סימן נא - אם יש להדר לקחת להושענות מורביות של ערבות ארוכות מאד , ובענין הידור מצוה אם הוא גם שחפץ המצוה יהי' גדול בשיעורו וצורתו

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר שו''ת גם אני אודך - ב' סימן נא - אם יש להדר לקחת להושענות מורביות של ערבות ארוכות מאד , ובענין הידור מצוה אם הוא גם שחפץ המצוה יהי' גדול בשיעורו וצורתו
תוכן עניינים

--------

{בס"ד אדר"ח חשון תשס"ו

תחל שנה וברכותיה, לכבוד ידידי הרה"ג המופלג בתורה, מתעמק בהלכה, כהן שדעתו יפה, הרב גמליאל הכהן בהראי"ד רבינוביץ שליט"א, מח"ס גם אני אודך, בב"ב.

אחדשה"ט באה"ר,}

אודות ספיקך בשיעור הידור מצוה, אם נכלל בזה גם שהחפצא דמצוה יהי' גדול בכמות, כגון ערבות להושענות, שיש להשיג מורביות של ערבות ארוכות מאד.

א) תנן (סוכה לד:) שיעור אתרוג הגדול כדי שיאחז שניהם (הלולב והאתרוג, כן י"מ) בידו דברי ר' יהודה, ר' יוסי אומר אפילו אחד בשתי ידיו. — ובגמ' (לא:) שקו"ט בדעת ר' יהודה אי סבירא ליה שצריך הדר, ורצה להוכיח מהמשנה הנ"ל דלר' יהודה מותר לאתרוג להיות רק כדי שיאחז שניהם בידו אחת, משום דבעי הדר, ודחי לה עיי"ש. וא"כ לדידן דקיי"ל שצריך הדר בכל ד' המינים, אם גדול יותר מדי אינו הדר.

ב) עוד בגמ' (לו:) תניא א"ר יוסי מעשה שבא רע"ק לביהכ"נ ואתרוגו על כתיפו, א"ל ר' יהודה משם ראיה (בתמיה), אף הם אמרו לו אין זה הדר. — הרי ג"כ שאם גדול יותר מדי אינו הדר (וע"ע בערוך לנר, ושפ"א, ועוד). דהיינו לענין נידון דידן, כמו שעל כתיפו, או אתרוג א' בשתי ידיו אינו הדר, כמו"כ מרוביות הושענות יותר מדי ארוכות.

ג) ובשו"ע (סו"ס תרמח) אתרוג גדול כל שהוא כשר (ר"ל אפילו גדול מאד), והטעם כיון שד' מינים, כשיש לו כולם, אין מעכבים זה את זה, יכול ליטול הלולב ואח"כ האתרוג (ר"ן, מובא במ"ב). — אבל עכ"פ יותר הידור לכתחילה ליטול ד' המינים יחד, וא"כ אתרוג גדול כל כך שאינו יכול ליטלו בידו אחת לא הוי הידור. — ומזה יש ללמוד לשאר המינים שאין ראוי להיותם יותר גדולים ממדתם הרגילה הראויה להם.

ואמנם יש לדחות ולומר, שאפילו הלולב או ההושענא ארוכים מאד, כל שיכול ליטלם כהלכתם בהידור לכתחילה, אכתי הדר הוא, אפילו יהא אורך הלולב 2 — 3 מטר, או ההושענא 1 — 2 מטר. — מ"מ ה"מ בדלא מיחזי כיוהרא, וגם אינו כההיא דגמ' (לח.) דאמר דין גירא בעיניה דשטן, משום דעי"ז אתי לאיגרויי ביה. אבל כשיש חשש לא' משני אלה מוטב ליטול ד' המינים בגודל הנאה והרגיל.

ד) ואיתא בשו"ע (תרנו, א) שבקנה אתרוג קטן כביצה ומצא גדול ממנו, מצוה להוסיף עד שליש בדמיו ולקנות הגדול (כתוס' ב"ק ט:). וכ' הפמ"ג (מובא במ"ב סק"ה ושעה"צ) שההידור תלוי ביופי ד' המינים, ולא בגודלם.

ה) ובמשנת יוסף (סוגיות מועד, בענין הידור מצוה, אות יא. בכת"י) הערנו מירושלמי (יומא פ"ו ה"א) דאיבעי ליה בשעירי יוה"כ, משובח בגופו, ומשובח במראהו מי קודם, ופי' המפרשים מי קודם, המשובח בגופו שהוא שמן, או המשובח בנוי ובמראה, ומסיק ר' ירמיה דהמשובח בגופו קודם. — ומזה הוכיח החתן סופר (שער הטוטפת סי' יח, א) שלפי מסקנת הירושלמי, כשיש לו ברירה לקנות אתרוג גדול, או קטן ממנו אבל יותר נאה, יקח את הגדול, דהוי משובח בגופו ועדיף. — והערנו על זה, שבקרבן שייך שבח הגוף, שבשרו יוקרב לקרבן, ואפי' בשעיר המשתלח שבשר הרבה יושלך מהצוק לעזאזל. אבל איזה שבח הוא לאתרוג שיהי' גדול, אם יש בו כשיעור לכל הדעות, ושלא יצטמק בחג, בודאי הדר במראה עדיף, דהרי חז"ל קבעו הדרו של אתרוג שיהא נקי מכל מום, ולא שיהא הכי גדול. — ומש"כ תוס' (ב"ק ט:) שיוסיף שליש לקנות אתרוג יותר גדול, שם איירי שאם מצא אתרוג קטן מצומצם כאגוז, ומצא גדול ממנו יקנהו. — ולפ"ז גם בנדו"ד השבח וההידור הוא יופי ד' המינים ולא גודלם.

וסיומא דמילתא כלעיל סוף אות ג' וד'.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב גמליאל הכהן רבינוביץ שליט''א
שו''ת גם אני אודך - א

קס"ח תשובות ובירורי הלכה בענינים הנוגעים למעשה
שקיבלתי ממו"ר הגה"צ - רבי יקותיאל ליברמן שליט"א
על שאלותי שחקרתי בס"ד ובחסדו הגדול
הרב גמליאל הכהן רבינוביץ שליט''א
בן אאמו"ר הגה"ח רבי אלחנן י.ד. שליט"א - ב''ב - תשע"א לפ"ק

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן