סימן קכ - אכילת בשר עם חטיף פרווה שיש לו טעם גבינה

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר שו''ת גם אני אודך - א' סימן קכ - אכילת בשר עם חטיף פרווה שיש לו טעם גבינה
תוכן עניינים

--------

שאלה: האם מותר לאכול חטיפים פרווה שיש להם טעם גבינה אבל אין להם מראה חלבי [לדוגמא צ'יטוס – חטיף תירס בטעם גבינה], יחד עם בשר, או אסור משום מראית עין.

תשובה: הנה מקור חשש מראית עין בדינים אלו, כתב הרמ"א (יו"ד פז, ג) וז"ל: "ונהגו לעשות חלב משקדים ומניחים בה בשר עוף, הואיל ואינו רק מדרבנן. אבל בשר בהמה יש להניח אצל החלב שקדים, משום מראית העין". וכ"כ הרמ"א (שם סעיף ד) ודוקא בשר בהמה, אבל בעוף דרבנן אין לחוש. והיינו דדעת הרמ"א דבבשר עוף כיון דאינו אסור רק מדרבנן ליכא מראית עין, ורק בבשר בהמה דהוי מן התורה יש לחוש לה. והכי ס"ל גם להט"ז (סק"ד), ולכן מסיק דבדיעבד שאין לו שקדים מותר. – אמנם הש"ך (סק"ו) חולק דאף בעוף אסור, ואפילו בדיעבד אוסר, עיי"ש.

ואם כן בשאלה דידן היה נראה לפום ריהטא, דלאכלם עם עוף, להרמ"א והט"ז מותר, ולהש"ך יש לדון בזה. – ולאוכלו עם בשר בהמה, לכו"ע יש לדון אי איכא מראית עין.

ברם נראה דלא שייך כאן מראית עין כלל, כיון דלא דמי כלל לחלב או גבינה במראהו. ובפרט לפי מה שכתב בשו"ת שבט הלוי (ח"ט סימן קנז) בענין אכילת שניצל פרווה עם גבינה אם יש בזה משום דין מראית עין, או לא, דכהיום מפורסם מאד שיש נקניק ושניצל שאינו בשר כלל, ולא שייך כ"כ מראית עין. והשיב: "הרי איכא סברת הכרתי ופלתי, דלא גזרו רק בדבר שהוא חלב באמת אלא דהתורה לא אסרה, אבל חלב שקדים נקרא רק כן בשם מושאל, וכיו"ב כאן דאינו לא בשר ולא נקרא בשם בשר והוא ק"ו משקדים, ואם גזרו שם בבשר בהמה עכ"פ, אין הכרח לחדש גם כאן גזרה, זה הנלענ"ד דרך לימוד זכות עכ"פ על אלו שעושין כן", עכ"ד.

וה"ה בזה אין לחדש גזירות, ובפרט שאין להחטיפים מראה גבינה כלל, ואולי קצת דמיון לגבינה בטעם גרידא, ולא יותר, ועדיף מחלב שקדים שיש לו מראה חלב והרואה יכול לטעות, וגם עדיף משניצל פרווה, שדומה לשניצל בשרי, ויש מקום לחוש למראית עין. אבל זה החטיף אין לו מראה חלב כלל.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב גמליאל הכהן רבינוביץ שליט''א
שו''ת גם אני אודך - א

קס"ח תשובות ובירורי הלכה בענינים הנוגעים למעשה
שקיבלתי ממו"ר הגה"צ - רבי יקותיאל ליברמן שליט"א
על שאלותי שחקרתי בס"ד ובחסדו הגדול
הרב גמליאל הכהן רבינוביץ שליט''א
בן אאמו"ר הגה"ח רבי אלחנן י.ד. שליט"א - ב''ב - תשע"א לפ"ק

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן