סימן לט - נתינת ארנק במתנה בשבת

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר שו''ת גם אני אודך - ב' סימן לט - נתינת ארנק במתנה בשבת
תוכן עניינים

--------

{בס"ד ה' חשון תשס"ה

שוכט"ס לכבוד ידידי הרה"ג המופלג בתורה ויר"ש חו"ב חובר חיבורים מחוכמים הרב גמליאל בהרב אלחנן י"ד הכהן רבינוביץ שליט"א, מח"ס גם אני אודך, כמה חלקים.

אחדשה"ט,}

אודות שאלתו אם מותר לתת בשבת מתנה ארנק חדש שלא השתמשו בו מעולם. — יש כאן ב' חלקי שאלה א) מתנה בשבת, ב) מוקצה.

המג"א (סי' שו סקט"ו) התיר לתת לחתן מתנה כלים בשבת, כיון דהוי לצורך מצוה [ויקנהו לאחר השבת]. ובשו"ע עם רעק"א השלם מובא בשמו שמותר לתת גם פמוטות שלא הדליקו בהן בשבת זו. — ויש לי העני אריכות בזה, איזה מין מוקצה הן פמוטות ואכמ"ל (עי' להלן סי' עד, ג).

וארנק הזמינוהו למעות, דלזה נעשה נמכר ונקנה, אלא דקיי"ל (סנהדרין מז: ושו"ע או"ח מב, ג) כרבא דהזמנה לאו מילתא היא, וא"כ ראוי הארנק להניח בו מפתחות, ממתקים, או ספר תהלים קטן וכדומה. ואינו דומה לפמוטות שמשתמשים בהן רק להדלקת נר. — וא"כ הי' מקום להתיר טלטולן בשבת, כשהן חדשים, ולא הוי מוקצה מחמת חסרון כיס, דאין שויין גדול, ואי משום דהוי כלי שמלאכתו לאיסור, עדיין לא השתמשו בו לאיסור, והזמנה לאו מילתא כנ"ל, ואפי' כלי שמל"א מותר לצורך גופו ומקומו, כהגרעק"א הנ"ל שהתיר פמוטות במתנה, דלשמח חתן כלצורך גופו הוא.

אבל למעשה אינו ראוי לעשות כן, לא מיבעי לילדים שאין זה חינוך להרגילם לטלטל דבר הידוע כמוקצה, ואפי' למבוגרים הוי מראית העין, וכעין זילותא דשבת לטלטל כיס של מעות.

דושה"ט בברכה מרובה,

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב גמליאל הכהן רבינוביץ שליט''א
שו''ת גם אני אודך - א

קס"ח תשובות ובירורי הלכה בענינים הנוגעים למעשה
שקיבלתי ממו"ר הגה"צ - רבי יקותיאל ליברמן שליט"א
על שאלותי שחקרתי בס"ד ובחסדו הגדול
הרב גמליאל הכהן רבינוביץ שליט''א
בן אאמו"ר הגה"ח רבי אלחנן י.ד. שליט"א - ב''ב - תשע"א לפ"ק

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן