סימן תסז - דין חטים שנפל עליהם מים ותבשיל שנמצא בתוכו חטה, ובו ט''ז סעיפים - שולחן ערוך

דף הבית ספרי קודש אונליין שולחן ערוך לרבי יוסף קארו זיע"א שולחן ערוך - אורח חיים סימן תסז - דין חטים שנפל עליהם מים ותבשיל שנמצא בתוכו חטה, ובו ט''ז סעיפים - שולחן ערוך

א דָּגָן שֶׁנִּטְבַּע (א) בַּנָּהָר אוֹ שֶׁנָּפַל עָלָיו מַיִם, כְּשֵׁם שֶׁאָסוּר לְאָכְלוֹ כָּךְ אָסוּר (ב) לְקַיְּמוֹ, אֶלָּא מוֹכְרוֹ לְיִשְׂרָאֵל (ג) וּמוֹדִיעוֹ, כְּדֵי שֶׁיֹּאכְלֶנּוּ קֹדֶם הַפֶּסַח; וְאִם מְכָרוֹ לְעַכּוּ''ם קֹדֶם פֶּסַח, מוֹכֵר מְעַט לְכָל אֶחָד וְאֶחָד כְּדֵי (ד) שֶׁיִּכְלֶה קֹדֶם הַפֶּסַח, שֶׁמָּא יַחֲזֹר הָאֵינוֹ יְהוּדִי וְיִמְכְּרֶנּוּ (ה) לְיִשְׂרָאֵל.

 באר היטב (א) בנהר. בטור כתב ואין החמץ ניכר בהם משמע דאם החמץ ניכר מותר למכור דהא הקונה יראה ולא יקנה ט''ז ומ''א אבל הר''ן כתב אפי' ניכר החמץ אסור למוכרו לעכו''ם דחיישינן שמא יטחון אותם ואח''כ ימכור לישראל עיין ח''י (דדחה סברת מ''א) דכיון שאין לוקחין קמח משוק א''ל בשעת דחק ליכא למיחש דהא דסי' תנ''ג איירי במצת מצוה דוקא ע''ש ומפרש כוונת הטור דרבותא הוא דאף שאין החמץ ניכר ואינה אלא חששא בעלמא אפ''ה חיישינן מכ''ש בודאי דחיישינן לתקלה: (ב) לקיימו. ואם עבר וקיימו וזרען בקרקע וצמחו גידוליו מותרין כמש''ל ס''ס תמ''ג: (ג) ומודיעו. אבל לא סומכין על הכרזה ש''ג וכשמודיעו אפילו הרבה מותר למכור לישראל. ואפילו מעט מעט אם מוכר לישראל (אין) צריך להודיעו ח''י ע''ש. וט''ז אוסר למכור הרבה אף כשמודיעו דשמא ישכחנו להודיע. ואם מכר קבא קבא מותר מכח ס''ס שמא לא ימכרנו לישראל ושמא יאכלם קודם פסח. ע''ש: (ד) שיכלה. אף את''ל דגם אותו המעט ימכרנו לישראל מ''מ אותו המעט יאכל הישראל קודם פסח ולפ''ז משמע דבע''פ בשעה ה' בענין שא''א שיכלה קודם פסח אסור למכור לעכו''ם אפי' מעט דאולי ימכור לישראל וכ''ה הסכמת המ''א. ומ''מ נ''ל דאם נתחמץ לישראל דגן הרבה בערב פסח והוא בענין שא''א לו למכור לעכו''ם שיכלה קודם פסח ואיכא הפ''מ מותר למכור לעכו''ם שיודע בו ומכירו שלא יגע בו כלל אלא ישמרנו לו עד לאחר פסח ורשאי לומר לו עד שאתה לוקח וכו' כמ''ש סי' תמ''ח ס''ד ואז ליכא למיחש למידי ח''י ע''ש. ועיין מ''א שהעלה דהמכירה מעט מעט אסור בשאר איסורים רק הכא גבי חמץ דאיכא הרבה ספיקות הקילו ועיין ח''י: (ה) לישראל. ואם העכו''ם אמר לישראל אפילו מל''ת אחר שמכר לו חטים שחיטים אלו לתותים הם דמי למ''ש בי''ד סי' י''ז דאין העכו''ם נאמן במה שאמר לאחר שמכרם ויצאו מתחת ידו מיהו אי מהימן ליה אסור מ''א משמע מדבריו דקודם שמכרם כיון שהם בידו נאמן. והח''י הניחה בצ''ע ע''ש וע''ל סי' תנ''ג סעיף קטן ט':

ב הגה: וְלָכֵן יֵשׁ לִזָּהֵר שֶׁלֹּא יָבוֹאוּ מַיִם אוֹ גְּשָׁמִים מְזַלְּפִים עַל הַחִטִּים, כִּי אָז אֲפִלּוּ לֹא נִתְבַּקְּעוּ, אֲסוּרוֹת. דָּגָן זֶה שֶׁנִּטְבַּע (ו) בַּנָּהָר אוֹ שֶׁנָּפְלוּ עָלָיו מַיִם, אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא נִתְבַּקַּע, אָסוּר דְּכֵיוָן דְּמִינַח (ז) נַיְחֵי אָתֵי לִידֵי (ח) חִמּוּץ. הגה: וְדָגָן שֶׁהָיָה מֻנָּח בָּעֲלִיָּה וְיָרְדוּ גְּשָׁמִים דֶּרֶךְ הַגַּג בִּקְצָת הַמְּקוֹמוֹת וְנִתְלַחְלְחוּ, אוֹתָן שֶׁנִּתְלַחְלְחוּ אֲסוּרוֹת, אֲבָל שְׁאָר מְקוֹמוֹת מֻתָּר לְהַשְׁהוֹתָן מִכֹּחַ סְפֵק סְפֵיקָא, שֶׁמָּא לֹא יָרְדוּ עֲלֵיהֶם גְּשָׁמִים, וְאִם תִּמְצֵי לוֹמַר יָרְדוּ, שֶׁמָּא לֹא נִתְחַמְּצוּ; אֲבָל לְאָכְלָן בְּפֶסַח (ט) אָסוּר, וְלֹא מְהָנֵי סְפֵק (י) סְפֵיקָא (אָגוּר וְכָל בּוֹ).

 באר היטב (ו) בנהר. ואם מותר לבטל דגן זה ברוב או בס' קודם פסח כיון שעדיין שעת היתר הוא האריכו האחרונים בזה והח''י העלה דמותר לבטל לכתחלה ע''ש ועמ''א: (ז) נייחי. דדוקא גבי לתיתה אינו אסור אא''כ נתבקעו כיון דעסיק בה. (ולהטור והרא''ש דמחמירין בלתיתה כל שקרובים להתבקע כמר עוקבא ע''כ דהטעם דמינח נייחא אסרינן אפילו לא נתרככה אבל לדעת ש''ע בעינן עכ''פ קרובים להתבקע ועיין ס''ט) וצ''ל כיון דמינח תוך התבשיל רותח והוי כחליטה ולא מחמרינן כולי האי ובפרט דאינו אלא משהו דרבנן. ועיין ח''י: (ח) חימוץ. ואם לא שהה עדיין שיעור מיל עדיין לא החמיץ וא''כ אפילו נעשה בפסח מותר למכרו לעכו''ם קודם ששהה שיעור מיל. מ''א: (ט) אסור. אפי' נאכל מקצתן קודם פסח גם כן אין להתיר לאכול השאר דדוקא יבש ביבש ונאכל אחד מהם או בג' תערובת יש להתיר לאכול שנים כמבואר בי''ד סי' ק''י ע''ש משא''כ לח בלח אין לו היתר בזה וקמח מקרי לח בלח. ב''ח ומ''א וח''י ע''ש: (י) ספיק'. הט''ז העלה דבמקום הפסד או מניעת שמחת י''ט כגון שאין לו אחר יש להתיר אפילו באכילה ע''ש והסכים עמו הח''י ע''ש. ואם נפל מעט שלג או מים על תבואה ויודע מקומו יגרוף העליונים והשאר מותר עט''ז:

ג חִטִּים שֶׁבָּאוּ בַּסְפִינָה, אִם הֵם יְבֵשׁוֹת וְקָשׁוֹת וְלֹא נִשְׁתַּנָּה מַרְאֵיהֶן, אַחְזוּקֵי אִסוּרָא לֹא (יא) מְחַזְּקִינָן.

 באר היטב (יא) מחזקינן. ע''ל סי' תנ''ג סעיף קטן י' מש''ש:

ד שָׁנָה שֶׁרַבּוּ גְּשָׁמִים וְיָרְדוּ עַל עֲרֵמוֹת שֶׁבַּשָּׂדוֹת עַד שֶׁהָיוּ קְצָת מֵהַשִּׁבֳּלִים שֶׁעַל הָעֲרֵמוֹת מַעֲלִים צְמָחִים, אֵין חוֹשְׁשִׁין (יב) לִסְתָם חִטִּים שֶׁל אוֹתָהּ שָׁנָה.

 באר היטב (יב) לסתם. כ' בשכנה''ג הלכה למעשה שהתיר לקנות חטים לפסח אף שהיו נעצרים בבורות כל שלא ראינו בהם שינוי במראיתן ואינם לחות ע''ש. ואם יש בהם חטים שצמחו ע''ל סי' תנ''ג:

ה דָּגָן שֶׁבִּמְחֻבָּר שֶׁנִּתְיַבֵּשׁ לְגַמְרֵי וְאֵינוֹ צָרִיךְ לִינִיקָה, כְּמָאן דְּמָנַח בְּכַדָּא דָּמִי וּמְקַבֵּל חִמּוּץ אִם יָרְדוּ עָלָיו גְּשָׁמִים.

ו חִטִּים שֶׁנִּמְצְאוּ בָּהֶם מְבֻקָּעוֹת, אוֹתָן שֶׁאֵינָן מְבֻקָּעוֹת מֻתָּרוֹת, מִפְּנֵי שֶׁהַדָּבָר מָצוּי שֶׁבִּשְׁעַת גְּשָׁמִים עֶלְיוֹנוֹת הַגָּדִישׁ וְתַחְתִּיתוֹ מִתְחַמֵּץ וּמִתְבַּקֵּעַ, וְאֵין הַמַּיִם נוֹגְעִים בְּאֶמְצָעִיתוֹ כְּלָל.

ז יִשְׂרָאֵל שֶׁיֵּשׁ לוֹ בּוֹרוֹת מְלֵאִים חִטִּים, וְחוֹשֵׁשׁ שֶׁמָּא יֵשׁ בְּקַרְקָעִית הַבּוֹר וּבְקִירוֹתָיו חִטִּים מְבֻקָּעִים מִלַּחוּת הַבּוֹר וְהָאָרֶץ, בְּבִטּוּל בְּעָלְמָא סַגֵּי וְעַיֵּן לְעֵיל סִימָן תל''ו סָעִיף א'.

ח דְּבַשׁ שֶׁל אֵינוֹ יְהוּדִי, אֵין מַחֲזִיקִים בּוֹ אִסוּר וְאוֹכְלִים אוֹתוֹ בְּפֶסַח. הגה: מִיהוּ יֵשׁ מַחְמִירִין (מָרְדְּכַי פֶּרֶק כָּל שָׁעָה וְהַגָּהוֹת מַיְמוֹנִי פ''ד). וְהַמִּנְהָג בִּמְדִינוֹת אֵלּוּ שֶׁלֹּא לֶאֱכֹל דְּבַשׁ רַק אוֹתוֹ שֶׁמְּבִיאִים (יג) בְּחָבִיּוֹת מִן הַכַּוֶּרֶת שֶׁעוֹשִׂין מִמֶּנּוּ מַשְׁקֶה שֶׁקּוֹרִין מע''ד, וּתְאֵנִים יְבֵשִׁים וַעֲנָבִים יְבֵשִׁים שֶׁקּוֹרִין רוזינ''י גְּדוֹלִים אוֹ קְטַנִּים, תָּלוּי בְּמִנְהַג הַמְּקוֹמוֹת, כִּי יֵשׁ מַחְמִירִים שֶׁלֹּא לְאָכְלָן וְיֵשׁ מְקִלִּין; וְלָכֵן נָהֲגוּ בִּמְדִינוֹת אֵלּוּ לְהַחְמִיר שֶׁלֹּא לֶאֱכֹל שׁוּם פֵּרוֹת (יד) יְבֵשִׁים, אִם לֹא שֶׁיָּדוּעַ שֶׁנִּתְיַבְּשׁוּ בְּדֶרֶךְ שֶׁאֵין לָחוּשׁ לְחָמֵץ. (טו) וְצוּקֶר אָסוּר לְאָכְלוֹ, אֲפִלּוּ לְהַשְׁהוֹתוֹ אָסוּר (ת''ה סִימָן קי''ט). וּבְיוֹם טוֹב הָאַחֲרוֹן אוֹכְלִין פֵּרוֹת יְבֵשִׁים וצוק''ר קנדי''ל שֶׁאֵין בּוֹ חֲשַׁשׁ חִמּוּץ (מַהֲרִי''ל). וְהַמִּנְהָג בִּמְדִינוֹת אֵלּוּ שֶׁלֹּא לֶאֱכֹל כַּרְכֹּם שֶׁקּוֹרִין (טז) זפרי''ן אוֹ נעגלי''ף (מַהֲרִי''ל), מִיהוּ אֵינָן אוֹסְרִין (יז) תַּעֲרָבְתָּן וְכֵן נִרְאֶה לִי.

 באר היטב (יג) בחביות וכו' שעושין וכו'. פירוש תרתי בעינן דוקא מאותו שבחבית מותר לעשות משקה דאף את''ל שיש בו מעט קמח בטל בששים בשעת בישול קודם פסח אבל אותן שמביאין בכלים קטנים אסור אפילו לעשות ממנו משקה וכמה פעמים נתברר לי שמערבים בהן קמח הרבה. ולאכול הדבש בעין בכל ענין אסור דאתי לאחלופי וכ''כ מהרי''ל ומהרש''ל. ואפי' לעשות המשקה בפסח ב''ח ומיהו דבש שמביאין עם החדרים קטנים שלם כמו שהוא מונח בכוורת שעדיין לא נתרסק נוהגין בו היתר לכ''ע שאין דרך לערב בו כלום כשרודין אותם מן הכוורת לבוש ועמ''א. וט''ז כתב דמשמעות דברי הרב משמע אותן שמביאים בחביות מן הכוורת דאפילו לאכלו כך בעין מותר. על כן נ''ל היתר גמור לבשל בחה''מ משקה בדבש שניכר שבא מכוורת כל שהוא ראוי לשתיה בי''ט. אף שמו''ח ז''ל כתב לאסור לעשות המשק' במועד מחשש תערובת מ''מ נ''ל דהמיקל לכבוד י''ט במדינות אלו שאין לנו שתייה אחרת בפסח לא הפסיד. עיין שם ועיין בשכנה''ג וח''י: (יד) יבשים. אבל נהגו לעשות מהם משקה דהיינו ששופכין עליהם מים קרים ושורה אותם עד שנעשה משקה וכן העיד המ''א שכן המנהג בק''ק קאליש אבל אין לבשל בהם עיין שם שהאריך בטעם המנהג: (טו) וצוקר. כתב א''ז ראיתי שבא שאלה לפני זקני הגאון מוהר''ש ז''ל א''פ ששהה הו''ט צוקי''ר והורה למכור לעכו''ם עכ''ל. והט''ז והמ''א כתבו דאין איסור בהו''ט ציק''ר או מה שאנו קורין קאנדי''ל ציק''ר להשהותו בביתו מ''מ נהגו למכרו לעכו''ם לכתחלה אבל בדיעבד מותר ושזהו כוונת הרב בהג''ה וציק''ר קאנדי''ל. ולא מה שאנו קורין עכשיו ציק''ר קאנדי''ל שאותו יש בו חשש יותר וחמץ גמור הוא שמבשלין צוק''ר לבן ביורות חמוצות והוא נתאדם ואפילו להשהותו אסור כי יש בו תערובת חמץ. וכ''ש מיני בלילות צוק''ר שמחפין בהם מיני פירות ובשמים שזה יש בה חימוץ גמור. וכתב הח''י דאף לכתחלה ראוי ליזהר לענין להשהותה בדברים אלו מ''מ אם עבר ושהה אותם התערובות ואיכא הפ''מ או מניעת שמחת יום טוב אין לאסור בדיעבד דאיכא ספיק' וחשש' טובא דלמא לא נתערב בו ואת''ל נתער' בו דלמא נתבטל קודם פסח ואת''ל לא נתבטל דלמא לא עירבו בו סולת מחטים לתותים ומי פירות אינו מחמיץ ואת''ל לתתו דלמא לא נתחמץ ע''י לתיתא זו. ומ''מ קודם שיורה המורה צריך חקירת חכם איך ומה נעשה כי דבר זה משתנה לפי המקום ולפי הזמן ולכתחלה נוהגין להחמיר בכל ענין אך מה שאנו קורין עכשיו צוקי''ר קאנדי''ל רבים מעמי הארץ מקילין ונמשך להם טעות זה מלשון הרב בהג''ה וכבר הסכימו האחרונים שטעות הוא בידם כמ''ש: ועיין בשכנה''ג שכתב דגם צוק''ר שהוא דק דק היטב יש גם כן חשש חימוץ וגם המשקה הנעשה מצוק''ר שקורין שראפי' או לאט וארי''ג נוהגין להחמיר ועיין בספר בני חייא: (טז) זפרי''ן. וכתב במ''א וטובא''ק דרך לשרותו בשכר וצריך לסגרו בחדר או לעשות מחיצה לפניו וא''כ ה''ה בכרכום ע''ש וע''ל סי' תנ''א מדין כלים הצבועים בכרכו' שאין להשתמש בו בפסח: (יז) תערובתן. קאי על כל הנזכר למעלה ואפי' בפחות מס' ג''כ שרי. ובצוקר ג''כ אין לאסור התערובת אפי' במיני בלילות צוק''ר בה''מ וכה''ג יש להקל כמ''ש בס''ק ט''ו ע''ש מיהו בדבש כתב בד''מ דאם נתערב מעט ממנו בתבשיל בפסח אין לאוסרו משמע דאם נתערב בפחות מששים אסור. (ועיין מ''ש סעיף קטן ז') וכן עיקר אבל בכרכום ואינך אין להחמיר אפי' בפחות מס' ע''ש ועיין ח''י:

ט תַּבְשִׁיל שֶׁנִּתְבַּשֵּׁל וְנִמְצְאוּ בּוֹ שְׂעוֹרִים אוֹ חִטִּים, אִם נִתְבַּקְּעוּ מַמָּשׁ הֲרֵי כָּל הַתַּבְשִׁיל אָסוּר; וְאִם לֹא נִתְבַּקְּעוּ מַמָּשׁ, הַתַּבְשִׁיל מֻתָּר, הגה: וְאֵין הַמִּנְהָג כֵּן, אֶלָּא אוֹסְרִים (יח) הַכֹּל בְּמַשֶּׁהוּ אֲפִלּוּ לֹא נִתְבַּקְּעוּ, וְאוֹתָם חִטִּים אוֹ שְׂעוֹרִים שׂוֹרְפִים אוֹתָם.

 באר היטב (יח) הכל. הכיסוי והכף וגם הכלים שנשתמשו בהם וה''ה שאר תבשילין שנתערב בהם מאותו תבשיל או השתמשו עם אותן כלים הכל אסור וכן נוהגים אע''ג דאיכא תרי משהו אחרונים ודלא כט''ז כמש''ל סי' תמ''ז ס''ק כ' ע''ש. וכתב הח''י מדלא כתב הרב כאן שורפין הכל כמ''ש בסעיף י' ודאי נראה דדעת הרב היכא דלא נתבקעו ממש כדעת כל גדולי פוסקים להתיר התבשיל אפילו באכילה א''כ די בחומרא זו לאסור באכילה ולא בהנאה ע''ש ועיין ט''ז ס''ס זה ובס''ק ט''ו וכתב הב''ח דעכ''פ נתרככה החטה בעינן דאל''כ אין לאסור כלל וכ''כ הט''ז:

י תַּרְנְגֹלֶת מְבֻשֶּׁלֶת שֶׁנִּמְצָא בָּהּ בְּפֶסַח חִטָּה מְבֻקַּעַת, מֻתָּר לְמָכְרָהּ לְאֵינוֹ יְהוּדִי, שֶׁאֵינָהּ נִמְכֶּרֶת יוֹתֵר בְּיֹקֶר בִּשְׁבִיל הַחִטָּה שֶׁנִּמְצֵאת בְּתוֹכָהּ. הגה: וּבִמְדִינוֹת אֵלּוּ נוֹהֲגִין לִשְׂרֹף הַכֹּל וְעַיֵּן לְעֵיל סִימָן תמ''ז (סָעִיף ג'). וְאִם נִמְצֵאת בְּיוֹם שְׁמִינִי שֶׁל פֶּסַח, מֻתָּר (יט) לְהַשְׁהוֹתָהּ עַד אַחַר הַפֶּסַח.

 באר היטב (יט) להשהות'. משום דהוי ספק י''ט ספק חול ותערובת משהו הוי דרבנן לכן מקילינן להשהותה. וכ''ש לענין נטל''פ דאנו מחמירין בפסח כמ''ש סי' תמ''ז מותר להשהותו בי''ט האחרון דקיל הוא מתערובת דמשהו אבל בחמץ גמור דאסור מדאורייתא אף בי''ט אחרון אסור עכ''פ מדרבנן ודוקא אם נמצא ביום ח' אבל אם נמצאת תוך הפסח צריך לשרוף ולבער הכל בח''ה ואם נמצא בשביעי של פסח עמש''ל בסי' תמ''ו ס''ק ד':

יא אִם נִמְצֵאת חִטָּה בְּקוּעָה בְּעִסָה אוֹ בְּמַצָּה אֲפוּיָה, יָסִיר מִמֶּנָּה כְּדֵי נְטִילַת מָקוֹם, וְהַשְּׁאָר מֻתָּר. וְיֵשׁ מִי שֶׁאוֹסֵר כָּל הָעִסָה אוֹ אוֹתָהּ מַצָּה; וְרָאוּי לָחוּשׁ לִדְבָרָיו אִם לֹא בִּמְקוֹם הֶפְסֵד מְרֻבֶּה אוֹ בִּשְׁעַת הַדַּחַק. הגה: (כ) וְכֵן נוֹהֲגִין תּוֹךְ הַפֶּסַח לֶאֱסֹר אוֹתָהּ מַצָּה שֶׁנִּמְצָא בָּהּ הַחִטָּה וּמַתִּירִין אֶת הָאֲחֵרוֹת, בֵּין שֶׁנִּמְצָא בָּהּ אֲפוּיָה אוֹ חַיָּה, וְאַמְרִינָן כָּאן נִמְצֵאת כָּאן (כא) הָיְתָה; וְאִם נִמְצֵאת בָּעִסָּה, אוֹסְרִין כָּל הָעִסָּה; וְדַוְקָא תּוֹךְ הַפֶּסַח, אֲבָל קֹדֶם הַפֶּסַח אֵין אוֹסְרִין רַק כְּדֵי (כב) נְטִילָה, וְהָכֵי נָהוּג.

 באר היטב (כ) וכן נוהגין. הלבוש האריך להשיג על הרב בזה ודעתו להתיר בעיסה בכל ענין שאינו נ''ט בצונן ע''ש והט''ז מסיק דאף דלענין שאר צונן יש להתיר כדעת הלבוש מ''מ בעיסה שע''י התעסקות בעיסה ממעך החטה ומתחמץ ואוסר כל העיסה תוך הפסח אם נתרככה וכן בלחם חמץ יש להחמיר אף בצונן שיש לחוש לפירורין. וכן העלה הא''ז ושכן מסקנת הב''ח ומהרש''ל עיין מ''א וט''ז. וכתב הח''י ומ''מ נ''ל לפי מ''ש לעיל דאם החטה אינה בקועה דיש להתיר בהנאה בה''מ. א''כ כ''ש כאן בצונן דדעת הרבה פוסקים להתיר בכל ענין והמיקל אף באכיל' לא הפסיד דאפשר דאף בנתבקעו יש להקל בצונן בה''מ ע''ש: (כא) הית'. פי' דאמרינן עתה נפלה לתוך המצה הזאת ולא היתה בעיסה מעולם. וכתב המ''א דאם החטה היה מלאה מים ומלוחלח מעבר אל עבר א''כ ודאי שהיתה במים ובעיסה א''כ יש לאסור כל העיסה ומ''מ אי איכא למתלי שהיתה בלוע ממקום אחר ממים ונפלה לתוך המצה תלינן והכל לפי הענין כי תולין במצוי בין להקל בין להחמיר ולא מקרי ספק כלל. וכתב עוד במ''א דהא דאמרי' כאן נמצא כאן היה משום דלא מחזקינן איסור היינו דוקא ממקום למקום או מחתיכ' לחתי' אבל מזמן לזמן בחד' חתיכה מחזקינן איסורא. כגון אם יש בידו עיסה וחתך ממנו ונשאר בידו חתיכה עיסה ונמצא עליה חטה אסורים כולם דאמרינן שמא היתה מקודם וגם אין לומר דהוי ס''ס. דשמא לא נתחמצה הוי ספק חסרון ידיעה ולא הוי ספק וכ''פ הט''ז בס''ק י''ד ע''ש ועיין פר''ח י''ד סי' מ''א ס''ק י''א. ובתשובת צ''צ סי' מ''ג. ובתשו' פנים מאירות סי' ט''ו. ובתשובת שבות יעקב חלק ב' סי' י''ז וסי' י''ט. כתב בתשובת מהר''ם מלובלין סי' ע''ח מעשה באחד שלקח כרוב מהחביות בקערה והוליכו למקום אחר ושם נמצא חטה עליו והתי' הכרוב שבחביות דאמרינן כאן נמצא כאן היה עכ''ל וכתב המ''א אבל אם נמצא חטה בחביות אף הכרוב שבקערה אסור דאמרינן שמא היתה החטה מקודם לכן בחביות דהוי מזמן לזמן בחדא חתיכה מחזקינן איסור' כמ''ש ועיין סעיף קטן כ''ה במ''א שכתב ואם סלקוהו למקום אחר ונמצא ע''ג חטה אמרינן עתה נפלה דהוי ממקום למקום עס''ק למ''ד: (כב) נטילה. אפילו במצה אפויה ואפילו איכא ששים בעינן כדי נטילה:

יב אִם (כג) מִלְּגוּ (פֵּרוּשׁ שֶׁהִרְתִּיחוּהוּ בְּמַיִם לְהַעֲבִיר הַנּוֹצָה) תַּרְנְגֹלֶת וְאַחַר כָּךְ מָצְאוּ בַּמַּיִם גַּרְעִין חִטָּה (כד) בְּקוּעָה, אֲסוּרָה (כה) הַתַּרְנְגֹלֶת. וְאִם נִמְצֵאת חִטָּה בְּקוּעָה אוֹ לֶחֶם חָמֵץ בִּכְלִי שֶׁל מַיִם וְאֵין בּוֹ כְּדֵי לִתֵּן טַעַם, שֶׁהַמַּיִם צוֹנְנִים וּבִשְּׁלוּ בְּאוֹתָם מַיִם תַּבְשִׁיל אוֹ לָשׁוּ עִסָה, מֻתָּר; וְיֵשׁ מִי (כו) שֶׁאוֹסֵר, אִם הוּא בְּתוֹךְ הַפֶּסַח. הגה: וְיֵשׁ מִי שֶׁמַּתִּיר אֲפִלּוּ בִּמְלִיגַת תַּרְנְגוֹלִים, מִשּׁוּם דְּאָמְרִינַן שֶׁמָּא אַחַר כָּךְ (כז) נָפְלָה לְשָׁם (תא''ו נ''ה מח''ו וּמַהֲרִי''ב). וְיֵשׁ מִי שֶׁאוֹסֵר בִּשְׁאָר בָּשָׂר וּמַתִּיר בְּתַרְנְגֹלֶת מִכֹּחַ סְפֵק (כח) סְפֵיקָא (מָרְדְּכַי פֶּרֶק כָּל שָׁעָה). וּלְעִנְיַן מִנְהָג נִרְאֶה לֶאֱסֹר בִּשְׁאָר בָּשָׂר אוֹ בְּחִטָּה שְׁלֵמָה אֲפִלּוּ תַּרְנְגֹלֶת. וְדַוְקָא אִם נִמְלְגוּ הַתַּרְנְגוֹלִים, דְּהַיְנוּ שֶׁהָיוּ הַמַּיִם חַמִּין, אֲבָל אִם הָיוּ צוֹנְנִין וְשָׁרוּ שָׁם (כט) הַתַּרְנְגוֹלִים, אֵין לֶאֱסֹר מִסְּפֵיקָא. וּבְמָקוֹם דְּאִכָּא לְמֵימַר שֶׁמָּא נִתְעַכֵּל הַחִטָּה בַּתַּרְנְגֹלֶת, כְּגוֹן שֶׁהִיא שְׁבוּרָה (מַהֲרִי''ב), אֲפִלּוּ בִּמְלִיגָה יֵשׁ לְהַתִּיר מִכֹּחַ סְפֵק סְפֵיקָא. מִיהוּ אִם נִתְעָרְבוּ הַתַּעֲרוֹבוֹת וְיֵשׁ הֶפְסֵד מְרֻבֶּה וּמְנִיעַת שִׂמְחַת יוֹם טוֹב, יֵשׁ לְהָקֵל בְּכָל זֶה בִּסְפֵקַת אִסּוּר (ל) דְּרַבָּנָן שֶׁהוּא מַשֶּׁהוּ, וְיֵשׁ לְהַתִּיר שְׁאָר תַּבְשִׁילִין שֶׁיֵּשׁ בָּהֶן תַּעֲרוֹבוֹת מֵאוֹתָהּ תַּבְשִׁיל שֶׁל הַבָּשָׂר (לא) שֶׁנִּשְׁרָה בְּמַיִם אוֹ נִמְלַג, כָּךְ נִרְאֶה לִי.

 באר היטב (כג) מלגו. סתם מליגה הוא בכלי שני רוקח. ועיין סי' תמ''ז סעיף ג' בהג''ה. ואפשר כאן מטעם עירוי אתי עליה ולא קראה המרדכי כ''ש אלא משום הקערה ולדינא אם היס''ב אסורה דהא בחמץ בה''פ אוסרין אפי' בצונן. ח''י: (כד) בקועה. מדלא הגיה הרב כאן כדלעיל סעיף ט' לאסור אפי' אינו בקועה אפשר משום דהכא כיון דאיכא עוד ספיקא שמא אח''כ נפלה לא מחמרינן כולי האי אכן הט''ז כתב דהרב אזיל לשיטתו לאסור אפילו אינו בקוע' כל שנתרככה אך כאן מותר למכור לעכו''ם באינו בקועה דהוי ס''ס שמא לא נתחמץ ושמא אח''כ נפלה דלא מחמרינן אלא בחד ספיק' כההיא דסעיף ט' ע''ש. והח''י מקיל אפי' בהאי דסעיף ט' למכור לעכו''ם עיין סעיף קטן י''ח: (כה) התרנגולת. דאמרינן שמא היתה החטה במים בשעת מליגה דלא אמרינן כאן נמצא וכאן היה אלא ממקום למקום או מחתיכה לחתיכה כמ''ש ס''ק כ''א אבל במקום אחד כגון במליגה דיש לספק בזמן ולומר שמא היתה החטה במים קודם לכן לא אמרינן השתא נפל ועח''י: (דהורע חזקת התרנגולת שבודאי היתה במים מחומצים ומטעם זה אוסר הרוקח מצה [אפויה] שנמצא בה חטה וא''י אי נתחמצה (באיזה) [בעודה] עיסה א''ל. והתיר שארי מצות. (ח''י) [ט''ז] ע''ש): (כו) שאוסר. עמ''ש בס''ק כ': (כז) נפלה. וז''ל ב''י ורי''ו כתב בשם הרשב''א אם נמצא חטה בכלי שהדיחו התרנגולת אמרינן כ''נ וכאן היה עכ''ל. והקשה המ''א מדברי הרשב''א עצמו שפסק דאם נמצא חטה במצה אוסרין כל העיסה ולא אמרינן השתא נפלה ומסיק לכן נ''ל דמיירי שמלחו התרנגולת ואח''כ הדיחוהו בכלי צונן ואח''כ נמצא בכלי חטה ויש לחוש שהיתה בתרנגולת ונמלחה עמו לזה כתב דלא חיישינן לכך דכיון שנמצא החטה בכלים לא אמרינן שהיתה בתרנגולת דלא מחזקינן איסור ממקום למקום אבל במצה הוי מזמן לזמן כמש''ל ואם כן אין כאן מחלוקת כלל דלא כדעת רמ''א עכ''ל. וצ''ל דמ''ש דבמצה הוי מזמן לזמן כמש''ל דמיירי שנשאר בידו עיסה כמש''ל ס''ק כ''א דאל''כ הוי ממקום למקום ודו''ק: (כח) ספיקא. שמא עתה נפלה ואת''ל היתה קודם בתרנגולת שמא נתעכלה ועמ''א: (כט) התרנגולי'. וכ' המ''א לאו דוקא תרנגולים אלא ה''ה בשר דהא מיירי כאן בחטה שלימה דליכא עיכול. ובע''ש כתב דלרבות' נקט תרנגולים אף דמצוין בו חטים אפ''ה מידי ספיקא לא נפקא ואמרינן שמא אח''כ נפל' גם איכא עוד לספק שמא ס''ל כמ''ד דאינו נ''ט כלל בצונן שהוי כמו ספק ספיקא והב''ח מחמיר בדינים אלו והשיג על הרב עמ''א. והעיקר כדעת הרב וכן הסכמת הא''ז והט''ז בפרט אם החט' אינה מבוקעת פשיטא דאין להחמיר כמש''ל ובלא נתרככה החטה יש להקל בכל ענין וכן הסכמת הב''ח והאחרונים: (ל) דרבנן. כתב הרוקח נמצא בדלי מים חתיכה חמץ ולא נודע כשלקחו המים מהדלי אם היה בו חמץ או לאו ובשלו בו והתרנו התבשיל אך מים שבדלי נאסרו כי עכו''ם שהביא המים שמא נתן בו אותה שעה חמץ עכ''ל וכתב הט''ז דברים אלו אין להם פירוש ונראה שיש טעות סופר וצ''ל כשלקחו מים מהבאר והכוונה היא ששאבו מים תחלה מהבאר לבשל ואח''כ שאבו מים בדלי ונמצא חמץ בדלי ולא נודע אם היה חמץ בבאר בשעה ששאב לבשל ממיל' בישל במים חמוצים בזה פסק שהתבשיל מותר אלא שהמים שבדלי לחוד נאסרים אבל התבשיל מותר כי העכו''ם השואב לדלי נתן החמץ בשעה ההיא אבל אותו חמץ לא היה בבאר כלל. ותימה על הב''י שהעתי' ולא הרגיש בזה ואיך שיהיה קשה דמשמע אם היה החמץ קודם שנתבשל היה אסור והא חמץ בצונן אינו אסור ואפשר דס''ל כרשב''א דס''ל גם בצונן אוסר אבל אנן ס''ל כהרא''ש והטור דאין אוסר בצונן ונראה דאם שרה החמץ במים צוננים מעת לעת דאסור לכ''ע דכבוש הוי כמבושל עכ''ל. וכ''כ ב''ח ורש''ל. מעשה באחד שנטל לתוך פיו חתיכת מצה וחתיכת תרנגול ואכל שניהם יחד והרגיש בפיו שיש חטה ונטל המאכל מפיו וראה חטה ואינו ניכר אם היה בתוך המצה או בתוך התרנגול. התרנגול יש להתיר מכח ס''ס שמא עתה נפל לתרנגול בצונן ואת''ל שהיה קודם שמא נתעכלה אבל אם היה במצה ע''כ היה בתוכה בשעת אפייה דאם נפל עליה בצונן היה מתגלגל ויורד ומ''מ נ''ל דהמצה מותרת ג''כ כיון דאיסור משהו דרבנן תלינן לקולא שהיה בתרנגולת ומ''מ כדי נטילה אסור מדינא מאותה מצה ממקום שנטל החתיכה ועוד נ''ל דאפי' היה חתיכת בשר גם כן שרי דלא מחזקינן איסור' ממקום למקום ואמרינן השתא נפל על הבשר בעודו צונן וא''כ גם המצה מותרת אבל אם הבשר היה מונח בקערה ואכל מתוכה אסור הבשר כמש''ל דמזמן לזמן מחזקינן איסור' דשמא היה בקער' בשעה שעירו הבשר לתוכו וכלי שני אוסר בפסח ואם נאמר דהוי ס''ס ספק היה במצה ואת''ל בבשר שמא עתה נפל זה לא הוי ספק דאם תאמר שהיה במצה צריך אתה לאסור המצה וזה לא אמרינן אפי' באיסור דרבנן ואפי' בס''ס וא''כ הבשר והמצה אסורים מיהו ע''פ הרוב ניכר אם נתבשלה החטה או נאפה עמה או לאו. ומיהו אם טלטלו הקער' ממקום למקום כשנצטנן תלינן להקל דלא מחזקינן איסור ממקום למקום. מ''א: (לא) שנשרה. עיין מ''א ובח''י:

יג אִם הִגְעִילוּ יוֹרָה מְחֻמֶּצֶת בַּת (לב) יוֹמָא וְיָרְדוּ הַמַּיִם הַמְחֻמָּצִים לְבוֹר בְּתוֹךְ הַפֶּסַח, אָסוּר לִשְׁתּוֹת מֵימָיו (לג) בְּפֶסַח, בִּשְׁבִיל (לד) שֶׁנִּתְעָרְבוּ.

 באר היטב (לב) יומא. אבל אם אינו ב''י אף המי הגעל' עצמן מותרין בפסח כיון שהגעילו קודם פסח והם אינו ב''י כמבו' בסי' תנ''א. ח''י: (לג) הפסח. והב''ח כתב דאף אם נתערבו קודם פסח בענין שנתבטלו בס' ואע''ג דהוי ג''כ נ''ט בר נ''ט דהיתרא מ''מ אין להשתמש באותו מים לכתחלה כיון דאפשר למצוא בקל מים אחרים וכ''כ בי''ד סי' צ''ה וט''ז כ' לענ''ד נראה דכאן לפעמים אסור אפי' בדיעבד אפי' קודם לפסח דמים המחומצים נשארו למעלה ולא נתערבו כי הם קוו וקיימו וכאילו הם בעין דמי אא''כ ששאב ממנו מקודם כמה פעמים שע''י כך מתערב ע''ש. (ומדמ' ללא ניער וכיסה בי''ד סי' צ''ב ע''ש) והח''י כתב דאין לאסור בדיעבד אע''ג דלא נתבטל מ''מ כיון שנעשה קודם פסח הוי נ''ט בר נ''ט דהיתרא ואין לאסור בדיעבד ע''ש: (לד) שנתערבו. פי' אף להמתירין צונן הכא אסור כיון שגוף החימוץ נתערב. ואם נמצא חטה או שאר חמץ בבור זה תלוי בפלוגתא שכ' המחבר סעיף י''ב אם אסור בצונן תוך הפסח וע''ל ס''ק כ' וס''ק למ''ד מש''ש ועיין ח''י. כתב הט''ז פעם אחד הביא משרת כלי עם דבש הנקרא מע''ד לשתות ונמצא בו חטה אחת אמרתי דאין אוסרת בצונן אע''ג שהיא נתחמצה ואע''ג שכ' בש''ע סי''ב ויש מי שאוסר תוך הפסח הא כבר הוכחנו שלא מצינו חילוק זה דצונן אינו נותן טעם כלל ואף בפסח מותר וגם אין לחוש כאן שמא היתה החטה בשעה שהיה הדבש רותח דא''כ היה כבר בטל לפני פסח מה שנפלט ממנו ואין חוזר וניעור אע''ג דהחטה עדיין בתוכה מ''מ צונן הוא בעת ההיא ואין נותן טעם עכ''ל. וקשה דשמא כבוש בתוכו מעת לעת כמ''ש בס''ק ל'. וצ''ל שהמעשה היה ליל ראשון דפסח ודוק:

יד אִם נִמְצֵאת חִטָּה מְבֻקַּעַת בְּתַרְנְגֹלֶת קֹדֶם מְלִיחָה, דַּי (לה) בִּשְׁטִיפָה. וְאִם אַחַר (לו) מְלִיחָה, דַּי בִּקְלִיפָה; וְיֵשׁ מַחְמִירִין לוֹמַר שֶׁמַּעֲמִיק כָּל סְבִיבוֹתֶיהָ וְחוֹתֵךּ וּמַשְׁלִיךְ; וְאִם נִמְלְחוּ עִמָּהּ תַּרְנְגֹלוֹת אֲחֵרוֹת, קוֹלֵף אֶת (לז) כֻּלָּם. הגה: וְיֵשׁ (לח) מַחְמִירִים לֶאֱסֹר כָּל מַה שֶּׁנִּמְלַח בְּיַחַד. אֲבָל (לט) הָעִקָּר לֶאֱסֹר אוֹתָהּ חֲתִיכָה כֻּלָּהּ שֶׁנִּמְצֵאת הַחִטָּה עָלֶיהָ, וּלְהַתִּיר הָאֲחֵרוֹת עַל יְדֵי קְלִיפָה קְצָת. וְאִם רוֹצֶה יוּכַל לִמְכֹּר הַכֹּל לְאֵינוֹ יְהוּדִי, כְּמוֹ שֶׁנִּתְבָּאֵר (סִימָן תמ''ז) סָעִיף א', אַף עַל גַּב דְּאֵין נוֹהֲגִין כֵּן בִּשְׁאָר תַּעֲרוֹבוֹת חָמֵץ, כֵּן נִרְאֶה לִי.

 באר היטב (לה) בשטיפה. דצונן בלי רוטב לכ''ע אינו אוסר אף שבתרנגולת אי אפשר בלא לחלוחית קצת מ''מ בצונן אינו מבליע אליבא דכ''ע אלא ע''י שריה קצת. (בתשובת צ''צ החמיר בנשאר מעט שכר בכלי ונטלו בתוכו מים והדיחו בו בשר דיש לדמותו כדין חטה הנמלחה עם תרנגולת וח''י שדא ביה נרגא ע''ש) או ע''י התעסקות בעיס' כמש''ל: (לו) מליחה. פירוש בעוד שהמלח עליו אבל אם נמצא לאחר שנמלח והודח אמרינן השתא נפל דאם אית' שהיתה עליה קודם לכן היתה נופלת בהדחה כשהדיחוהו ודוקא שנמצא על התרנגולת אבל אם נמצא תוך התרנגולת ודאי היתה קודם לכן מ''א וכתב הח''י דבסי' תמ''ז כתבתי דטהור מליח וטמא חפל גם בפסח יש להתיר והכא מיירי שגם החטה נמלח עם התרנגולת וראיתי מדקדקים נזהרים בפסח קודם ההבהוב ומליחה לפתוח התרנגולת היטב או לחתכו לשנים ולבדוק היטב שלא ימצא בתוכו חטה. וכ' בשכנה''ג מי שעושה כן ה''ז זריז ונשכר: (לז) כולם. היינו בנמצא החטה על התרנגולת דיש לספק שמא נגעה בכולם אבל אם נמצא תוך התרנגולת אין האחרים צריכים קליפה. מ''א: (לח) מחמירים. משום דאנן משערין בכל האסורין במליחה בס' א''כ גם בחמץ אוסר כולו (עיין י''ד סי' ק''ה): (לט) העיקר וכו'. משום דס''ל דלא אמרינן באיסור דרבנן שאיסור יוצא מחתיכה לחתיכה ע''י מליחה ומה שמשערי' בשאר איסורים בס' היינו משום מילתא דפסיקתא שלא נצטרך לשער בין שמן לכחוש ואזלינן בזה אף להקל כמ''ש בי''ד סי' ק''ה א''כ אף בחמץ די בס'. ועוד דדוקא באיסור ששייך בו שמנונית משערין בס' אבל לא באיסור חמץ דלא שייך בו פיעפוע. ועוד דבמקום שיש עוד צד להתיר סמכינן אשאלתו' דסבר חמץ בטל בס' ואין לך צד היתר גדול מזה שהרבה גאונים ס''ל שאין הטעם מתפשט במליחה ויש לעשות פשרה לאסור אותה חתיכה ותו לא והרוצה להחמיר יפסוק לשרוף אותה חתיכה ולהשהות האחרות. ואם נתבשלו בלא קליפה שרי שאינו אלא חומרא לקלפן ומ''מ נ''ל דצריך החתיכה קליפה אלא דאין הקליפה אוסרת החתיכה אע''ג דנתבשלה עמה. ודוקא במקום שאין לספק שמא נגע בשאר החתיכות אבל אם יש לספק שנגע בשאר החתיכות מדינא כולן אסורים ואף שידעינן בוודאי שלא נגע אלא באחד מהן ולא ידעינן באיזהו מהן נגע מדינא כולן אסורין וטעונין קליפה דחמץ בפסח לא בטל ברוב וא''כ אם נתבשלה בלא קליפה אוסרת תערובתן דדוק' היכ' דקליפה אינו אלא חומרא בעלמא אין הקליפה אוסרת החתיכה אבל במקום שצריך קליפה מדינא אם נתבשלה בלא קליפה אוסרת החתיכה מ''א ועיין מ''ש בי''ד סי' צ''א ס''ק ז'. ועיין מש''ל בסי' תמ''ז ס''ק ו'. וט''ז כתב מאחר שראינו בדין זה מחלוקת בין קמאי ובתראי דרש''ל בתשובה סי' ע''ט פוסק לשרוף הכל וכ''ד בעל שארי' יוסף וכ''ד ב''ח. ובמ''ב חולק לפסוק כהמקילים ומיקל בשאר חתיכות אפי' בלא קליפה. ורמ''א בתשובה סי' ק''ח כתב הרוצה להחמיר יפסוק לשרוף אותה חתיכה ולהשהות אחרות עד אחר פסח. ע''כ נלע''ד לנהוג הלכה למעשה בדרך זה. דאם נמצא חטה על בשר מלוח ביבש בלא ציר יש להתיר להשהות הכל רק המקום שנמצא יקלוף והשאר מותר להשהות עד אחר פסח. אבל אם נמצא החטה בתוך הציר של בשר או דגים אז חשיב כמבושל דבשיעור מועט הוי כבוש בציר או בחומץ כמבושל כמבואר בי''ד סי' ק''ה וכ''ש אם מונח שם מעת לעת. אז דינו כל מה שמונח בתוך הציר יש לאסור דה''ל כאלו נתבשל בקדיר' אחת וצריך ביעור אבל מה שמונח למעלה מן הציר ישהנו ג''כ עד אחר הפסח כי אין מפעפע בציר למעלה כמבואר בי''ד סי' ס''ח. ומש''ה מה שנוגע בבשר שבתוך הציר יקלפנו והשאר ישהה אותו או יעשה כמ''ש רמ''א בסיפ' דימכור הכל לעכו''ם דהיינו מה שאינו בתוך הציר דמה שהוא בתוך הציר אסור למכרו כי הוא חמץ גמור עכ''ל והסכים עמו הח''י ע''ש. ופשוט דכל זה בנתרככה החטה כמש''ל ס''ק י''ח ע''ש. כתב בתשובת צמח צדק סי' למ''ד דאם נשאר מעט שכר בכלי ונטלו בתוכו מים והדיחו בו בשר אחר המליחה בפסח אע''פ שמים מבטלין כח המלח מ''מ אדמחליש ליה בלע קצת ויש לו דין חטה שנמלח עם התרנגולת לכל אחד מן הדעות שבסעיף זה ע''ש וע' ח''י ס''ק מ''ו. כתב בתשובת מהר''ם מלובלין סי' צ''א חטה המונחת בחבית כרוב מלוח אסור כל החבית דכבוש כמבושל ע''ש. וכתב המ''א וצ''ל דמיירי שהציר עולה על גביו ואם אין הציר עולה על גביו ה''ל דין מליחה. וכן שמעתי שנמצא חטה בחבית דגים שנמלחו לשם פסח וצוה הגאון מהר''ר בנימין אב''ד דק''ק פוזנן להשליך אותה שורה לנהר והשאר למכור לעכו''ם ועמ''א:

טו תַּרְנְגֹלֶת צְלוּיָה שֶׁנִּמְצֵאת בָּהּ חִטָּה (מ) מְבֻקַּעַת בְּתוֹךְ הַפֶּסַח, חוֹתֵךּ מְקוֹם (מא) פִּעְפּוּעוֹ, לְפִי אֹמֶד הַדַּעַת; וְיֵשׁ אוֹסְרִים אֶת כֻּלָּהּ, לְפִי שֶׁכְּשֶׁמְּהַפְּכִים הַשִּׁפּוּד (מב) מִתְפַּשֵּׁט הַטַּעַם בְּכָל הַתַּרְנְגֹלֶת; וְכֵן יֵשׁ מִי שֶׁאוֹסֵר כָּל הַתַּרְנְגֹלוֹת הַצְּלוּיוֹת עִמָּהּ בְּאוֹתָהּ שִׁפּוּד הַנּוֹגְעוֹת זוֹ (מג) בְּזוֹ, כִּי עַל יְדֵי הִפּוּךְ הַשִּׁפּוּד מִתְפַּשֵּׁט מִזּוֹ לְזוֹ.

 באר היטב (מ) מבוקעת. פשוט הוא לדידן הדין כן בנתרככה אע''פ שאינ' מבוקעת. ט''ז. ובשכנה''ג כ' מדלא הגיה הר''ב כאן אפי' אינה מבוקעת נראה דס''ל דאם אינה מבוקעת אין לאסור בצלי רק כדי נטילה ע''ש. אכן דעת שאר האחרונים אינו כן. ועמ''ש בס''ק י''ח בשם הח''י ובס''ק כ''ד: (מא) פיעפועו. ומיירי בתרנגולת כחושה דאל''כ מפעפע ואסור כולו כמ''ש סי' תמ''ז סעיף א': (מב) מתפשט. דוקא לענין איסור משהו חיישינן לזה משא''כ בשאר איסורים עיין ח''י ובמ''א וכתב א''ז ואם אינו מתהפך השפוד נראה מדעת רמ''א דדין צליה כדין מליחה עכ''ל: (מג) זו בזו. אבל אם נוגעות אין אוסרות ולא אמרינן דהבליע' הולכת בכל הכלי כמ''ש בי''ד סי' צ''ב דהתם מיירי בבישול. ואם כן אם התרנגולת שמינה אפי' אינם נוגעות אוסרות הכל מ''א. ומ''מ באינם מבוקעות נ''ל דאין להחמיר ח''י. כתב בשכנה''ג מעשה בא לידי בליל ז' של פסח שנצלו שני תרנגולות ונמצא באחד מהן שעור' שאינה מבוקעת וצויתי שיחתוך מקום פיעפועו לפי אומד הדעת וישליכנו ויאכל השאר ואמרו שכבר נחתכו לחתיכות עם האחרות ואינם יודעין היכן הוא והתרתי הכל ע''ש. ולשיטתו אזיל כמש''ל בסעיף קטן מ'. אכן דעת שאר אחרונים אינו כן כמש''ש. וע' בתשובת חכם צבי סי' ס''ו ובשבות יעקב חלק ב' סי י''ז:

טז חִטָּה אוֹ שְׂעוֹרָה שֶׁנִּמְצֵאת בְּזֶפֶק הָעוֹף לְאַחַר שֶׁהִבְהֲבוּ אוֹתוֹ, הָעוֹף (מד) מֻתָּר וְהַחִטָּה וְהַשְּׂעוֹרָה צָרִיךְ לְשָׂרְפָם, דְּלֹא חֲשִׁיבֵי כִּמְעֻכָּלִים.

 באר היטב (מד) מותר. ואפי' קליפה א''צ דהזפק הוא במקום קליפה. והב''ח פסק להחמיר לאסור כולה. וט''ז הכריע לאסור באכילה ולהתיר בהנאה ושאר אחרונים מסכימים להתיר לגמרי בהבהוב וע''ל ס''ק ל''ו מש''ש. כתב בספר תני' כל עניני פסח לא יעשה ע''י עכו''ם:

הלכות הנהגת אדם בבוקר

סימן א - דין השכמת הבוקר
סימן ב - דין לבישת בגדים
סימן ג - הנהגת בית הכסא
סימן ד - דיני נטילת ידים
סימן ה - כונת הברכות
סימן ו - דין ברכת אשר יצר ואלהי נשמה ופרושיו
סימן ז - דין לברך ברכת אשר יצר כל היום אחר הטלת מים

הלכות ציצית

סימן ח - הלכות ציצית ועטיפתו
סימן ט - איזה בגדים חיבים בציצית ואיזה פטורים מציצית
סימן י - דיני כנפות הטלית
סימן יא - דיני חוטי הציצית
סימן יב - דברים הפוסלים בציצית
סימן יג - דיני ציצית בשבת
סימן יד - דיני ציצית שעשאן עכו''ם ונשים וטלית שאולה
סימן טו - אם להתיר ציצית מבגד לבגד ודין נקרע הטלית
סימן טז - שעור טלית
סימן יז - מי הם חיבין בציצית
סימן יח - זמן ציצית
סימן יט - זמן ברכת ציצית
סימן כ - דיני לקיחת ומכירת טלית
סימן כא - כדת מה לעשות בציציות שנפסקו ובטליתות ישנים
סימן כב -
סימן כג - דיני ציצית בבית הקברות
סימן כד - הנהגת לבישת הציצית ושכרה וענשה

הלכות תפילין

סימן כה - דיני תפלין בפרטות
סימן כו - דין מי שאין לו אלא תפלה אחת
סימן כז - מקום הנחתן ואפן הנחתן
סימן כח - דיני חליצת התפלין
סימן כט -
סימן ל - זמן הנחתן
סימן לא - דין תפלין בשבת ויום טוב
סימן לב - סדר כתיבת התפלין
סימן לג - דין תקוני התפלין ודין הרצועות
סימן לד - סדר הנחת הפרשיות בתפלין והמהדרים אשר להם ב' זוגות תפלין
סימן לה - דין מנין השטין
סימן לו - דקדוק כתיבתן
סימן לז - זמן הנחת התפלין
סימן לח - מי הם חיבין בתפלין והפטורים
סימן לט - מי הם הכשרים לכתב תפלין ולקנות מהם
סימן מ - דין איך לנהג בקדשת התפלין
סימן מא - הנושא משאוי איך ינהג בתפלין
סימן מב - אם מתר לשנות תפלין של יד לשל ראש
סימן מג - דין איך להתנהג בתפלין בהכנסו לבית הכסא
סימן מד - אסור שנה בתפלין
סימן מה - דין תפלין בבית הקברות ובית המרחץ

הלכות ברכות השחר ושאר ברכות

סימן מו - הלכות ברכות השחר ושאר ברכות
סימן מז - דיני ברכת התורה
סימן מח - (אומרים פרשת התמיד ו) פסוקי קרבן שבת אומרים אצל פרשת התמיד.
סימן מט - שיכול לומר קריאת שמע בעל פה
סימן נ - טעם למה אומרים משנת איזהו מקומן
סימן נא - דיני תפלה מן ברוך שאמר עד ישתבח
סימן נב - דין מי ששהה לבוא לבית הכנסת עד ישתבח
סימן נג - דין מי הראוי לירד לפני התבה
סימן נד - דינים השיכים לישתבח
סימן נה - דיני קדיש
סימן נו - דין ענית הקדיש על ידי הקהל
סימן נז - דין ברכו ועניתו

הלכות קריאת שמע

סימן נח - הלכות קריאת שמע וברכותיה
סימן נט - דין ברכה ראשונה ביוצר
סימן ס - דין ברכות לקריאת שמע ואם צריכים כונה
סימן סא - דין כמה צריך לדקדק ולכון בקריאת שמע
סימן סב - מי שלא דקדק בקריאת שמע או לא השמיע לאזנו
סימן סג - לישב בשעת קריאת שמע ושלא יישן
סימן סד - דין הטועה בקריאת שמע
סימן סה - הנכנס לבית הכנסת ומצא צבור קוראין קריאת שמע או שהפסיק בשעת הקריאה,
סימן סו - באיזה מקום יכול להפסיק ובאיזה מקום לא יפסיק
סימן סז - דין ספק אם קרא קריאת שמע
סימן סח - שלא להפסיק בפיוטין
סימן סט - דין פורס על שמע
סימן ע - מי הם הפטורים מקריאת שמע
סימן עא - אבל והעוסקים במת פטורים מקריאת שמע
סימן עב - דין נושאי המטה והמנחמים והמלוין
סימן עג - הישן עם אשתו ובניו איך יתנהג
סימן עד - שלא לברך כשאיבריו רואין את הערוה
סימן עה - להזהר מגלוי שער וקול אשה בשעת קריאת שמע וכן שלא לקרותה כנגד הערוה,
סימן עו - להזהר מצואה בשעת קריאת שמע
סימן עז - שלא לקרות כנגד מי רגלים
סימן עח - מי שנצטרך להטיל מים בשעת קריאה
סימן עט - מי שנזדמן לו צואה בשעת קריאה
סימן פ - מי שאינו יכול להשמר מהפיח
סימן פא - דין צואת קטן
סימן פב - דין צואה יבשה
סימן פג - דיני בית הכסא בקריאת שמע
סימן פד - אם מתר לקרות במרחץ
סימן פה - באיזה מקומות אסור לקרות קריאת שמע
סימן פו - צריך להרחיק מן מים סרוחים
סימן פז - כמה צריך להרחיק בשעת קריאת שמע מן גרף של רעי
סימן פח - בעל קרי מתר בקריאת שמע

הלכות תפילה

סימן פט - הלכות תפלה וזמנה
סימן צ - מקום הראוי להתפלל. ולהתפלל עם הצבור ודין ההולך בדרך
סימן צא - שיאזר מתניו ויכסה ראשו בשעת תפלה
סימן צב - הנצרך לנקביו ודין רחיצה לתפלה ושאר הכנות לתפלה
סימן צג - קדם שיתפלל צריך לשהות
סימן צד - צריך לכון נגד ארץ ישראל, ודין הרוכב או יושב בספינה
סימן צה - כוון איבריו בשעת תפלה
סימן צו - שימנע כל הטרדות כדי שיכון
סימן צז - שלא יגהק ושלא יפהק בשעת התפלה
סימן צח - צריך שיהיה לו כונה בתפלתו
סימן צט - דין שתוי ושכור לתפלה
סימן ק - תפלת המועד צריך לסדר
סימן קא - שצריך לכון בכל הברכות, ושיכול להתפלל בכל לשון
סימן קב - שלא להפסיק כנגד המתפלל
סימן קג - מי שנזדמן לו רוח בתפלתו או עטוש
סימן קד - שלא להפסיק בתפלה
סימן קה - דין המתפלל ב' תפלות
סימן קו - מי הם הפטורים מתפלה
סימן קז - המספק אם התפלל, ודין תפלת נדבה
סימן קח - מי שלא התפלל לסבת טעות, או אנס או במזיד
סימן קט - דין איך יתנהג היחיד לכון בתפלתו עם הצבור
סימן קי - היוצא לדרך, ופועלים מה יתפללו, וסדר תפלת הדרך ובית המדרש
סימן קיא - דין סמיכות גאלה לתפלה
סימן קיב - שלא להפסיק לא בשלשה ראשונות ולא בשלשה אחרונות
סימן קיג - דיני הכריעות בי''ח ברכות
סימן קיד - דין הזכרת הרוח וגשם וטל
סימן קטו - טעם ברכת אתה חונן
סימן קטז - פרוש ברכת רפאנו
סימן קיז - דיני ברכת השנים
סימן קיח - חתימת ברכת השיבה
סימן קיט - דין הרוצה להוסיף בברכות
סימן קכ - שראוי לומר רצה בכל תפלה
סימן קכא - דיני מודים
סימן קכב - דינים השיכין בין י''ח ליהיו לרצון
סימן קכג - דיני הכריעות בסיום י''ח ברכות
סימן קכד - דין הנהגת שליח צבור בי''ח הברכות, ודין ענית אמן
סימן קכה - דיני קדשה
סימן קכו - דין שליח צבור שטעה
סימן קכז - דין מודים דרבנן

הלכות נשיאת כפים ונפילת אפים

סימן קכח - דיני נשיאת כפים ואיזה דברים הפוסלים בכהן
סימן קכט - באיזה תפלות נושאים כפים
סימן קל - רבונו של עולם שאומרים בשעת נשיאת כפים

הלכות נפילת אפים

סימן קלא - דיני נפילת אפים
סימן קלב - דיני קדשת ובא לציון
סימן קלג - דין ברכו בשבת
סימן קלד - סדר והוא רחום, והגבהת התורה

הלכות קריאת ספר תורה

סימן קלה - סדר קריאת התורה ביום ב' וה'
סימן קלו - מי הם הנקראים לספר תורה בשבת
סימן קלז - כמה פסוקים צריכים לקרא לכל אחד
סימן קלח - שלא לשיר בפרשה פחות מג' פסוקים
סימן קלט - סדר קריאת התורה וברכותיה
סימן קמ - דיני הפסק בברכת התורה
סימן קמא - דיני קורא והמקרא
סימן קמב - דין מי שקרא וטעה, ובמקום שאין שם מי שיודע לקרות בדיוק
סימן קמג - דין אם נמצאת ספר תורה מטעה, ויתר דיני הספר
סימן קמד - שלא לדלג בתורה מענין לענין, ודיני ההפטרה
סימן קמה - דיני המתרגמין
סימן קמו - שלא לדבר בשעת הקריאה
סימן קמז - דיני גלילת ספר תורה
סימן קמח - שלא יפשיט שליח צבור התבה
סימן קמט - שהצבור לא יצאו מבית הכנסת עד שיצניע ספר תורה

הלכות בית הכנסת

סימן קנ - בנין בית הכנסת, ושיהיה גבוה
סימן קנא - דיני קדשת בית הכנסת
סימן קנב - שלא לסתר שום בית הכנסת
סימן קנג - דיני בנין בית הכנסת
סימן קנד - דיני תשמיש קדושה ונרות בית הכנסת
סימן קנה - לילך מבית הכנסת לבית המדרש

הלכות משא ומתן

סימן קנו - סדר משא ומתן

הלכות נטילת ידים

סימן קנז - דיני זמן קביעות סעודה
סימן קנח - דיני נטילת ידים לסעודה
סימן קנט - באיזה כלי נוטלין הידים, וכיצד יבואו המים לידיו
סימן קס - איזו מים כשרים ואיזו פסולים לנטילה
סימן קסא - דיני חציצה בנטילה
סימן קסב - הגבהה ושפשוף הידים בנטילה
סימן קסג - דין מי שאין לו מים, והמאכיל לאחרים
סימן קסד - שיכול להתנות על הנטילה
סימן קסה - דין העושה צרכיו ורוצה לאכל

הלכות בציעת הפת

סימן קסו - דין הפסקה בין בציעה לנטילה
סימן קסז - מקום וזמן הבציעה, ומי הוא הבוצע
סימן קסח - על איזה מיני פת מברכין

הלכות דברים הנוהגים בסעודה

סימן קסט - דין שמש הסעדה
סימן קע - דברי מוסר שינהג אדם בסעדה
סימן קעא - שלא לנהג בזיון באכלין
סימן קעב - מי שהכניס אכלין ומשקין לפיו בלא ברכה
סימן קעג - דין מים אמצעיים
סימן קעד - דין ברכת היין בסעדה
סימן קעה - דיני ברכת הטוב והמטיב על היין
סימן קעו - שהפת פוטר את הפרפרת
סימן קעז - דברים הבאים בתוך הסעדה ואחר הסעדה מה דינם
סימן קעח - איזה דברים קרויים הפסק בסעדה
סימן קעט - איזה דברים קרויין הסח הדעת בסעדה שצריך לחזר ולברך
סימן קפ - דיני פרורי הפת

הלכות מים אחרונים

סימן קפא - דיני מים אחרונים

הלכות ברכת המזון

סימן קפב - דין כוס ברכת המזון, ושלא יהא פגום
סימן קפג - המברך איך יתנהג בכוס של ברכת המזון
סימן קפד - לקבע ברכה במקום סעדה, ועד כמה יכול לברך מי ששכח ולא ברך
סימן קפה - לברך ברכת המזון בקול רם, ויתר פרטים בברכת המזון
סימן קפו - אם נשים וקטנים חיבים בברכת המזון
סימן קפז - דיוקים בנסח ברכת המזון
סימן קפח - נסח ברכה ג', ודיני ברכת המזון בשבת, והטועה בברכת המזון
סימן קפט - נסח ברכה רביעית ודיניה
סימן קצ - שתית היין אחר הברכה ודיניו
סימן קצא - אם הפועלים מחיבים לברך
סימן קצב - ברכת זמון בג' או בעשרה
סימן קצג - אם מצטרפין לזמון אם לאו
סימן קצד - שלשה שאכלו כאחד ונפרדו, לענין הזמון מה דינם
סימן קצה - חבורות שאוכלים בהרבה מקומות מה דינם
סימן קצו - מי שאכל דבר אסור אם מצטרף לזמון
סימן קצז - דין צרוף לזמון שלשה או עשרה
סימן קצח - אחד נכנס אצל שלשה שאכלו
סימן קצט - על מי מזמנים ועל מי אין מזמנים
סימן ר - דין המפסיק כדי לברך
סימן רא - מי הוא המברך

הלכות ברכת הפירות ושאר ברכות

סימן רב - דיני ברכת פרות האילן
סימן רג - דיני ברכת פרות הארץ
סימן רד - דיני הברכות ליתר מאכלים
סימן רה - ברכת ירקות
סימן רו - דיני הפסק וטעות בברכת הפרות
סימן רז - דין ברכה אחרונה על הפרות
סימן רח - דין ברכה מעין ג' אחרי (ה' מיני) פרות וה' מיני דגן
סימן רט - דיני טעות וספק בברכת היין
סימן רי - האוכל פחות מכזית מה דינו
סימן ריא - דיני קדימה בברכת הפרות
סימן ריב - שהעקר פוטר הטפל
סימן ריג - מי שיצא (אם) מוציא אחרים
סימן ריד - בכל ברכה צריך להיות שם ומלכות
סימן רטו - ענית אמן אחר הברכות

הלכות ברכת הבשמים

סימן רטז - דיני ברכת הריח
סימן ריז - ברכת הבשמים והמגמר

הלכות ברכת הניסים

סימן ריח - ברכות הנעשים על הנסים

הלכות ברכות ההודאות

סימן ריט - ברכת הודאות היחיד
סימן רכ - הטבת חלום ותעניתו
סימן רכא - ברכת הודאת הגשמים
סימן רכב - ברכת הודאת הטוב והרע
סימן רכג - מי שילדה אשתו, ומת מורישו, ובנה בית חדש, וקנה כלים חדשים מה מברך,

הלכות ברכות

סימן רכד - דיני ברכות פרטיות
סימן רכה - דיני ברכת שהחינו
סימן רכו - הרואה פרחי האילן מה מברך
סימן רכז - ברכת הזקים
סימן רכח - ברכת ימים ונהרות הרים וגבעות
סימן רכט - ברכת הקשת וחמה בתקופתה
סימן רל - דין קצת ברכות פרטיות
סימן רלא - שכל כונותיו יהיו לשם שמים

הלכות תפילת המנחה

סימן רלב - דברים האסורים לעשות בשעת המנחה
סימן רלג - זמן תפלת המנחה
סימן רלד - הרוצה להתפלל מנחה גדולה ומנחה קטנה

הלכות קריאת שמע ותפילה של ערבית

סימן רלה - זמן קריאת שמע של ערבית
סימן רלו - דין ברכות קריאת שמע של ערבית
סימן רלז - סדר תפלת ערבית
סימן רלח - לקבע עתים לתורה בלילה
סימן רלט - דין קריאת שמע על מטתו

הלכות צניעות

סימן רמ - איך יתנהג האדם בתשמיש מטתו
סימן רמא - שלא להשתין ערם בפני מטתו

הלכות שבת

סימן רמב - להזהר בכבוד שבת
סימן רמג - דין המשכיר שדה ומרחץ לעכו''ם
סימן רמד - איזה מלאכות יכול העכו''ם לעשות בעד הישראל
סימן רמה - ישראל ועכו''ם שתפין, איך יתנהגו בשבת
סימן רמו - דיני השאלה והשכרה לעכו''ם בשבת
סימן רמז - דין אינם יהודי המביאים כתבים בשבת
סימן רמח - דין המפליג בספינה וההולך בשירא בשבת
סימן רמט - דינים השיכים לערב שבת
סימן רנ - הכנת הסעדות לשבת
סימן רנא - שלא לעשות מלאכה בערב שבת מן המנחה ולמעלה
סימן רנב - מלאכות המתרים והאסורים להתחיל בערב שבת כדי שיהיו נגמרים בשבת,
סימן רנג - דין כירה ותנור לתן עליה הקדרות בערב שבת
סימן רנד - דיני תבשילין המוכנים מערב שבת כדי להגמר בשבת
סימן רנה - הכנת האש קדם הכנסת שבת
סימן רנו - ששה תקיעות שהיו תוקעין בערב שבת
סימן רנז - דיני הטמנת חמין
סימן רנח - שמתר להשים ערב שבת דבר קר על קדרה חמה
סימן רנט - כמה דיני הטמנה וטלטולם
סימן רס - דיני הכנסת שבת
סימן רסא זמן הדלקת נרות לשבת
סימן רסב - לקדש השבת בשלחן ערוך ובכסות נקיה
סימן רסג - מי ומי המדליקין, ואם טעו ביום המענן
סימן רסד - דיני הפתילה והשמן
סימן רסה - דין כלים הנתנים תחת הנר
סימן רסו - דין מי שהחשיך לו בדרך
סימן רסז - דיני התפלה בערב שבת
סימן רסח - דין הטועה בתפלת השבת
סימן רסט - דין הקדוש בבית הכנסת
סימן ער - לומר משנת במה מדליקין
סימן רעא - דיני קדוש על היין
סימן ערב - על איזה יין מקדשים
סימן רעג - שיהיה הקדוש במקום סעדה
סימן רעד - דיני בציעת הפת בשבת
סימן ערה - דברים האסורים לעשות לאור הנר בשבת
סימן רעו - דיני נר שהדליק עכו''ם בשבת
סימן רעז - שלא לגרם כבוי הנר
סימן רעח - שיכול לכבות הנר בשביל החולה
סימן רעט - דיני טלטול הנר בשבת
סימן רפ - תשמיש המטה בשבת
סימן רפא - שלא יכרע ב'ולך אנחנו מודים, '
סימן רפב - קריאת התורה והמפטיר בשבת
סימן רפג - למה אין מוציאין שני ספרי תורות בשבת
סימן רפד - דיני הפטרה וברכותיה
סימן רפה - לקרא הפרשה שנים מקרא, ואחד תרגום
סימן רפו - דיני תפלת מוסף בשבת
סימן רפז - נחום אבלים ובקור חולים בשבת
סימן רפח - דין (תענית ודין) תענית חלום בשבת
סימן רפט - סדר סעדת שחרית של שבת
סימן רצ - בשבת ישלים מאה ברכות בפרות
סימן רצא - דין שלש סעדות
סימן רצב - דין תפלת מנחה בשבת
סימן רצג - דיני ערבית במוצאי שבת
סימן רצד - דיני הבדלה בתפלה
סימן רצה - הבדלה שעושה שליח צבור
סימן רצו - דיני הבדלה על היין
סימן רצז - דיני בשמים להבדלה
סימן רחצ - דיני נר הבדלה
סימן רצט - שלא לאכל ולא לעשות שום מלאכה קדם שיבדיל
סימן ש - שיסדר שלחנו במוצאי שבת
סימן שא - באיזה כלים מתר לצאת בשבת ואיזה מהם אסורים
סימן שב - דיני נקוי וקפול הבגדים בשבת
סימן שג - דיני תכשיטי אשה
סימן דש - על איזה עבד מצוה על שביתתו
סימן שה - במה בהמה יוצאה בשבת
סימן שו - באיזה חפצים מתר לדבר בשבת
סימן שז - דיני שבת התלוים בדבור
סימן שח - דברים המתרים והאסורים לטלטל בשבת
סימן שט - טלטול על ידי דבר אחר אם מתר בשבת
סימן שי - דיני מקצה בשבת
סימן שיא - דיני מת בשבת ושאר טלטול מן הצד
סימן שיב - הנצרך לנקביו במה מקנח בשבת
סימן שיג - טלטול דלת וחלון והמנעול בשבת
סימן שיד - דברים האסורים משום בנין וסתירה בשבת
סימן שטו - דברים האסורים משום אהל בשבת
סימן שטז - צידה האסורה ומתרת בשבת (ושלא ישפשף הרק)
סימן שיז - דין קשירה ועניבה בשבת
סימן שיח - דין המבשל בשבת
סימן שיט - דין הבורר בשבת
סימן שכ - דיני סחיטה בשבת
סימן שכא - דיני תולש בשבת ודין טוחן ודיני תקוני מאכל או מעבד ולש
סימן שכב - דין נולד בשבת
סימן שכג - דיני השאלה וקנין צרכי שבת והדחת הכלים ותקונן וטבילתן בשבת
סימן שכד - דין הכנת מאכל לבהמה לשבת
סימן שכה - עכו''ם שעשה מלאכה בעד ישראל
סימן שכו - דיני רחיצה בשבת
סימן שכז - דיני סיכה בשבת
סימן שכח - דין חולה בשבת
סימן שכט - על מי מחללין שבת
סימן של - דיני יולדת בשבת
סימן שלא - דין מילה בשבת
סימן שלב - שלא לילד הבהמה בשבת
סימן שלג - שלא לפנות אוצר בשבת
סימן שלד - דיני דלקה בשבת
סימן שלה - דין חבית שנשברה
סימן שלו - אם מתר לילך על גבי העשבים, וכן באילן
סימן שלז - דין כבוד הבית ודבר שאינו מתכון
סימן שלח - דברים האסורים בשבת משום השמעת קול
סימן שלט - כמה דינים פרטיים הנוהגין בשבת
סימן שמ - כמה דינין מדברים האסורים בשבת כעין תולדות מאבות
סימן שמא - התר נדרים בשבת
סימן שמב - בין השמשות מתר לעשות דברים שאסרו חז''ל משום גזרה
סימן שמג - דיני קטן בשבת
סימן שדמ - דין ההולך במדבר בשבת
סימן שמה - דין ארבע רשיות בשבת
סימן שמו - דיני עירובין מן התורה
סימן שמז - על איזה הוצאה חיב מן התורה
סימן שמח - דין המושיט מרשות לרשות
סימן שמט - דין ארבע אמות ברשות הרבים
סימן שנ - דין המוציא ראשו ורבו מרשות לרשות
סימן שנא - דין המושיט ידו לצנור ברשות הרבים לשתות
סימן שנב - הקורא בספר ונתגלגל מרשות לרשות
סימן שנג - דיני זיזין ברשות הרבים
סימן שנד - דיני בור ואשפה ברשות הרבים
סימן שנה - דיני גזוזטרא ובית הכסא
סימן שנו - דין אמת המים העוברת בחצר
סימן שנז - דיני חצר פחות מד' אמות וביב
סימן שנח - דין איזה מקומות נקראים מקפים לדירה
סימן שנט - דין רחבה שאחורי הבתים
סימן שס - דין הקף מחצות לשבת
סימן שסא - דין גג הסמוך לרשות הרבים
סימן שסב - איזה מחצה קרויה מחצה לטלטל
סימן שסג - דיני מבוי ולחי
סימן שסד - דין מבוי המפלש ועשוי כנדל
סימן שסה - דין מבוי שנפרץ
סימן שסו - דין ערוב לחצר שהרבה בני אדם דרים בו
סימן שסז - אם אשה יכולה לערב
סימן שסח - דין אם אחר שערבו נתקלקל הערוב
סימן שסט - באיזה אפן מקנין הערוב
סימן שע - דיני שתוף בערוב
סימן שעא - כשאחד מבני חצר נפרד משם או מת
סימן שעב - דיני שתפי הדירות לערוב
סימן שעג - דין שתי גזזטראות בשתי עליות
סימן שעד - נסתם בשבת פתח או חלון במקום שערב בו
סימן שעה - מה הם הדברים השרוים בחצר שאינם אוסרים
סימן שעו - בור ובאר שבין שתי חצרות
סימן שעז - דין ב' עליות זו כנגד זו הפתוחות לחצר
סימן שעח - דין חצרות הפתוחות זו לזו
סימן שעט - דין חצרות ובתים ביניהם
סימן שפ - דיני בטול רשות
סימן שפא - דיני המבטל רשותו ועבר והוציא
סימן שפב - אם דירת עכו''ם מעכבת בערובו
סימן שפג - כשאין העכו''ם בבית אינו מעכב
סימן שפד - עכו''ם אכסנאי אם מעכב
סימן שפה - דין צדוקי ומומר בערוב
סימן שפו - דיני שתוף בערוב
סימן שפז - שתפין במבוי צריכין לערב בחצרות
סימן שפח - דין אם לא ערבו החצרות יחד וגם לא נשתתפו במבוי
סימן שפט - עכו''ם שיש לו חלון פתוח למבוי
סימן שצ - מבוי שצדו אחד עכו''ם וצדו אחד ישראל
סימן שצא - דין בטול רשות למי ששכחו לערב
סימן שצב - דיני ערובין לעיר
סימן שצג - דין ערוב ביום טוב שחל בערב שבת ודין בין השמשות לערב
סימן שצד - ספק ערוב מה דינו
סימן שצה - דיני ברכת ערוב

הלכות תחומין

סימן שצו - דין ארבע אמות שיש לכל אדם בשבת
סימן שצז - דין שביתת היחיד וכליו ומהלך אלפים אמה
סימן שצח - דין היאך מודדין אלפים אמה
סימן שצט - במה מודדין התחומין ומקום המדידה ומי הוא המודד
סימן ת - מי שישב לו בדרך לנוח ולא ידע אם הוא בתחום אם לאו
סימן תא - מי שישן בדרך וחשכה לו, קונה אלפים אמה לכל רוח
סימן תב - דין חריץ מים בין שני תחומין
סימן תג - דין בקעה שהקיפוה עכו''ם
סימן תד - דין אם יש תחומין למעלה מעשרה טפחים
סימן תה - דין היוצא חוץ לתחום
סימן תו - מי שיצא חוץ לתחום שלא לדעת
סימן תז - מי הם שיכולין לילך חוץ לתחום

הלכות עירובי תחומין

סימן תח - דין הנחת הערוב וקנית השביתה
סימן תט - דין מקום נתינת הערוב
סימן תי - דין המחזיק בדרך כדי לקנות שביתה
סימן תיא - מי שהיה ביתו במזרח ונתן הערוב במערב
סימן תיב - דין החולק ערובו
סימן תיג - דין המערב לרבים
סימן תיד - שלא לערב אלא לדעתו
סימן תטו - שלא לערב ערובי תחומין אלא לדבר מצוה
סימן תטז - דין ערובי תחומין ביום טוב שחל להיות סמוך לשבת

הלכות ראש חודש

סימן תיז - הלכות ראש חדש
סימן תיח - דין תענית בראש חדש
סימן תיט - מצוה להרבות בסעדה בראש חדש
סימן תכ - אם הנשים רשאות לקונן בראש חדש
סימן תכא - קריאת ובראשי חדשיכם בפסוקי דזמרה
סימן תכב - סדר התפלה והלל בראש חדש
סימן תכג - סדר קריאת התורה בראש חדש
סימן תכד - דין הזכרת יעלה ויבא בברכת המזון
סימן תכה - דיני ראש חדש שחל להיות בשבת
סימן תכו - ברכת הלבנה וזמנה
סימן תכז - כשראש חדש ב' ימים היאך כותבין בשטרות
סימן תכח - סדר קביעת המועדים וקריאת הפרשיות

הלכות פסח

סימן תכט - שאין נופלין על פניהם כל ניסן
סימן תל -
סימן תלא - זמן בדיקת החמץ
סימן תלב - דין ברכת בדיקת חמץ
סימן תלג - בדיקת חמץ
סימן תלד - דינים הנוהגים תכף אחר הבדיקה
סימן תלה - דין מי שלא בדק בליל י''ד
סימן תלו - דין המפרש בים והיוצא בשירא
סימן תלז - המשכיר בית לחברו על מי חל חובת בעור
סימן תלח - עכבר שנכנס למקום בדוק וככר בפיו
סימן תלט - דין מי שבדק ולא מצא מספר ככרות שהניח
סימן תם - דין חמצו של עכו''ם שהפקד אצל ישראל
סימן תמא - דיני מי שהלוה על חמץ
סימן תמב - דין תערבת חמץ
סימן תמג - דין חמץ בערב פסח לאחר שש
סימן תמד - דין ערב פסח שחל להיות בשבת
סימן תמה - דין בעור חמץ
סימן תמו - דין מי שמוצא חמץ בתוך המועד
סימן תמז - דיני תערבת חמץ בתוך הפסח
סימן תמח - דין חמץ שעבר עליו הפסח
סימן תמט - דין חמץ שנמצא בחנות ישראל והפועלים אינם יהודים או בהפך
סימן תנ - דין ישראל ואינו יהודי שיש להם שתפות
סימן תנא - דיני הגעלת כלים
סימן תנב - זמן הגעלת הכלים
סימן תנג - דיני החטים וטחינתם למצות
סימן תנד - באיזה מצה אינו יוצא ידי חובתו
סימן תנה - דין מים שלנו
סימן תנו - שעור כמות לישת המצות
סימן תנז - דין הנהגת החלה בעסת מצה
סימן תנח - מצוה ללוש המצה בערב פסח
סימן תנט - מקום וסדר לישת המצות
סימן תס - דיני מצת המצוה
סימן תסא - דיני אפית המצה
סימן תסב - דין מי פרות אם מחמיצין
סימן תסג - אם מתר לחרך שני שבלים יחד ודיני כרמל
סימן תסד - חרדל שנתערב בתוכו קמח
סימן תסה - דיני מורסן בפסח
סימן תסו - אם הרק ומי רגלים ודומיו מחמיצים
סימן תסז - דין חטים שנפל עליהם מים ותבשיל שנמצא בתוכו חטה
סימן תסח - שלא לעשות מלאכה בערב פסח אחר חצות
סימן תסט - שלא ליחד בשר לפסח
סימן תע - שהבכורות מתענין בערב פסח
סימן תעא - בערב פסח אחר שעה עשירית אסור לאכל פת
סימן תעב - דיני הסבה וארבע כוסות
סימן תעג - דיני כוס ראשון וסדר הפסח עד כוס השני
סימן תעד - על כוס ב' אין מברכין
סימן תעה - יתר דיני הסדר
סימן תעו - מנהג אכילת צלי בליל פסח
סימן תעז - דיני אכילת האפיקומן
סימן תעח - שלא לאכל אחר אכילת האפיקומן
סימן תעט - ברכת המזון על כוס שלישי
סימן תפ - סדר כוס רביעי
סימן תפא - שלא לשתות אחר ארבע כוסות
סימן תפב - מי שאין לו מצה שמורה
סימן תפג - דין מי שאין לו יין
סימן תפד - דין מי שרוצה לעשות הסדר בהרבה בתים
סימן תפה - דין מי שנשבע שלא לאכל מצה
סימן תפו - שעור כזית
סימן תפז - סדר תפלת ערבית של פסח
סימן תפח - דין סדר תפלת שחרית של פסח
סימן תפט - סדר תפלת ליל שני של פסח וספירת העמר
סימן תצ - סדר תפלת יום שני ותפלת חלו של מועד
סימן תצא - סדר הבדלה במוצאי יום טוב
סימן תצב - תענית שני וחמישי ושני אחר המועדים
סימן תצג - דינים הנוהגים בימי העמר
סימן תצד - סדר תפלת חג השבועות

הלכות יום טוב

סימן תצה - איזה מלאכות אסורים ביום טוב
סימן תצו - דיני יום טוב שני של גליות
סימן תצז - דיני הכנה ביום טוב
סימן תצח - דיני שחיטה ביום טוב
סימן תצט - דין מליגה ומליחה ביום טוב
סימן תק - הנצרך לבשר ביום טוב היאך יתנהג, וסדר מליחתו
סימן תקא - עצים האסורים והמתרים ביום טוב
סימן תקב - דיני האש ביום טוב
סימן תקג - שלא להכין מיום טוב לחברו
סימן תקד - דין התבלין ביום טוב
סימן תקה - דין החולב בהמה ביום טוב
סימן תקו - דיני לישה ביום טוב
סימן תקז - דין אפיה ביום טוב
סימן תקח - דברים האסורים ביום טוב להכנת צלי
סימן תקט - כמה דינים פרטיים להלכות יום טוב
סימן תקי - כמה דברים האסורים לעשות ביום טוב ואיזה מהם מותרים על ידי שנוי,
סימן תקיא - הבערה ולהחם מים מתר ביום טוב
סימן תקיב - שלא לבשל לצרך עכו''ם ביום טוב
סימן תקיג - דין ביצה שנולדה ביום טוב
סימן תקיד - שלא לכבות ביום טוב
סימן תקטו - דין דברים הבאים ביום טוב חוץ לתחום
סימן תקטז - דין איזה דברים מתרים לשלח ביום טוב
סימן תקיז - באיזה אפן מתר לקח ביום טוב מן החנוני מיני מאכל
סימן תקיח - דיני הוצאה מרשות לרשות ביום טוב
סימן תקיט - צירי דלתות מתר להסיר ולהחזיר לצרך יום טוב
סימן תקכ - לכבד הבית
סימן תקכא - דין שלשול פרות ביום טוב ממקום למקום
סימן תקכב - קצת דברים האסורים לטלטל ביום טוב
סימן תקכג - דינים הנוהגין בבהמות ביום טוב
סימן תקכד - כמה דברים האסורים ביום טוב
סימן תקכה - דין הלואה ביום טוב
סימן תקכו - דין מת ביום טוב
סימן תקכז - דיני ערוב תבשילין
סימן תקכח - דיני ערובי חצרות ביום טוב
סימן תקכט - דיני שמחת יום טוב

הלכות חול המועד

סימן תקל - חל המועד אסור בקצת מלאכות
סימן תקלא - דיני גלוח בחל המועד
סימן תקלב - דין נטילת צפרנים בחל המועד
סימן תקלג - מלאכות המתרים בחל המועד
סימן תקלד - דיני כבוס בחל המועד
סימן תקלה - שלא לפנות מחצר לחצר בחל המועד
סימן תקלו - כל צרכי בהמה מתר לעשות בחל המועד
סימן תקלז - דין מלאכת דבר האבד
סימן תקלח - כמה ענינים הנקראים דבר האבד
סימן תקלט - דיני הסחורה בחל המועד
סימן תקמ - דיני בנין וסתירה בחל המועד
סימן תקמא - דיני אריגה בחל המועד
סימן תקמב - שלא לעשות מלאכה לאחרים בחל המועד אלא בחנם
סימן תקמג - דין מלאכה על ידי עכו''ם בחל המועד
סימן תקמד - דין צרכי רבים בחל המועד
סימן תקמה - דיני כתיבה בחל המועד
סימן תקמו - דיני ארוסין ונשואין בחל המועד
סימן תקמז - דין מי שמת לו מת בחל המועד
סימן תקמח - דין אבלות בחל המועד

הלכות תשעה באב ושאר תעניות

סימן תקמט - להתענות ד' תעניתים
סימן תקנ - הבדל שיש בין ט' באב ליתר צומות
סימן תקנא - דין שבוע שחל ט' באב להיות בתוכה
סימן תקנב - דיני ערב ט' באב
סימן תקנג - דין סעדה המפסקת
סימן תקנד - דברים האסורים בתשעה באב
סימן תקנה - דיני תפלין וציצית בט' באב
סימן תקנו - תשעה באב שחל ביום ראשון
סימן תקנז - לומר נחם ועננו בתשעה באב
סימן תקנח - במוצאי תשעה באב אין אוכלין בשר
סימן תקנט - מנהגי תשעה באב ודין מילה בתשעה באב
סימן תקס - לעשות זכר לחרבן
סימן תקסא - דין הרואה ערי יהודה וירושלים והמקדש בחרבנן

הלכות תענית

סימן תקסב - דין קבלת התענית
סימן תקסג - דין מי שהרהר בלבו להתענות
סימן תקסד - דין ליל שלפני התענית
סימן תקסה - דין תפלת עננו
סימן תקסו - דין תענית צבור
סימן תקסז - טעימה ורחיצת הפה שמתר בתענית
סימן תקסח - דיני נדרי תענית
סימן תקסט - דין נודר בעת צרה
סימן תקע - דין חנכה ופורים וימים שאין אומרים בהם תחנה שנפגשו בתוך ימי נדרי תענית,
סימן תקעא - מי הם החוטאים לישב בתענית
סימן תקעב - באיזה ימים אין גוזרים תענית צבור
סימן תקעג - שבטלה מגלת תענית
סימן תקעד - שנותנין בתענית חמרי מקום שיצא ושהלך לשם
סימן תקעה - דיני תעניות שמתפללין בארץ ישראל על הגשמים
סימן תקעו - על איזה דברים מתענין ומתריעין
סימן תקעז - אם נתרבו הגשמים עד שמטשטשים הקרקע איך מתנהגים
סימן תקעח - שכל יחיד יתענה ויתפלל על צרתו
סימן תקעט - סדר תפלות באלו התעניות
סימן תקפ - ימים שמתענים בהם

הלכות ראש השנה

סימן תקפא - דיני ימי תחנונים וערב ראש השנה
סימן תקפב - סדר תפלת עשרת ימי תשובה וראש השנה
סימן תקפג - דברים שנוהגים לאכל בליל ראש השנה
סימן תקפד - סדר קריאת התורה בראש השנה
סימן תקפה - דין ברכת השופר
סימן תקפו - דיני שופר של ראש השנה
סימן תקפז - דין התוקע לתוך הבור
סימן תקפח - זמן תקיעת שופר
סימן תקפט - מי הם הראוים לתקיעת שופר
סימן תקצ - סדר הראוי לתקיעת שופר
סימן תקצא - סדר תפלת מוסף ביחיד
סימן תקצב - תפלת מוסף בקול (רם) וסדר התקיעות
סימן תקצג - אם הברכות והתקיעות מעכבות זו את זו
סימן תקצד - יחיד שלא התפלל אין חברו מוציאו
סימן תקצה - מי שאינו בקי לא בתקיעות ולא בתפלה
סימן תקצו - תשלום תקיעות לאחר התפלה
סימן תקצז - אם מתר להתענות בראש השנה
סימן תקצח -
סימן תקצט, -
סימן תר - ביצה שנולדה בראש השנה, ודיני הקדוש
סימן תרא - סדר יום שני של ראש השנה
סימן תרב - סדר עשרת ימי תשובה
סימן תרג - ובו סעיף אחד

הלכות יום הכיפורים

סימן תרד - סדר ערב יום כפור
סימן תרה - מנהג כפרות בערב יום כפור
סימן תרו - שיפיס אדם חברו בערב יום כפור
סימן תרז - סדר הודוי במנחה בערב יום כפור
סימן תרח - סדר סעדה המפסקת
סימן תרט - הטמנת חמין בערב יום כפור
סימן תרי - הדלקת נרות ביום כפור
סימן תריא - שליל יום הכפורים דינו כיומו
סימן תריב - אסור אכילה ביום הכפורים ושעור כמותה
סימן תריג - אסור רחיצה ביום כפור
סימן תריד - דיני סיכה ונעילת הסנדל
סימן תרטו - יום הכפורים אסור בתשמיש המטה
סימן תרטז - הקטנים מתי יתחילו להתענות
סימן תריז - דין עברה ומיניקה ויולדת ביום הכפורים
סימן תריח - דין חולה ביום הכפורים
סימן תריט - סדר ליל יום הכפורים
סימן תרכ - מנהג יפה לקצר בתפלת שחרית
סימן תרכא - סדר קריאת התורה ומילה ביום כפור
סימן תרכב - סדר תפלת מנחה
סימן תרכג - סדר תפלת נעילה
סימן תרכד - סדר מוצאי יום הכפורים

הלכות סוכה

סימן תרכה -
סימן תרכו - העושה סכה תחת האילן או תחת הגג
סימן תרכז - דיני הישן בסכה
סימן תרכח - דיני סכה שתחת סכה
סימן תרכט - ממה צריך להיות הסכך
סימן תרל - דיני דפנות הסכה
סימן תרלא - סכה שחמתה מרבה מצלתה ויתר דיני הסכך
סימן תרלב - דברים הפוסלים בסכך
סימן תרלג - דין גבה הסכה
סימן תרלד - שלא תהיה פחות מן שבעה על שבעה
סימן תרלה - דין סכת גנב''ך ורקב''ש
סימן תרלו - דין סכה ישנה
סימן תרלז - דין סכה שאולה וגזולה
סימן תרלח - סכה ונויה אסורין כל שבעה
סימן תרלט - דיני ישיבת סכה
סימן תרמ - מי הם הפטורים מישיבת סכה
סימן תרמא - שאין מברכין שהחינו על עשית הסכה
סימן תרמב - אם חל יום ראשון של סכות להיות בשבת לענין ברכת מעין שבע
סימן תרמג - סדר הקדוש
סימן תרמד - סדר הלל כל ימי החג

הלכות לולב

סימן תרמה - דיני לולב
סימן תרמו - דיני הדס
סימן תרמז - דיני ערבה
סימן תרמח - דברים הפסולים באתרוג
סימן תרמט - דברים הפוסלים בארבעה מינים
סימן תרנ - שעור הדס וערבה
סימן תרנא - דיני נטילת הלולב וברכתו
סימן תרנב - זמן נטילת לולב
סימן תרנג - הדס אסור להריח בו
סימן תרנד - שיכול להחזיר הלולב במים ביום טוב
סימן תרנה - גוי שהביא לולב
סימן תרנו - שצריך לחזר אחרי הדור מצוה בקנית האתרוג
סימן תרנז - דין קטן היודע לנענע לולב
סימן תרנח - דיני לולב ביום טוב ראשון
סימן תרנט - סדר קריאת התורה בסכות
סימן תרס - סדר הקף הבימה
סימן תרסא - בליל יום טוב שני אומר שהחינו לפני ברכת לישב בסכה
סימן תרסב - סדר תפלת יום ב' של סכות
סימן תרסג - סדר תפלת חל המועד
סימן תרסד - סדר יום הושענא רבא
סימן תרסה - אתרוג אסור לאכל בשביעי
סימן תרסו - דיני סכה ביום השביעי
סימן תרסז - סכה ונויה אסורין גם כל שמיני
סימן תרסח - סדר תפלת ליל שמיני ויומו
סימן תרסט - סדר יום שמחת תורה

הלכות חנוכה

סימן תרע - דברים האסורים והמתרים בחנכה
סימן תרעא - סדר הדלקת נר חנכה ומקום הנחתו
סימן תרעב - זמן הדלקת נר חנכה
סימן תרעג - שמנים ופתילות הכשרות לחנכה
סימן תרעד - שמתר להדליק מנר לנר
סימן תרעה - שהדלקה עושה מצוה ולא הנחה
סימן תרעו - סדר הברכות וההדלקה
סימן תרעז - דין אכסנאי בחנכה
סימן תרעח - נר של שבת קודם לנר של חנכה
סימן תרעט - בערב שבת מדליקין נר חנכה תחלה
סימן תרפ - שלא להניח הנרות סמוך לפתח בליל שבת
סימן תרפא - אין מבדילין בנר חנכה במוצאי שבת
סימן תרפב - דין על הנסים בחנכה
סימן תרפג - סדר הלל בחנכה
סימן תרפד - סדר קריאת התורה בחנכה
סימן תרפה - סדר ד' פרשיות

הלכות מגילה ופורים

סימן תרפו - דין תענית אסתר
סימן תרפז - דיני חיוב קריאת המגלה
סימן תרפח - דין כרכים המקפים חומה מימות יהושע בן נון
סימן תרפט - שהכל חיבים בקריאת מגלה
סימן תרצ - דיני קריאת המגלה
סימן תרצא - דיני כתיבת המגלה ותפירתה
סימן תרצב - דיני ברכות המגלה
סימן תרצג - סדר תפלת פורים
סימן תרצד - דין מעות פורים לעניים
סימן תרצה - דיני סעדת פורים
סימן תרצו - דיני הספד ותענית ועשית מלאכה בפורים
סימן תרצז - אין אומרים תחנה בפורים (בי''ד וט''ו שבאדר א', ודין תענית והספד בהן)

סימן זה מתוך השולחן ערוך - חלק אורח חיים

לעילוי נשמות כל ישראל ולתיקון כל עם ישראל החיים ומתים, לרפואת כל ישראל - ולעילוי נשמת מרן רבי יוסף קארו זיע"א

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל ר' פנחס ראובן שליט''א תחת רשיון  CC-2.5

דילוג לתוכן