סימן קלז - היאך שורפין את הפרה במועד הלא הוזהרו ליטהר ברגל

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר שו"ת עם סגולה - חלק ג סימן קלז - היאך שורפין את הפרה במועד הלא הוזהרו ליטהר ברגל
תוכן עניינים

--------

מה שהקשה היאך שורפין את הפרה במועד, הרי הזהרו ישראל להיטהר ברגל, מצאתי בס' זכר ישעיהו הלכות טומאת אוכלין פרק טז הלכה י שעמד ע"ז וז"ל, ולכאורה יש להקשות מהא דאמרינן בירושלמי מועד קטן עושין צרכי רבים במועד וכו' ושורפין את הפרה וכו' והכי פסק רבינו בפ"ז מהל' יום טוב, ואיך רשאי לשרוף הפרה במועד הא קיי"ל דכל העוסקין בה נטמאו כמגע נבילה והרי אסור לכל ישראל להטמא ברגל אפי' בטומאת נבילה, דהך קרא ובנבלתם לא תגעו בנבילה איירי, וי"ל דצרכי רבים שאני, ועוד דע"י שריפת הפרה אינו מרבה טומאה ברגל רק אדרבה בזה הוא ממעט את הטומאה דע"י אפר הפרה יהיה מטהר טמאים עכ"ל.

ובמשך חכמה ויקרא פרק י"א ח' כתב, בנבלתם לא תגעו וכו'. ברגל. יעויין ברמב"ם דאינו לוקה על זה. וכוונתו דאין זה לאו גמור, רק כמו ניתן לחכמים בזמן שצריך טהרה. וראיה מהא דאשכחן בתוספתא דמועד קטן (א, ב) והביאה רמב"ם פרק ז מהלכות יום טוב דשורפין הפרה ברגל בחול המועד, והא מטמאים כל העוסקים בפרה מתחילה ועד סוף! ואי משום טהרת ישראל, והלא טעונים הזיה ג' ו - ז' ימים, ורובם יכול הטהרה להיות בהם אחר הרגל, ואיך מותרין להטמאות?! על כרחך דניתן זה לחכמים, ואינו רק רמז ואסמכתא הך ד"בנבלתם לא תגעו". אמנם בתוספתא דשבועות פרק קמא (הלכה ד) אמר ר' נתן דרק על טומאת גויות חייבין על טומאת מקדש וקדשיו, אבל השורף הפרה וכו' שהן טומאות קדושות אין חייב על טומאת מקדש וקדשיו. לכן אפשר דלית בהו אזהרה ד"בנבלתם לא תגעו", רק כטמאי נבלות דחייבין בהו על טומאות מקדש וקדשיו ודו"ק עכ"ל.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב עקיבא משה סילבר שליט''א
שו"ת עם סגולה - חלק א

אסיפת תשובות ומכתבים בענינים שונים בהלכה ובאגדה
שהשבתי בהזדמנויות שונות - בחמלת ה' עלי
עם תשובות ממרן הגר"ח קניבסקי שליט"א
עקיבא משה בלאמו"ר הגאון רבי יצחק אייזיק שליט"א סילבר
קרית ספר תשע"ו
לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן