סימן קלג - ''עלינו'', ושיר של יום, ו''ברכו'' בתרא - ערוך השולחן

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר ערוך השולחן - אורח חיים סימן קלג - ''עלינו'', ושיר של יום, ו''ברכו'' בתרא - ערוך השולחן
תוכן עניינים

--------

א אחר ''ובא לציון'' אומר שליח הציבור קדיש ''תתקבל'', שנגמרה התפילה. אמנם נהגנו לומר אחר כך השבח הגדול של ''עלינו לשבח'', שאמרו הקדמונים שיהושע בן נון תיקנו בכבישת יריחו. והאר''י ז''ל הזהירו לאמרו אחר כל תפילה, ובקול ומעומד ובשמחה. ומשתחוה ב''ואנחנו כורעים''.

וגם רבינו הרמ''א בסימן הקודם שיזהר לאמרו בכוונה. ויפסיק מעט קודם ''ואנחנו כורעים'' (דלא לישתמע דקאי על הקודם חס ושלום). ואומרים קדיש יתום אחר ''עלינו''. ואפילו אין יתום בבית הכנסת, יאמר אותו מי שאין לו אב ואם. ואפילו מי שיש לו אב ואם יכול לומר אם אינם מקפידים. עד כאן לשונו. דהקדיש הזה יש לו עיקר להשלים ארבעה קדישים בשחרית.

ובאמירת ''עלינו'' תתחזק האמונה אצלינו, וכי אין שום כוח מבלעדו יתברך, והתקוה לתקן עולם במלכות שדי (עיין ב''ח).

ויש אומרים ''וכסא כבודו בשמים ממעל''. ויש אומרים ''ומושב יקרו'', וכתב הטור שכן הנוסחא בספר היכלות, עיין שם. ומכל מקום אנו אומרים ''וכסא כבודו'' מטעם הידוע אצלינו. ב ואחר כך אומרים שיר של יום, לזכר שיר הלוים בבית המקדש. ובמנחה לא נהגו לאמרו אף על פי שגם בתמיד של בין הערבים היו אומרים שיר בבית המקדש. ומשנה מפורשת היא בשלהי ראש השנה שפעם אחת נתקלקלו הלוים בשיר, ועל בין הערבים קאי, עיין שם. מכל מקום כיון שהוא זכר בעלמא – דיו בשחרית. ובראש השנה (לא א) מפרש טעמים על כל שיר של יום, מה שכל אחד שייך ליום זה, עיין שם.

ובמסכת סופרים (פרק שמונה עשר) מביא משנה זו דהשיר שהיו הלוים אומרים בבית המקדש שבסוף מסכת תמיד, ומסיים שכל המזכיר פסוק בעונתו – מעלה עליו כאילו בנה מזבח חדש ומקריב עליו קרבן. עד כאן לשונו. ולפיכך יש ליזהר בזה.

ואחר השיר של יום אין צריך קדיש, כי כבר אמרנו ארבעה קדישים, ואין להרבות בקדישים כמו שכתבתי בסימן נ''ה, עיין שם. אך היתומים נהגו לומר אחריו קדיש, ולכן כשאין יתום בבית הכנסת אין צריך קדיש זה. ג ודע דביום שיש מוסף היו הלוים אומרים שיר דשחרית אחר תמיד של שחר, ולמוסף היה שירים אחרים, כמבואר במסכת סופרים שם לראש חודש וליום ווב. ומן הדין לומר בשבת ויום טוב וראש חודש השיר של יום דשחרית אחר תפילת שחרית. וכן מנהג הספרדים ונכון הוא.

ואנחנו לא נהגנו כן, שאומרים אחר מוסף. וגם שירי מוסף לא נהגנו לומר כלל, והוא פלא. והספרדים אומרים בראש חודש ''ברכי נפשי'' שהוא שיר של מוסף ראש חודש. וביום טוב גם הם אין אומרים, ולא ידעתי למה.

וגם תמיה לי שבמוסף שבת מבואר בראש השנה שם שהיו אומרים שיר מפרשת ''האזינו'', ובמסכת סופרים לא קחשיב לה. וגם אותם האומרים ביום טוב שירי מוסף. וכבר נדפסו במחזורים, ולמה בשבת אין מי שיאמרם? וצריך עיון גדול. ד מנהג ספרד לומר אחר ''ובא לציון'' מזמור ''תפילה לדוד הטה ה' אזניך'', והוא מזמור (פו). ואחר כך אומרים ''הושיענו...'', שיר של יום, ואחר כך אומרים ''אין כאלהינו...'', ''פטום הקטורת...'', ''תנא דבי אליהו: כל השונה הלכות...'', אמר רבי אלעזר אמר רבי חנינא: תלמידי חכמים מרבים שלום...''. ואומרים קדיש דרבנן, מפני מאמרם סוף סוטה שהבאנו בסימן הקודם, שאומר הש''ס שם ''אמן. יהא שמיה רבה'' דאגדתא. ואחר כך ''עלינו''.

ומנהגם נכון וטוב, וכן כתב בפרי עץ חיים. אך רבינו הרמ''א כתב בסימן קל''ב, וזה לשונו:

יש שכתבו לומר ''פטום הקטורת'' מתוך הכתב ולא בעל פה, משום שהאמירה במקום הקטרה, וחיישינן שמא ידלג אחד מסממניה. ואמרינן שהוא חייב מיתה אם חסר אחת מסממניה. ולכך נהגו שלא לאומרו בחול, שממהרין למלאכתם וחיישינן שמא ידלג. וכשיוצא מבית הכנסת אומר ''ה' נחני...'', ומשתחוה ויוצא.
עד כאן לשונו. ומהרי''ל עשה שלוש השתחוואות, וכשיצא מבית הכנסת לא יצא ואחוריו להיכל אלא מצדד (מגן אברהם). וכשהבימה מפסקת – לית לן בה, כיון שרשות אחר מפסיק בין ההיכל ובין הפתח.

(ולכן באשכנז לא נהגו לומר ''אין כאלהינו'' ו''פטום הקטורת'' מטעם שכתב הרמ''א. ומכל מקום מי שאומרו – הרי זה משובח. ומשום חסרון אחד מסממנים יש נהגו למנות על האצבעות, ולא יטעה עוד כמובן. ותלמיד חכם וודאי נכון שיאמרם. וכן כתב המגן אברהם סעיף קטן ה' שהמדקדקים נהגו לאומרה בכל יום, עיין שם. ומה שהאריך בסעיף קטן ד' בדבר שיר של מנחה – אין להאריך בזה דאין ספק בזה, והנכון כמו שכתבתי. ודייק ותמצא קל.) ה כתבו רבותינו בעלי השולחן ערוך:

בשבת ויום טוב אין אומרים ''ברכו'' אחר קדיש בתרא, אפילו במקום שנהגו לאמרו בימות החול שמא לא היו יחידים בבית הכנסת כשאמרו ''ברכו'', מכל מקום בשבת ויום טוב אין לאומרו דהכל באים לבית הכנסת קודם ''ברכו''.
עד כאן לשונו. והמנהג הזה אין ידוע אצלינו. ואין אנו אומרים זה לא בחול ולא בשבת ויום טוב.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר: הרב יחיאל מיכל הלוי אפשטין

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל ''ויקיטקסט''
ערוך השולחן - אורח חיים

הרב יחיאל מיכל הלוי אפשטין
לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן