סימן קז - האם יש איסור ליהנות מד"ת

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר שו"ת עם סגולה - חלק ד סימן קז - האם יש איסור ליהנות מד"ת
תוכן עניינים

--------

שאלה

בס"ד
שלו' רב לכב' ידידי ורעי החשוב מע"כ הרהג"ר עקיבא משה סילבר שליט''א,
בפרק ד' דאבות כתוב: "רבי צדוק אומר... הא למדת, כל הנהנה מדברי תורה נוטל חייו מן העולם".
השאלה, אם אדם "נהנה מדברי תורה" בעל כורחו שזה מרצונו ואהבתו הטהורה היאך "נוטל חייו מן העולם"?
לתשובת כב' הרב אודה מקרב ליבי,
בברכת חילך לאורייתא, ושבוע טוב ומבורך.
הקט' אהרון

תשובה

בס"ד

‏יום ראשון כ"ז סיון תשע"ו

לכבוד הרב אהרן שליט"א

שלו' רב

אין הכונה על השמחה הטבעית והסיפוק שיש מד"ת, שע"ז כתב החזו"א באגרותיו שזהו הרגשה מעין העוה"ב, ואין הכונה על הרגשת דבקות בהקב"ה, שזהו תכלית הבריאה, וזהו התענוג הגדול מכל העידונים וכו' כמש"כ המסילת ישרים פ"א, וזהו מעלה גדולה וחובה, לעבוד את ה' בשמחה ובטוב לבב, וכתיב בקללות תחת אשר לא עבדת את ה' אלהיך בשמחה וגו' ועבדת את אויבך וגו'.

הכונה על שימוש לא נכון בד"ת, וכמו מעשה דר' טרפון שחשב שהשתמש בכתרה של תורה, או כמו הנהנה מד"ת לצורך רפואה שלא כדין. וז"ל המשנה באבות פ"ד מ"ה, רבי צדוק אומר אל תעשם עטרה להתגדל בהם ולא קרדום לחפור בהם וכך היה הלל אומר ודישתמש בתגא חלף הא למדת כל הנהנה מדברי תורה נוטל חייו מן העולם.

והנה בביאור המשנה נחלקו המפרשים הרבה, ויעוי' שם ברמב"ם בפיה"מ שהאריך הרבה לומר לפ"ד שיש לכ"א למצוא מקור פרנסה ולא לסמוך על פרנסה שתבוא בזכות התורה, [והביא שם מעשה דר' טרפון באריכות], וחזר על דעתו במשנה תורה שלו הל' ת"ת, אמנם מרן הכס"מ שם האריך לבאר דלא קי"ל הכי ע"ש. והרע"ב פי' ענין המשנה על מי שנוטל שכר על התורה ממש כגון ללמד שזהו אסור מן הדין [ויש פרטי דינים בזה], אכן מ"מ הכל שוים למ"ש הרמב"ם לפרש סיפא דמתני' וכמ"ש בתוספות יום טוב שם, וז"ל, כל הנהנה מדברי תורה נוטל חייו מן העולם - כל מי שיהנה בעוה"ז בכבוד התורה נוטל חייו מן העולם פי' מחיי העולם הבא. הרמב"ם עכ"ל.

וכמו שמבואר בספרי מוסר בגנות הכבוד, וכמה שהוא ממעט מן השכר, וכמה שהחסידים מרחיקין מן הכבוד על מנת לבוא לשלמות הנפש, עיין בחובות הלבבות ובשאר ספרי היראה.

לסיכום אין הכונה על הנאות טהורות וקדושות, אלא על הנאות שליליות ושימוש לא תקין בד"ת.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב עקיבא משה סילבר שליט''א
שו"ת עם סגולה - חלק א

אסיפת תשובות ומכתבים בענינים שונים בהלכה ובאגדה
שהשבתי בהזדמנויות שונות - בחמלת ה' עלי
עם תשובות ממרן הגר"ח קניבסקי שליט"א
עקיבא משה בלאמו"ר הגאון רבי יצחק אייזיק שליט"א סילבר
קרית ספר תשע"ו
לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן