סימן נד - דינים השייכים ל''ישתבח'' - ערוך השולחן

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר ערוך השולחן - אורח חיים סימן נד - דינים השייכים ל''ישתבח'' - ערוך השולחן
תוכן עניינים

--------

א ''ישתבח'' אינה פותחת ב''ברוך'' לפי שהיא סמוכה לברכת ''ברוך שאמר''. כלומר: ש''ברוך שאמר'' היא הברכה שלפני פסוקי דזמרה, ו''ישתבח'' היא ברכה שלאחרי פסוקי דזמרה. ולכן אין לומר ''ישתבח'' אלא אם כן אמר ''ברוך שאמר'' וקצת פסוקי דזמרה.

וסיום הברכה הוא ''חי העולמים''. ושם צריכים לענות ''אמן'', ולא אחר ''גדול ומהולל בתשבחות'' כפי נוסח ספרד. אף שבהלל מסיימין ב''מהולל בתשבחות'', מכל מקום ב''ישתבח'' נמשכת עד ''חי העולמים''. וצריך לומר חי בציר''י ולא בפת''ח.

וכבר נתבאר בסימן נ''א סעיף ד דאף על גב דדעת רבינו בית יוסף שאחר ''ישתבח'' יכול לענות ''אמן'' על ברכת עצמו, כמו אחר ''בונה ירושלים'' בברכת המזון, מכל מקום אנן לא סבירא לן כן, ואין המנהג כן. ורק לענין זה עדיף דכשמסיים בשווה עם החזן יכול לענות ''אמן'', עיין שם. ב אף על גב דפסוקי דזמרה ו''יוצר אור'' הם שני ענינים, ואומרים קדיש ביניהם, מכל מקום אסור להפסיק בדיבור בין ''ישתבח'' ל''יוצר'' מפני שכולם מסדר התפילה הם, וכענין אחד הם. והפוסקים הביאו מירושלמי דהמספר בין ''ישתבח'' ל''יוצר'' – עבירה היא בידו, וחוזר על עבירה זו ממערכי המלחמה כדי שלא תקטרג עליו.

ואין זה ענין למה שיש נוהגים לומר בעשרת ימי תשובה ''שיר המעלות ממעמקים'' אחר ''ישתבח'', דזה נחשב כמסדר התפילה, כמו דלהרמב''ם אומרים ''אז ישיר'' אחר ''ישתבח'' כמו שכתבתי בסימן נ''א. והפסק לא מקרי רק דברי חול.

(והמגן אברהם סעיף קטן ב' נשאר ב''צריך עיון'', ולא ידעתי למה.) ג ומכל מקום כיון דשני ענינים הם – לא דמו לגמרי להפסק באמצע פסוקי דזמרה. וזהו שכתבו רבותינו בעלי השולחן ערוך בסעיף ג, וזה לשונם:

ויש מי שאומר שלצרכי ציבור, או לפסוק צדקה למי שבא להתפרנס מן הצדקה – מותר להפסיק. ומזה נתפשט מה שנהגו בהרבה מקומות לברך חולה, או לקבול בבית הכנסת שיעשו לו דין בין ''ישתבח'' ל''יוצר'', דכל זה מקרי ''לצורך מצוה''.
ולאחר כך כשחוזרין להתפלל, יאמר שליח הציבור מקצת פסוקי דזמרה ויאמר קדיש עליהם, דלעולם אין קדיש בלא תהילה שלפניו. ולכן מתחילין ערבית בלא קדיש. וכן מי שלא היה לו ציצית או תפילין, והביאו לו בין ''ישתבח'' לקדיש – יכול להניחם ולברך עליהם. אבל בין קדיש ל''ברכו'' – לא יפסיק בשום דבר. וכל שכן שלא יפסיק לאחר שאמר שליח הציבור ''ברכו'' קודם שמתחילין ברכת ''יוצר''.
עד כאן לשונו. ד ביאור הדברים: שמפני שהם שני ענינים – נהגו להפסיק בהם לדבר מצוה. והיה מן הראוי שההפסק יהיה אחר אמירת קדיש, שהרי הקדיש הולך על הפסוקי דזמרה, דאין קדיש בלא תפילה מקודם. ואם כן איך אפשר להפסיק קודם קדיש, דאיך יאמר אחר כך קדיש בלא תפילה סמוכה לקדיש?

ומכל מקום המנהג לעשות ההפסק קודם קדיש, מטעם דעל פי הקבלה אסור להפסיק לגמרי בין קדיש ל''ברכו'' ובין ''ברכו'' ל''יוצר''. ואם כן בהכרח להפסיק קודם קדיש. ואי משום דאם כן על מה יאמר הקדיש, לזה אומר דבאמת יאמר שליח הציבור אחר כך מקצת פסוקי דזמרה.

ורק דזהו בזמנם. אבל בזמנינו לא שמענו מעולם לעשות הפסק בין ''ישתבח'' לקדיש. וכל עיכובי התפילה אצלינו, או איזה עשיית צדקה, הוי קודם קריאת התורה.

וזה שכתבו דכשהביאו לו הטלית והתפילין יניחם בין ''ישתבח'' לקדיש, כבר בארנו בסימן נ''ג סעיף ב דזהו ליחיד. אבל שליח הציבור יניח קודם ''ישתבח'', עיין שם.

(ומה שכתב המגן אברהם בענין פריסת שמע אחר שמונה עשרה ואחר קדיש בתרא – לא שמענו עתה המנהג הזה. ובמקום שיש מנהג – פשיטא שאין לומר שני קדישים סמוכים זה לזה בלי הפסק מזמורים ביניהם. וצוה לקצר בקדישים, כמו שיתבאר בריש סימן נ''ה.)

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר: הרב יחיאל מיכל הלוי אפשטין

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל ''ויקיטקסט''
ערוך השולחן - אורח חיים

הרב יחיאל מיכל הלוי אפשטין
לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן