סימן פו - בענין סוכה שנעשתה ע"י קטן

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר שו"ת עם סגולה - חלק ג סימן פו - בענין סוכה שנעשתה ע"י קטן
תוכן עניינים

--------

שאלה

שלום וברכה אמעכ"ת שליט"א
סוכה שנעשית ע"י קטן האם היא כשרה או לא, בסימן תרל"ה מובא דסוכת גנב"ך כשרה, השאלה מה הדין בקטן, האם זה כמו גנב"ך, או יותר גרוע או יותר טוב. בביכורי יעקב מביא שלכתחילה לא יסכך ע"י נכרי אשה- וקטן פחות מי"ג, ומשמע ממנו שקטן זה כמו גנב"ך, אבל צ"ע מדוע השו"ע לא הזכיר דין זה בקטן.
נ.ב. לפני כשבוע שלחתי אמכ"כ שאלה, מ"ט בפרשת בלק אי' פעם אחת שמוזכר בלק בן צפר (ללא י' ו-ו') ועניתם לי בטוט"ד, וכסניף אציין שראיתי בספר טעמא דקרא בריש פרשת בלק שהרחיב בזה יעוי"ש.
יפוצו מעיינותיו חוצה אכי"ר, וזכותו של רבנו הקדוש אור החיים זי"ע שהיום יום פקודתו יעמוד לנו.
בהערכה.
(מהרב דוד ורטהיימר, מודיעין עילית)

תשובה

בע"ה

‏ט"ו תמוז תשע"ו

לכבוד הרב דוד ורטהיימר שליט"א

שלום רב

גם ברוח חיים (סימן תרלה) הביא את דברי הבכורי יעקב שהזכרתם, דלכתחלה אין לסכך על ידי גוי ואשה וקטן פחית מי"ג שנה, וכתב דדוקא בדיעבד שעשויה כבר הסוכה בכשרות על ידי גוי ואשה וכיוצא בזה התירו, ע"ש.

כתב הפמ"ג סי' י"ד א"א סק"ג "כל שהגיע לי"ג שנה אין מדקדקין בב' שערות". ומבואר דבפחות מכאן א"א לסכך, ויש לעיין האם הכונה לכתחילה או בדיעבד. דהרי גם בסוכת גנב"ך ורקב"ש דמפורש להתיר ג"כ כתבו כמה פוסקים שלכתחילה אין לסכך על ידן.

ובספר הערות לגרי"ש אלישיב [חולין י"ג א'] דן בכשרות קטן לסיכוך הסוכה, לפי שבסיכוך סוכה בעינן שיכוין שמסכך לשם צל, ואם מכוין מפני זרם ומטר או לשם צניעות, פסול.

והביא שכתב הגר"ז בשו"ע שלו, שאם מכוין לשם צל וגם מפני זרם ומטר או גם לשם צניעות פסול. ואם כן לא יכול קטן לסכך, שהרי אין לנו ודאות שאין כוונתו לעוד דבר חוץ מלשם צל, אלא אם כן כשסיכך באופן שיהא רק צלתה מרובה מחמתה, שיש שם חללים פחות מג' טפחים, שאין כאן מחסה מזרם ומטר, ומוכח שעשאו לשם סוכה, [ובקטן בעינן שיהו מעשיו מוכיחים בהחלט במציאות, ולא די במוכיחים מצד ההלכה].

אכן, אין לנו משנה מפורשת שקטן יכול לסכך, ואפשר שבאמת אינו יכול לסכך. אמנם עיקר דברי הגר"ז שכוונה לשני דברים פוסלת בסכך, הוא דבר חידוש, וברא"ש מוכח שכשר.

עוד הביא, שהאבני נזר (סימן תעה) כתב לחדש שקטן יכול לסכך את הסוכה, וזאת, אף על גב שבסוכה בעינן כונה לשם צל, ואין כוונת הקטן כלום, שהיות והבעלים מתכוין לשם צל, מצטרפת כוונתם עם מעשה הקטן. ומביא ראיה מהחוטט בגדיש, שכל פסולו הוא רק משום תעשה ולא מן העשוי, ואינו פסול משום שלא נתן את הסכך לשם צל אלא לשם גדיש, ובהכרח, שאם בשעה שנעשת הסוכה יש כונה שהיא תעשה לשם צל, מצטרפת כוונה זאת לעשיה שאין בה כונה, וכשר. ועוד הביא האבני נזר שיש ראשונים הסוברים שגוי יכול לעשות עיסה של מצת מצוה אף על גב דבעינן שימור, לפי שמועילה שמירת הישראל העומד על גביו, וחזינן שמצטרפת כוונת הגדול עם מעשה הגוי והקטן.

וע"ע שו"ת חלקת יואב מהדורא תנינא (סימן ד) שמכשיר בסוכת קטן, ע"ש.

ובשו"ת שאלת שלמה חלק א (סימן צ) כתב דהנראה דקטן אסור לסכך סוכה של מצוה דקיימא לן דאינה כשירה אלא אם כן עשאה לצל סוכה (סוכה ח ב) ופרש"י לצל ולא לצניעות וכו'. נמצא דאם אחד עשה סוכה להצניע בה חפציו פסולה דבעינן לשם צל, וקיימא לן דקטן אין לו מחשבה אפילו מדרבנן, ואפילו מחשבתו ניכרת מתוך מעשיו מדאורייתא אין לו (חולין י"ג א'), ופרש"י אפילו פירש ואמר לא מהני רק כשגדול עומד על גביו ומלמדו לסכך לשם צל, נראה דכשר כמו בגט דמהני בגדול עומד על גביו (גיטין כ"ג א'), וס"ל לפסול בלא זה אפילו בדיעבד. והאחרונים תמהו על דבריו מסוגיא דחולין שם, וע' שו"ת לב חיים ח"ב סי' רט, שפוסל אפילו בדיעבד סוכה שעשאה גוי, וע"ש מה שהביא מהחמדת ימים, ובאמת הספר חמדת ימים הוא ספר מפוקפק, ומפורש בגמ' ושו"ע להתיר סוכת גוים.

ובסיום הדברים אביא מה שכתב בספר ארחות רבינו ח"ב עמ' ר"כ אות כ"ד וז"ל, מו"ר שליט"א זצוק"ל הקפיד שלא יניח סכך רק אחד שיש לו זקן עליון והקפיד בכך גם על השחרת תפילין ורצועות ועשית ציצית וכן בעסק המצות בכל אלה הקפיד מו"ר שיעשה את זה אחד כזה שיש לו כבר זקן עליו. ספר לי הגרח"ק שליט"א הוי עובדא בקטן כמדומה שהי' גדול מחזקה דרבא אבל לא הי' לו עדיין זקן עליון שזרק ג"כ ענפים על סוכתו של מרן החזו"א יחד עם הגדולים והסתפק מרן על כשרות הסכך ולמעשה הגביהו את הסכך וחזר וסכך גדול עכ"ל. וכן ראיתי כתוב (פסקי תשובות הערות סימן תרלה, בשם ס' הסוכה השלם מילואים לפי"א אות י') על הגר"ח מבריסק זצ"ל שהקפיד בזה במי שלא נתמלא זקנו, ואמר שזה נוגע לדאורייתא.

מה שלא הזכיר השו"ע ענין זה עם גנב"ך ורקב"ש, [וכבר כ"ה בגמ' סוכה ח' ב'], לדעת האבנ"ז יש לתרץ מכיון שכל מה שמועלת מעשה הקטן הוא ע"י משלחו, ולא מצד הקטן עצמו, ולהכי לא שייך להזכירן עם כל הני שמועיל בכל גוני, ולסברא שהציע הגרי"ש אלישיב י"ל ג"כ הטעם שהשו"ע לא הזכיר זה, שכן אינו כשר בכל גוני וכנ"ל.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב עקיבא משה סילבר שליט''א
שו"ת עם סגולה - חלק א

אסיפת תשובות ומכתבים בענינים שונים בהלכה ובאגדה
שהשבתי בהזדמנויות שונות - בחמלת ה' עלי
עם תשובות ממרן הגר"ח קניבסקי שליט"א
עקיבא משה בלאמו"ר הגאון רבי יצחק אייזיק שליט"א סילבר
קרית ספר תשע"ו
לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן