סימן מד - אם כוונה מעכב בבקשת זכרנו לחיים

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר שו''ת גם אני אודך - ג' סימן מד - אם כוונה מעכב בבקשת זכרנו לחיים
תוכן עניינים

--------

שאלה: שאלתי לכת"ר שליט"א, האם אמירת זכרנו לחיים וכו' בעשי"ת מעכב הכוונה, כיון שאומרים זאת בברכת אבות שמעכב שם הכוונה או לא?

וענה לי כת"ר שליט"א שכיון שנפסק בשו"ע שגם אם לא אמר בכלל זכרנו לחיים וכו', אינו מעכב, לכן גם לא מעכב בו הכוונה עכ"ד.

אולם נזכרתי שבשאלתי קיצרתי ולא הבאתי דוגמא, ודוגמתי מאמירת בשכמל"ו, שפסק המשנה ברורה (סימן ס"ג ס"ק י"ב) שמעכב בו הכוונה, ומאידך פסק המ"ב (בסימן ס"א ס"ק כ"ט) שאם לא אמר בשכמל"ו אינו חוזר, ע"ש בביאור הלכה (סוד"ה אחר) וא"כ יל"ע גם באמירת זכרנו לחיים אי מעכב בו הכוונה או לא? והטעם?

תשובה: שאני בשכמל"ו שנחשב כבכלל פסוק ראשון שצ"ל בכונה וחסרון כונה גרע מדילגו, דבחסרון כונה חסר קבלת עול מלכות שמים בכונה, משא"כ בזכרינו שהיא הוספה מתקנת הגאונים.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב גמליאל הכהן רבינוביץ שליט''א
שו''ת גם אני אודך - א

קס"ח תשובות ובירורי הלכה בענינים הנוגעים למעשה
שקיבלתי ממו"ר הגה"צ - רבי יקותיאל ליברמן שליט"א
על שאלותי שחקרתי בס"ד ובחסדו הגדול
הרב גמליאל הכהן רבינוביץ שליט''א
בן אאמו"ר הגה"ח רבי אלחנן י.ד. שליט"א - ב''ב - תשע"א לפ"ק

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן