סימן תרס - סדר ההושענות והיקף הבימה - ערוך השולחן

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר ערוך השולחן - אורח חיים סימן תרס - סדר ההושענות והיקף הבימה - ערוך השולחן
תוכן עניינים

--------

א עניין ההושענות הוי זכר למקדש. דתנן (מה א): בכל יום היו מקיפין את המזבח פעם אחת, וביום השביעי שבע פעמים. ובמקדש למדו זה מיריחו, כדאיתא בירושלמי שם, ובמדרש שוחר טוב על פסוק ''שמעה ד' צדק''.

ולכן גם אנחנו מקיפין את הבימה בלולבינו ואתרוגינו בכל יום פעם אחת, ובהושענא רבה שבע פעמים. ומעמידין ספר תורה על הבימה, וצועקין ''הושע נא'', כלומר: ''הושע נא את עמך, את שארית ישראל, מכל הצרות הסובבים אותם – בזכות התורה, ובזכות שמך הגדול''. שכביכול ''עמו אנכי בצרה'', ו''הושע נא למענך אלקינו...'' ב ולכן אומרים: ''אני והו הושיעה נא'', שהם שני שמות משם של שבעים ושתים, היוצא משלושה פסוקים: ''ויסע'', ''ויבא'', ''ויט''. ובחרו בשני שמות אלו על שם ''ואני בתוך הגולה'' ועל שם ''והוא אסור באזיקים'', שזה מורה כביכול כאלו הוא יתברך בגלות. כמאמרם ז''ל: גלו לבבל שכינה עמהם, כדכתיב: ''עמו אנכי בצרה''.

ו''אני'' קאי תמיד על שמו יתברך, כדכתיב בכל התורה: ''אני ד'...'' – יען זולתו יתברך אינו יכול לומר בעצם ''אני'', שהוא לשון בעל כח, מלשון ''און'', כי אין שום כח זולתו יתברך.

ועוד דכתיב: ''אני אני הוא אני אמית ואחיה'', שזה הפסוק מדבר בשמירת ישראל. לזה אומרים: אתה שאמרת ''אני אני הוא'' – הושיעה נא (רמב''ם בפירוש המשנה שם). והוי גם כן קאי עליו יתברך, שהם שני אותיות האחרונות משם הוי''ה. וצריך לומר ''והו'' במלאפו''ם ולא בחול''ם. וגם ''אני והו'' בגימטריא ''אנא ד''' (רש''י שם). ג מעמידין ספר תורה אחת על הבימה, ובהושענא רבה שבעה ספרי תורות. ויש שמוציאין כל הספרי תורות.

ומעמידין נר בארון הקודש, על שם ''נר מצוה ותורה אור''. ואין לפקפק בזה מה שנותנים דבר של חול, דכיון שלכבוד התורה עושים כן – אין חשש בדבר. ומקיפין דרך ימין, דכל פנות שאתה פונה – אינו אלא דרך ימין. ולכן כשהעם פניהם אל הספר תורה העומדת על הבימה – הוי צפון דרך ימין.

ולפי זה היה צריך גם שליח הציבור מקודם להפוך פניו לצד הבימה, דאם לא כן הוי דרום דרך ימינו. אבל אין המנהג כן, והוא בטל אל הציבור (עיין מגן אברהם, ולפי מה שכתבתי אתי שפיר).

ובשבת אין מקיפין, לפי שאין לולב בשבת. וגם במקדש לא היו מקיפין בשבת. ואין מעמידין ספר תורה על הבימה בשבת. אבל ''הושענות'' אומרים גם בשבת, כמו שכתב רבינו הבית יוסף בסעיף ג:

יש מי שאומר שאין אומרים ''השוענא'' בשבת, ולא נהגו כן.
עד כאן לשונו, וכן הוא מנהג אשכנז. והספרדים אין אומרים. ד נוהגים להקיף אף מי שאין לו לולב (בית יוסף). ויש אומרים שמי שאין לו לולב – אינו מקיף, וכן נוהגים.

וביום השביעי נוטלין הערבה עם הלולב להקיף (שם). ואין אנו נוהגין כן, וכן צוה האריז''ל, לבלי לחבר הערבה עם הלולב.

ומי שאירע לו אבל בחג – אינו מקיף. וכן אבל כל שנים עשר חודש על אביו ואמו, וכן נהגו. ואף שיש שפקפקו בזה (עיין בית יוסף), מכל מקום כן המנהג. מפני שאנו מבקשים רחמים ועליו דינים שורה, אם לא שהאבל הוא גדול העיר ומוכרח להקיף.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר: הרב יחיאל מיכל הלוי אפשטין

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל ''ויקיטקסט''
ערוך השולחן - אורח חיים

הרב יחיאל מיכל הלוי אפשטין
לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן