז ע"א):

לעילוי נשמת רבי אברהם דנציג בן רבי יחיאל מיכל זיע"א מחבר ספר חיי אדם.

חיי אדם. נדפס בווילנא ה'דר"ת
מקור: primo.nli.org.il
דיגיטציה: ספריא
רשיון: בנחלת הכלל
דילוג לתוכן