סימן עח - הורדת כינה מהראש בשבת

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר שו''ת גם אני אודך - א' סימן עח - הורדת כינה מהראש בשבת
תוכן עניינים

--------

שאלה: האם מותר להוריד כינה מהראש בשבת.

תשובה: הנה, בהורדת כינים מהראש יש לדון בכמה חששות: - א) בורר. – ב) תולש. – ג) נטילת נשמה.

והנה, משום בורר נראה דאין לאסור, וכן מוכח לכאורה מהא דמותר להפלות בגדיו מן הכינים (שו"ע שטז, ט), אלמא דאין בהוצאת כינים איסור בורר. וכן נראה לדייק מדברי ספר חסידים (דלהלן) שאסר ליקח כינים מן העורות משום תולש, ולא חשש לאיסור בורר, עיין שש"כ (פ"ג הערה ז) מש"כ בזה.

ובטעם הדבר דליכא משום בורר ביאר בשולחן שלמה (סימן שיט יג, א. וד'), דמלאכת בורר הוא רק כשאינו מעונין שחלק זה יהיה מעורב בשאר דברים, אבל כשצריך לקחת חלק זה ללא קשר אם יש כאן עוד חלקים, וכגון כינה מעל ראשו, דאף אילו ל"ה שערות היה רוצה להוציאו, וכן במוציא קליע רובה שנפל בין דברים ורוצה לסלקו משם שלא יסתכנו, ללא קשר אם יש כאן עוד חלקים, ל"ה בורר.

אבל איסור תלישת שערות ודאי יש, ולכן כדי להתיר להוריד כינה, צריך להיות ברור מתחילה שאין זה פסיק רישא שיתלוש שערות. וכמובא במשנ"ב (שמ סק"ה) וביה"ל (ד"ה וחייב) מספר חסידים, שאסור ליקח הכינים מן העורות משום תולש. – וכשנזהר שלא לתלוש שערות, ואינו פסיק רישא שיתלוש שערות, אפשר להתיר, שהרי דבר שאינו מתכוין מותר לעשותו.

ומותר להוריד את הכינה, גם אם בשעת עשייתו יש ספק אם יתלוש, וכדמצינו לענין סגירת ארון כשיש לו ספק אם יש בו זבובים, דהיות והוי רק ספק, שוב אינו בכלל פסיק רישא, והרי זה כדבר שאינו מתכוין, עיין ביה"ל (שטז ד"ה ולכן) שכן דעת הט"ז להתיר פסיק רישא לשעבר.

ולמותר להדגיש דהני מילי כשמוציא ביד, אבל לסרוק במסרק סמיך פשיטא שאסור, כבשו"ע (שג, כז) דאסור לסרוק במסרק בשבת, שאי אפשר שלא יעקרו שערות.

ומיהו אף שמעיקר הדין מותר להוריד כינה מהראש כשנזהר שלא לתלוש, מ"מ למעשה לא נראה להתיר בשופי לעשות כן בשבת, דבניקל אפשר לבוא לידי תלישת שערות.

גם נחלקו פוסקי זמנינו בהא דנפסק בשו"ע (שטז, ט) דכנה מותר להרגה דאינה פרה ורבה, האם בזמנינו שרואים במוחש שפרים ורבים ג"כ מותר להרגם, ואכהמ"ל בזה, וא"כ צריך זהירות גדולה שלא להורגן כשמורידן מן הראש. וגם כשנזהר שלא להורגן, אכתי יש לחוש שיתלוש שערות כשירצה לנקות את הראש מביצי כינים, ולכן נראה שלא לעשות כן בשבת.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב גמליאל הכהן רבינוביץ שליט''א
שו''ת גם אני אודך - א

קס"ח תשובות ובירורי הלכה בענינים הנוגעים למעשה
שקיבלתי ממו"ר הגה"צ - רבי יקותיאל ליברמן שליט"א
על שאלותי שחקרתי בס"ד ובחסדו הגדול
הרב גמליאל הכהן רבינוביץ שליט''א
בן אאמו"ר הגה"ח רבי אלחנן י.ד. שליט"א - ב''ב - תשע"א לפ"ק

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן