סימן סג - אם אבל מנחם אבל שני

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר שו''ת גם אני אודך - ב' סימן סג - אם אבל מנחם אבל שני
תוכן עניינים

--------

{בס"ד כ"ה אד"ש תשס"ה

ברכה מרובה לכבוד ידידי היקר הרה"ג המופלג בתורה, מתעמק בהלכה, כהן שדעתו יפה הרב גמליאל הכהן בהראי"ד רבינוביץ שליט"א, מח"ס גם אני אודך כמה חלקים, בב"ב ת"ו.

אחדשה"ט.}

תודה עבור מכתב התנחומין אחרי פטירת אחי הגה"צ בעל לב טוב זצ"ל על חובת הלבבות, ויה"ר שנשמע ונתבשר תמיד בשורות טובות לאי"ט.

ומה שעוררת אם אבל אחד יכול לנחם את האבל השני. — הנה אצלי מכתב שכתבתי לך בכ"א תמוז תשס"ג, בו נתבאר שעיקר הניחום הוא לדבר על לבו דברי תנחומין, והזכרתי (באות ד) דברי הפרישה (סי' שצג סק"ג) שאם רק נכנסים אל האבל ויושבים מעט ואומרים המקום ינחם וכו', גם זה לכבוד האבל הוא לנחמו עכ"ד.

וא"כ גם שני אבלים רח"ל יכולים לנחם זא"ז, לא מיבעי אם אומר לו דברים המתיישבים על לבו, אלא אפי' אומר לו רק המקום ינחם וכו', גם בזה מראה לו שמשתתף בצערו, ובפרט אם בא במיוחד אליו, וה"ז כעין שאמר דוד המלך (תהלים לה, יג) ואני בחלותם לבושי שק וגו'.

וכן נהגנו באבלותי על אחי הגה"צ זצ"ל, שבלילה הלכתי לביתי, ואמרתי לבניו של אחי זצ"ל המקום ינחם וכו', והם השיבו לי, והכל בהבעת השתתפות אמיתית בצערם ובצערי, וה"ז נחמה למצא אח לצרה. — יתן ה' ולא נוסיף לדאבה עוד, ואך ששון ושמחה ימצא בכל בית ישראל לאי"ט.

דושה"ט בברכת כט"ס

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב גמליאל הכהן רבינוביץ שליט''א
שו''ת גם אני אודך - א

קס"ח תשובות ובירורי הלכה בענינים הנוגעים למעשה
שקיבלתי ממו"ר הגה"צ - רבי יקותיאל ליברמן שליט"א
על שאלותי שחקרתי בס"ד ובחסדו הגדול
הרב גמליאל הכהן רבינוביץ שליט''א
בן אאמו"ר הגה"ח רבי אלחנן י.ד. שליט"א - ב''ב - תשע"א לפ"ק

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן