סימן צא - צחצוח פמוטות בע"ש חזון

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר שו''ת גם אני אודך - א' סימן צא - צחצוח פמוטות בע"ש חזון
תוכן עניינים

--------

שאלה: האם מותר לצחצח פמוטות בע"ש חזון.

תשובה: הנה בשו"ת שלמת חיים (סימן שלב) כתב לאסור צחצוח נעליים בע"ש חזון, וגם ברחיצת הרצפה כתב, דראוי לחוש לחומרת הגאון רבי שמואל סלאנט זצ"ל שלא לרחוץ בטוב כל כך כרגיל בשאר ימות השנה. לעומת זאת בשו"ת אגרות משה (או"ח ח"ג סימן פ) נשאל אודות מה שכתב בספר מועדים וזמנים (ח"ה סימן שלח) שאסור להשחיר ולהבריק הנעלים, והשיב: הנה לענין להבריק הנעלים מסתבר כמותו אף שלא שייך זה לכיבוס דבגדים, אבל להשחירם בלא הברקה אם כבר הוסר שחרותם, איני רואה בזה טעם לאיסור. ולצורך שבת לאלו שלובשין בגדי שבת יש להתיר אף להבריק, עכ"ל.

ועיין שו"ת התעוררות תשובה (ח"ג סימן ל, ובמהדו"ב או"ח סימן שלט) שנשאל אודות הדחת ריצפת הבית, וכתב ג"כ דלהמקילין ללבוש בגדי שבת בשבת חזון, כל שכן בזה שהוא רק מחמת נקיון שלא יהיה האויר מעופש דשרי לרחוץ. ולפי המבואר בשו"ע (תקנא, ג) שאסור להלביש כתונת מכובס כלל, ג"כ יש להתיר מטעם זה, שלא יהיה חמור מת"ב עצמו שאסור ברחיצה, מ"מ אם היו ידיו מלוכלכות בטיט וצואה מותר לרחוץ להעביר הלכלוך, כיון שאינו מכוין להנאת רחיצה כמבואר בשו"ע (תקנד, ט), א"כ גם הדחת הריצפה שרי, עיי"ש באריכות.

ולכאורה לפי"ז היה מקום לומר, דהנוהגין ללבוש בגדי שבת כרגיל ומכבדין הבית כרגיל, יכולין גם לצחצח הפמוטות. - אלא שלמעשה יש לחלק, דהבדל יש בין הדחת הבית וצחצוח נעליים שנעשה ממש כדי שלא יהיה הבית מכוער, ויהלך ברחוב כדבעי כדרך ת"ח המקדשים שם שמים בהליכתם והתנהגותם, משא"כ פמוטות שאין צורך כל כך בצחצוחן, ובפרט שיכול לצחצח קודם ט' הימים ועדיין יהא ניכר רישומו, ולמה להניח סתם לערב שבת חזון.

אכן באמת שאלה זו צ"ע, וכי אסור לנקות כלים או סירים בימים אלו, חכמינו ז"ל אסרו כיבוס בגדים ורחיצת הגוף דברים של תענוג, ולא כלים וכדומה. וא"כ אפשר דגם פמוטות מותר לרחצם ולנקותם ולצחצחם. – וסמך לזה דשטיפת כלים לא הוי בכלל כיבוס, יש להביא מהא דנפסק בשו"ע (שכג, ו) דמדיחים כלים בשבת לצורך היום, ורק כלים שלא לצורך אסור משום טירחא, ולא אסרו משום כיבוס. וכמו כן צחצוח נעלים בשבת אסור משום צובע (משנ"ב שכז סקי"ב), ולא משום כיבוס.

ואולי יש לחלק בין שטיפת פמוטות וצחצוחן, ועפ"י מה דנפסק בשו"ע (שכג, ט) דמותר לשפשף כלים בשבת בכל דבר, חוץ מכלי כסף בגרתקן שהוא שמרי יין כשנתייבשו ונתקשו, מפני שהוא ממחק לכלי כסף שהוא רך. וכתב במג"א (סקט"ו), דמהרי"ל היה אוסר לשטוף את הזכוכית בשבולת שועל להצהירו, וצריך טעם למה. ואפשר דס"ל, דדוקא להדיח הכלים שיהיו נקיים שרי, אבל לא להצהירו. ובשעה"צ (סק"מ וסקמ"א) כתב, דלפי טעם המג"א דלהצהיר אסור, כתב הפמ"ג שאסור להצהיר הסכינים בשבת. ומיהו בחמד משה כתב דלא נהירא טעם זה, דהלא בנתר וחול בודאי מצהיר ואפ"ה מותר, ולכן תירץ, דמהרי"ל איירי שלא לצורך היום, ואפילו בהדחה בעלמא ג"כ אסור.

עכ"פ חזינן, דלא ברירא הא מילתא דלהצהיר ושטיפה חדא הוא, ויתכן דלהדיח ולשטוף כלים מותר, ואעפי"כ להצהיר הכלים אסור. וא"כ אפילו שלשטוף כלים מותר בימים אלו, מ"מ להצהיר הפמוטות אולי אסור. וגם לפי דעת החמד משה דמהרי"ל אסר רק שלא לצורך שבת, ולהצהיר ושטיפה חדא נינהו, נראה שאין להקל לצחצח הפמוטות בערב שבת זו, וכנ"ל שאין זה צורך כל כך.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב גמליאל הכהן רבינוביץ שליט''א
שו''ת גם אני אודך - א

קס"ח תשובות ובירורי הלכה בענינים הנוגעים למעשה
שקיבלתי ממו"ר הגה"צ - רבי יקותיאל ליברמן שליט"א
על שאלותי שחקרתי בס"ד ובחסדו הגדול
הרב גמליאל הכהן רבינוביץ שליט''א
בן אאמו"ר הגה"ח רבי אלחנן י.ד. שליט"א - ב''ב - תשע"א לפ"ק

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן