סימן סא - דין כמה צריך לדקדק בקריאת שמע ולכוין - ערוך השולחן

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר ערוך השולחן - אורח חיים סימן סא - דין כמה צריך לדקדק בקריאת שמע ולכוין - ערוך השולחן
תוכן עניינים

--------

א צריך לקרות קריאת שמע בכוונה, באימה ביראה, ברתת וזיע. והרי מלך בשר ודם, כששולח דבריו למדינה וקורין דבריו – כולם שומעים דבריו באימה ביראה. קל וחומר מלפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. וכל יום יהיה בעיניו כחדשים, כדבר שלא שמע עדיין, שהחביבות גדולה עד למאוד.

ויכוין בשעה שהוא קורא שמע לקבל עליו מלכות שמים, למסור גופו ונפשו במסירת נפש על קידוש השם. וזהו ''ובכל נפשך'' – אפילו נוטל את נפשך (ב''ח). ויצייר בעצמו: אפילו יעשו לו יסורים גדולים – לא יחשבו בעיניו לכלום מפני אהבתו יתברך, כרבי עקיבא שסרקו בשרו במסרקות של ברזל וקרא קריאת שמע. וכמה קדושי עליון שבעת הריגתם ושריפתם צעקו בקול: ''שמע ישראל ב ''אשר אנכי מצוך היום, על לבבך'' – ו''היום'' ימשוך על הקודם, כלומר: ''מצוך היום'' – שבכל יום יהיו בעיניך כחדשים, כאילו היום צויתיך.

ולא ימשוך אדלמטה לאמר ''היום על לבבך'', דהוה משמע ''היום'' – ולא מחר. אלא יפסיק רגע בין ''היום'' ובין ''על לבבך''. וכן הטעמים מורין כן, ש''היום'' הוא בטפחא שהוא מן המפסיקין.

וכמו שצריך להפסיק בין ''היום'' לבין ''על לבבך'', כמו כן בתחילת ''והיה אם שמע'' צריך להפסיק בין ''היום'' לבין ''לאהבה'' מטעם שנתבאר. ג המנהג בכל תפוצות ישראל לאמר ''שמע ישראל'' בקול רם, כדי לעורר הכוונה. ואומרים בהתפעלות.

ונוהגים ליתן ידיהם על פניהם בקריאת פסוק ''שמע ישראל''. ויש לזה ראיה בגמרא (יג ב) שאומר על רבינו הקדוש כן, עיין שם. וזהו כדי שלא יסתכל בדבר אחר שמונעו מלכוין. ומשימין יד ימין על הפנים.

ובאל''ף של ''אחד'' יקצר מאוד. ובחי''ת צריך להאריך קצת, כדי שימליך הקדוש ברוך הוא בשמים ובארץ. ולזה רומז החטוטרות שבגג החי''ת, כלומר: חי הוא ברומו של עולם (מנחות כט ב). ויש שבעה רקיעים ועִם הארץ הם שמונה, ומרומז בחי''ת.

ובדלי''ת יאריך יותר, כדי שיעור שיחשוב שהקדוש ברוך הוא הוא יחיד בעולמו, ומושל בארבע רוחות העולם. ולא יאריך יותר מכשיעור זה. ויזהר להטעים יפה הדלי''ת, שלא יראה כרי''ש חס ושלום. ויזהר שהדלי''ת יאמר בנָח, ודלא כאותן שנראה כפי אמירתן בשו''א. ויש נוהגים להטות הראש כפי המחשבה: מעלה ומטה ולארבע רוחות. ולמי שזהו בלבול המחשבה – לא יעשה כן. ד בוודאי יש כוונות נוראות בפסוק ''שמע ישראל'', אך בפשטיותה הוא כמו שפירש רש''י: ''שמע ישראל ה' אלהינו'', כלומר: שהוא אלהינו עתה. ''ה' אחד'' – עתיד להיות ה' אחד, שנאמר: ''כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה, לקרוא כולם בשם ה''' (צפניה ג ט). ונאמר: ''ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד'' (זכריה יד). וזה כל תקותינו, שאז יתגדל ויתקדש שמו יתברך.

ולכן תיכף אחר פסוק זה אומרים: ''ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד''. כלומר: שאז יתגלה כבוד מלכותו בגלוי. ולכן אומרים בחשאי, כי עתה אינו באתגליא מפני חטאינו, לבד ביום הכיפורים שאז אנו כמלאכים אומרים בקול רם. אבל בכל השנה אין העולם כדאי לאמרו בקול רם. ובפסחים (נו א) אמרו חכמינו ז''ל דלכן אומרים בחשאי, מפני שלא אמרוֹ משה ויעקב אמרוֹ, עיין שם.

(ולעניות דעתי גם כן הכוונה כן, דבימי יעקב היו כולם צדיקים ואמרו בקול רם. ולא כן בימי משה, שעשו העגל ועוד חטאים. ודייק ותמצא קל.) ה וזה לשון הרמב''ם בפרק ראשון דין ד:

הקורא קריאת שמע כשמסיים פסוק ראשון, אומר בלחש ''ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד''. ...ולמה קורין כן? מסורת היא בידינו שבשעה שקבץ יעקב אבינו את בניו במצרים קודם מיתתו, ציוום וזרזם על ייחוד השם, ועל דרך ה' שהלך בה אברהם ויצחק. ושאל אותם ואמר להם: ''בני ו ודע שיש מי שכתב בלשון זה: אם לא אמר ''ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד'' – אין מחזירין אותו (ב''ח שלטי גיבורים). ולבוש כתב שאפילו אמרו, ולא אמרו בכוונה – צריך לחזור. עד כאן לשונו (מגן אברהם סעיף קטן י''א).

ולי נראה דלא פליגי כלל. דוודאי אם לא אמרו והתחיל פרשת ''ואהבת'' – אין מחזירין אותו, כיון שלא הוזכרה בתורה. ואף אם ירצה לאומרה בין פרק לפרק – אין לה שייכות שם כמובן. והלבוש אומר שאם אמרה ולא אמרה בכוונה, ועדיין לא התחיל ''ואהבת'' – צריך לחזור עוד פעם לאמר בכוונה. וכן נראה לי עיקר לדינא.

(ולפלא שלא מצאתי זה בלבוש כלל, עיין שם.) ז יש להפסיק בפסוק ''שמע ישראל'' בין ''ישראל'' ל''ה''', ובין ''אלהינו'' ל''ה''' השני, כדי שיהא נשמע כי ה' שהוא אלהינו הוא ה' אחד, וכמו שכתבתי בסעיף ד. ובלא הפסק לא יהיה לו משמעות זה כמובן.

ויש להטעים יפה היו''ד של ''ישראל'', שלא תבלע לגמרי ושלא יתראה כאל''ף. וכן יו''ד של ''והיו'' שלא יתראה כמו באל''ף: ''והאו''. וגם יטעים המ''ם של ''שמע'' שיורגש העי''ן.

ויש להפסיק מעט בין ''אחד'' ל''ברוך שם...'', כי עיקר קבלת מלכות שמים הוא ב''שמע'', ועל כי גם ב''ברוך שם...'' גם כן קבלת מלכות שמים מעצמנו. לכן צריך להפסיק מעט בין ''לעולם ועד'' ל''ואהבת'', דהגם דגם ''ואהבת'' הוא מלכות שמים זהו על ידי צווי, מה שאין כן ''שמע'' ו''ברוך שם'' הם מעצמינו שמתעוררים לזה (ט''ז סעיף קטן ו'). ח צריך ליתן ריוח בין ''וחרה'' ל''אף'', דלא לשתמע ''וחרף''. וכן צריך ליתן ריוח בכל תיבה שמסיימת באות של תחילת תיבה שאחריה, והיינו:

''בכל לבבך'',
''על לבבך'',
''בכל לבבכם'',
''עשב בשדך'',
''ואבדתם מהרה'',
''על לבבכם'',
''הכנף פתיל'',
''אתכם מארץ''.
וכן כל אל''ף שאחר מ''ם צריך הפסק, כגון:

''ולמדתם אותם'',
''וקשרתם אותם'',
''ושמתם את'',
''וראיתם אותו'',
''וזכרתם את'',
''ועשיתם את''
– שלא יבלע האל''ף לגמרי.

וצריך להתיז זיי''ן של ''תזכרו'', דלא לשתמע תשקרו חס ושלום, או ''תשכרו'' והוי כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. וכן צריך להתיז זיי''ן של ''וזכרתם''.

וכן יש לדקדק באות עי''ן בקריאת שמע, דלפי מבטא שלנו שוין העי''ן והאל''ף, ובקריאת שמע יש לדקדק להפרישם זה מזה. וכן בין שי''ן שמאלית לתי''ו רפה. ולכן בתיבת ''ועשיתם'' יש לדקדק הרבה להטעים העי''ן, ולהפריש בין השי''ן להתי''ו. וכן הסמ''ך לא יהיה דומה לתי''ו רפה. וכן בבי''ת רפה יש להטעים שלא יתראה כפ''א רפה, כמו: ''ואהבת'', ''לבבך'', ''ובכל'', והרבה כאלו. ויטעים העי''ן של ''אשר נשבע''. ט וכן יש ליזהר בדגוש ורפה בבית''ן, וכפי''ן, ופאי''ן, ותי''ו, שלא ירפה הדגוש ולא ידגיש הרפה.

וכן בשוואי''ם יש נחים ונעים. דבסוף תיבה תמיד שו''א נח, וכן באמצע תיבה אחר תנועה קטנה. ובראש התיבה תמיד שו''א נע, וכן באמצע תיבה אחר תנועה גדולה. ושני שוואים רצופים: הראשון נח והשני נע. ויש כמה כללים בחכמת הדקדוק, ולכן יזהר שלא יאמר על נע נח, ועל נח נע.

וכל תלמיד חכם צריך שיהא לו קצת ידיעה בדקדוק. דבאמת גם בפסוקי דזמרה ובתפילה יש לדקדק לומר התיבות כהלכתן. וכן הקורא בתורה בנביאים ובכתובים יש ליזהר בכל אלה, אלא שבעונותינו בכל הדברים אין אנו מורגלים בזה. מיהו בקריאת שמע וודאי יש לדקדק הרבה, לומר האותיות והתיבות כדקדוק וכהלכתן. וכך אמרו חכמינו ז''ל בברכות (טו ב): כל הקורא קריאת שמע ומדקדק באותיותיה – מצננין לו גהינם, דמפני שמתחמם לדקדק – לכן מצננין לו גיהנם החם מאוד. י וצריך לקרות קריאת שמע בהטעמים כמו שקורין בתורה, אבל לא נהגו כן במדינות אלו.

ונראה הטעם משום דהרבה אנשים כשיקראו בטעמים יתבלבלו, ולא יבינו פירוש המילות, דהנגינה למי שלא הורגל בה מפסיד הכוונה. ומכל מקום המדקדקים מחמירים בכך, ובלבד שיכוונו גם בפירוש המילות.

וכשיאמר ''וקשרתם לאות על ידיך'' – ימשמש בתפילין של יד. וכשיאמר ''והיו לטוטפות בין עיניך'' – ימשמש בשל ראש. ויש נושקין היד, ואינו עיקר.

ויש נוהגים לקרות קריאת שמע בקול רם, ויש קורין בלחש, והכל לפי טבעו. דיש שבקול רם מכוונין יותר, ויש שבלחש מכוונין יותר. אבל ''שמע ישראל'' הכל אומרים בקול רם. וכן המנהג הפשוט, ואין לשנות.

וכשהגיע לפרשת ציצית – יקח הציצית גם ביד ימין וינשקם איזה פעמים לחבוב מצוה. יא בקריאת שמע יש רמ''ה תיבות. וכדי להשלים רמ''ח כנגד איבריו של אדם – מסיים שליח ציבור ''ה' אלהיכם אמת'', וחוזר ואומר בקול רם ''ה' אלהיכם אמת''. ובזה כל אדם יוצא, הואיל ושומע משליח הציבור שלוש תיבות אלו. ואם היחיד רוצה לאמרם גם כן עם שליח הציבור – אין מוחין בידו.

ואין לשאול: כיון דבקריאת שמע רמ''ה תיבות, ובתיבת ''אמת'' הוי רמ''ו, ואם כן כשחוזר ואומר ''ה' אלהיכם אמת'' – הוי רמ''ט תיבות. דיש לומר ד''אמת'' השני אינו מן המנין, דקאי א''ויציב ונכון''.

וגם אין לשאול: איך אומר שני פעמים ''אמת''? הלא כל האומר ''אמת אמת'' – משתקין אותו, דבגמרא (יד ב) הקפידו על זה. דאין זה רק כשאומרם בלי הפסק תיבות אחרות. אבל בהפסק – לית לן בה.

ומיהו יש מהגדולים שבאמת סבירא ליה דבפעם ראשון אינו מסיים ''אמת'', רק ''אני ה' אלהיכם''. ואחר כך אומר ''ה' אלהיכם אמת''. ולפי זה הוי ממש רמ''ח תיבות, ואינו אומר שני פעמים ''אמת'' (וזהו דעת רמ''ע מפאנו בספר עשרה מאמרות). וכן יש נוהגים. יב כתבו רבותינו בעלי השולחן ערוך דאם הוא קורא ביחיד – יכוין בחמש עשרה ווי''ן שב''אמת ויציב'' שעולים תשעים. והם כנגד שלוש שמות ההוי''ה, שכל שם עולה כ''ו וארבע אותיותיו עולה שלושים.

ויש עוד טעם אחר בדבר: דחמש עשרה ווי''ן עולין תשעים, והקריאה נחשבת אחת – הרי תשעים ואחת כמנין השם בקריאתו ובכתיבתו, והוי כאילו אמר: ''ה' אדני אמת''.

ויש שכתבו דכל הקורא קריאת שמע ביחיד יאמר ''אל מלך נאמן, שמע ישראל...''. כי שלוש תיבות אלו משלימין המנין של רמ''ח, והוא במקום ''אמן'' שיש לענות אחר ''הבוחר בעמו ישראל באהבה'', וכן נוהגין. מכל מקום כשקורא עם הציבור לא יאמר ''אל מלך נאמן'', רק יאמר ''אמן'' אחר שליח הציבור כשמסיים הברכה. וכן נוהגין ונכון הוא. עד כאן לשונם.

ויש מהגדולים שגמגמו מאוד בהפסקת ''אל מלך נאמן'' אף ביחיד (מגן אברהם סעיף קטן ד' בשם מהרש''ל). ואנו אין נוהגין לומר זה. ויש שגם ביחיד חוזר ואומר ''ה' אלהיכם אמת'', ולא אדע על מה סמכו זה. ומוטב לחזור שלוש תיבות אלו: ''אתכם מארץ מצרים'', שאין בהם שם. וראיתי נוהגין כן. יג אסור לומר ''שמע שמע'' שתי פעמים, דמיחזי כשתי רשויות חס ושלום, בין שאומר התיבה שני פעמים ''שמע שמע'', ובין שכופל הפסוק שני פעמים.

ולפי' רש''י (לג ב) כופל הפסוק חמיר טפי, ומשתקין אותו. וכופל התיבה רק מגונה הוי, ולא משתקין אותו. ולתוספות הוי להיפך: דבכפילת תיבה משתקין אותו, ובכפילת פסוק הוי מגונה, עיין שם. ולכן לדינא בשניהם משתקין אותו.

ולכן אפילו לקרות הפרשה שני פעמים – אינו כדאי. ורק בקריאת שמע שעל מיטתו מותר לקרות כל הפרשה, ולחזור ולקרותה, כיון דכוונתו רק להשתקע בשינה מתוך קריאת שמע. ויש מי שאומר שגם בזה יש ליזהר מלומר פסוק ראשון שתי פעמים, ולכן יתחיל בפעם השני מן ''ואהבת''. יד ולכן האומרים באשמורת בסליחות ''שמע ישראל'' ואחר תפילת נעילה – יזהרו שלא יאמרו שמע שתי פעמים. דגם בציבור אסור, דלא כיש מי שמקיל בציבור (עיין מגן אברהם סעיף קטן ט' שהשיג על הב''ח בזה). ומכל מקום אם לא קרא פסוק ד''שמע ישראל'' בכוונה – יחזור ויקראנו בלחש, כיון שעושה מפני הכוונה (ט''ז סעיף קטן ג').

וזה שאומרים ''ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד'' שלוש פעמים, ושבע פעמים ''ה' הוא האלהים'' – אין חשש בזה. ואדרבא מנהג כשר הוא, להורות שבשבעה רקיעים ''ה' הוא האלהים''. ובקרא מצינו שני פעמים ''ה' הוא האלהים'', באליהו כשנצח את נביאי הבעל. ואינו דומה ל''שמע ישראל'' שהוא עיקר קבלת מלכות שמים, ואסור לכופלו דמיחזי כשתי רשויות חס ושלום.

ויש אומרים שיש ליזהר גם כן מלענות על ברכה שתי פעמים ''אמן''. ויש חולקים, דהא בקרא כתיב: ''ואמרה האשה אמן אמן''. ודוד אמר: ''אמן ואמן'' (ועיין מגן אברהם סעיף קטן י'). ומרמב''ם פרק שני מבואר דלאו דווקא ב''שמע'', דהוא הדין בכל התיבות ובכל הפסוקים – אסור לומר שני פעמים. עיין שם היטב.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר: הרב יחיאל מיכל הלוי אפשטין

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל ''ויקיטקסט''
ערוך השולחן - אורח חיים

הרב יחיאל מיכל הלוי אפשטין
לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן