סימן נז - בביאור 'והנה תומים בבטנה'

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר שו"ת עם סגולה - חלק ב סימן נז - בביאור 'והנה תומים בבטנה'
תוכן עניינים

--------

בע"ה

עש"ק פר' תולדות ר"ח כסלו לפ"ק

פה קרית ספר יע"א

שאלה - כתיב (בראשית כ"ה ד') והנה תומים בבטנה, ואינו מובן מהו והנה, הרי כבר ידעה זאת קודם (מחכ"א).

תשובה הנה ביאור זה בלשון 'והנה' נכון וכבר נזכר ברשב"ם, וז"ל, והנה תומים - בכל דבר חידוש רגיל לומר כן. וכן ויהי בבקר והנה [היא] לאה, כי עד עתה היה סבור שהיא רחל. וכן ויקץ פרעה והנה חלום. כי לא היה סבור שהיה חלום עד שניעור משנתו עכ"ל הרשב"ם, ומבואר שלא שייך לומר והנה אלא על דבר שנודע פתאום.

אכן בספורנו פרשת תולדות כתב, והנה תומים בבטנה. קודם שנולדו הכירו הנצבות שהם תאומים ע"כ. ומבואר שלא הוקשה לו מזה ולא מידי, דאף שנאמר ל' והנה שייך לומר שידעוהו קודם. אכן מ"מ לדברי הרשב"ם, קשיא, ובאמת כך היא הפשטות כדברי הרשב"ם.

ומתחילה רציתי לתרץ זה, ע"פ מה שאמרו חז"ל בב"ר שם, שאמרו לה שצריכה לילד י"ב שבטים, ולבסוף מצאה רק תאומים, וזהו הכונה ב'ונה', שרק עתה נתחדש לה כן, אכן לא שייך לפרש כן, שהרי א' מן הלימודים שם הוא בצירוף המילים תומים עצמם, ולכך לא מסתבר שע"ז נאמר והנה תומים.

והנה בעל העקידה (עקידת יצחק שער כ"ג פ' תולדות א) עמד על קו' זו, והקשה, ועוד אומרו ויהי בעת לדתה והנה תומים בבטנה כאילו לא נודע לה מקודם לכן ע"כ.

ותירץ שם וז"ל, ויהי בעת לדתה והנה תומים בבטנה. כי עדין לא נתברר לה אם היה ההריון מעובר א' משונה בתולדתו אשר ממנו יפרדו השני גוים או אם היו שנים או יותר עד שילדה וראתה שהם תאומים עכ"ל, ומבואר שמה שנאמר לה שני גוים בבטנך עדין לא נתבאר שהיה כאן ב' גוים ממש כעת, ויתכן שבהמשך יעשו מהן ב' גוים, וכעת עמדה ע"ז שהיו תומים ממש בבטנה.

וז"ל הרש"ר הירש פרשת תולדות, והנה תומם וגו'. כל מקום שכתוב "והנה", אירע דבר בלתי צפוי. אך כבר נודע לרבקה, כי שני גויים בבטנה, וכאשר נתגלה הדבר עתה, לא היה זה בלתי צפוי; נמצא שמלת "והנה" אינה יכולה להיות מוסבת על כך.

נראה אפוא היפוכו של דבר. אחרי שרבקה שמעה על הניגוד המוחלט שבין הבנים העתידים להיולד, היו הכל סבורים, כי השנים לא יהיו דומים זה לזה, כמו שדבר זה מצוי גם בתאומים. והנה נתגלתה העובדה המפתיעה, שאכן היו השנים דומים זה לזה - כמנהגם של תאומים. שונים היו רק במבנה גופם, האחד היה מפותח יותר מבחינה גופנית, חזק ובריא מחברו. אולי גם הכתיב של חסר דחסר - "תומם" במקום "תאומים" - (כטעם "ויחדו יהיו תמים על ראשו", שמות כו, כד), רומז על הדמיון החיצוני המוחלט, על מה שנראה כשויון גמור. דמיון חיצוני זה, אילו השוו אותו עם נבואת העתיד על ניגודי הדרכים, צריך היה לעורר את תשומת לב המחנכים; מחובתם היה לדעת, כי שורש ההבדל שלעתיד טמון במעמקי הנפש, והיה עליהם להתחקות בהקדם על יסוד תכונות השנים, שבהן שונים הם בעומק פנימיותם עכ"ל.

והוסיף בהערה שם, "תאומים": אם "תהום" נגזר משורש "המם", אפשר וגם "תאום" נגזר משורש "אמם" (ממנו נגזרו גם "אם" ו"אם"); נמצאו התאומים שני יצורים, המותנים זה בזה, ובבת אחת משורש אחד יצאו, וגם לאחר מכן ניזונים כאחד ומתחלקים ביניהם במקורות יניקה משותפים. אמנם אם כך, תהיה צורת הפועל "תואמים" נגזרת שלא כמנהג מצורת השם עכ"ל.

והמהר"ם אלשיך תי' זה ע"ד הדרוש וכתב, ועוד כי הנה גזרת הכתוב בלתי צודקת כי איך מאומרו וימלאו ימיה וכו' יצא כי והנה תומים בבטנה, והלא גם טרם ימלאו ימיה היו תאומים בבטנה. ואם הוא שבלידה הוכר שהיו שנים מה בא להשמיענו. ועוד שבאומרו ללדת נראה שעל קודם הלידה ידבר. והנה רבותינו ז"ל במדרש רבה (שם ח) אמרו למה בתמר נאמר תאומים ובזו תומים אלא שם היו שניהם צדיקים ובכאן אחד צדיק ואחד רשע. ואפשר כי למה שהצדיקים יתאחדו בנפשותם יש בהם אל"ף שהיא אחד, מה שאין כן הצדיק ורשע כי הפירוד רב ביניהם, ובזה יאמר וימלאו וכו', והוא כי תומים מלשון השלמה כד"א כאשר תמו, ויתמו ימי וכו', והענין מה שכתבנו למעלה כי כל זמן שהיו בבטן היתה נפש עשו קולטת ושואבת כל הזוהמה ונפש יעקב כל בחינת הטהרה.

ונבא אל הענין כי אמר תדע למה וימלאו ימיה ללדת ולא עשה יתברך כאשר בתמר שילדה לששה חדשים ושלשה ימים והיה ממעט בצער רבקה, הלא הוא כדי שעל ידי כן נמצא כי במלאת הימים והנה תומים, שנמצאו שלמים כל אחד בבחינתו זה בקליטת הזוהמא וזה בהפכה ע"כ לשונו.

והחיד"א ז"ל כתב כאן ענין עמוק ע"פ הסוד, ואף שלא זכינו לבוא לידי מידה זו, אך נעתיק בזה דבריו כאן כלשונם, ומי שיהי לו יד בחכמה הלזו יבין פשר דבר, ומתחילה עמד ע"ד הפשט, וז"ל (חומת אנך פרשת תולדות), והנה תומים בבטנה. כי הבינה שני גוים בשני עיבורים, עתה ראתה דבר חדש שהיו תאומים ולא אמר תאומים לכבוד יעקב ולא זיווגו עם עשו. [וכמו שפי' רש"י ז"ל שלא נכתב תאומים ללמד שאחד דוקא צדיק. ועוד פירש רש"י ז"ל ויקרא שמו יעקב הקדוש ברוך הוא. ובזה אפשר לתת טעם דאף אח"כ שנקרא ישראל עדיין נשאר לו שם יעקב ונקרא לפעמים יעקב ולפעמים ישראל ואינו כמו אברהם דאינו נקרא עוד אברם והקורא אברם עובר בעשה וכו'. דהכא הקדוש ברוך הוא קרא שמו יעקב ולכן נשאר לו שם יעקב. מעין דוגמא למ"ש בירושלמי סוף פ"ק דברכות למה נשתנה שמו של אברהם ושמו של יעקב. ושמו של יצחק לא נשתנה דהקב"ה קראו יצחק ע"ש והירושלמי לא ס"ל כמו שפירש"י והוא מרז"ל דהקב"ה קראו יעקב כמ"ש מהר"ר אליהו ז"ל בפירושו ולפי המדרש דהקב"ה קראו יעקב אפשר דמשו"ה לא נעקר שם יעקב כמו אברם. א"נ אפשר במ"ש בזהר הקדוש דף קמ"ה דיעקב רומז למלכות ע"ש ובהגה"ה בדפוס ליוורנו ולכך לא נעקר שם יעקב. א"נ דשם יעקב מורה על שהותרו לו רחל ולאה דרחל רמז למ' ורמוז ביוד מיעקב שהיא ספירה עשירית. עקב רומז ללאה בסוד עקב ענוה כמו שפירש רבינו האריז"ל ולכך לא נעקר שם יעקב ובדרושים הארכתי לרמוז בכמה כתובים בהקדמות אלו א"נ כמ"ש רבינו מהר"ם אלשיך ז"ל כי יעקב ישראל הם שני נשמות עליונות ונשמת יעקב נשארה אף אחר פטירתו ומשו"ה נשאר שם יעקב ודו"ק כי קצרתי מאד]. ויצא הראשון אף כי בבכורה אין צד מכירה עם כל זה יעקב הוא היה ראשון ליצירה וליציאה גם כן דוגמת פרץ וזרח שהוציא ידו הראשון זרח ויהי כמשיב ידו יצא פרץ ואח"כ יצא אחיו זרח. כן פה כי הוא הלשון עצמו ואחרי כן שם וכאן וא"כ ליצירה וליציאה היה יעקב קודם רק שעשו לאדמימותו וזריזותו יצא ראשון ואחר כך אחיו אף כי היה רוצה לצאת קודם וזהו מכרה כיום שיצאת שנראה שקדמת ראשון כי לאמת לא כן וזהו וימכור את בכורתו ליעקב כלומר בכורת יעקב ליעקב ע"ד מימינו בכסף שתינו. הרב הגדול מהר"ר וידאל צרפתי ז"ל בפירושו כ"י. ויש להשיב על דברי הרב ז"ל. עכ"ל החיד"א.

ובזה השלימו רבותינו חלקן לבאר ענין זה ע"פ פשט רמז וסוד, ודברי תורה כפטיש יפוצץ סלע ומתחלק לכמה טעמים.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב עקיבא משה סילבר שליט''א
שו"ת עם סגולה - חלק א

אסיפת תשובות ומכתבים בענינים שונים בהלכה ובאגדה
שהשבתי בהזדמנויות שונות - בחמלת ה' עלי
עם תשובות ממרן הגר"ח קניבסקי שליט"א
עקיבא משה בלאמו"ר הגאון רבי יצחק אייזיק שליט"א סילבר
קרית ספר תשע"ו
לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן