סימן לח - כפאו ואכל מצה למה יצא, ובדין הסיבה ליהודים במחנות הריכוז שמסרו נפשם לאכול מצה

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר שו''ת גם אני אודך - ג' סימן לח - כפאו ואכל מצה למה יצא, ובדין הסיבה ליהודים במחנות הריכוז שמסרו נפשם לאכול מצה
תוכן עניינים

--------

שאלה: בגמ' (ר"ה כח.) כפאו ואכל מצה יצא. - וצריך עיון למה יצא, הרי אין כאן דרך חירות, ואפילו לא כפאוהו רק אכל בלי הסיבה לא יצא, וצריך לחזור ולאכול בהסיבה (שו"ע תעב, ז).

תשובה: הנה כל אופן זה שכפאוהו פרסיים לאכול מצה, אינו דרך חירות, שגוי יאיים עליו לאכול, או שאוחזו ותוכף לו לתוך פיו, ה"ז כמי שמאכילים בעל חי או שבוי בעל כרחו, ולא בנ"א בן חורין, וצ"ל ד"דרך חירות" אינו ענין כשלעצמו, שיהא כמו בן חורין, אלא דרך חירות מטיל עלינו חיוב הסיבה. ובכפאוהו על כרחך איירי שכפאוהו לאכול כזית מצה כהלכתו, דהיינו שיעור כזית בכדי אכילת פרס, ובהסיבה. והחידוש בהלכה זו הוא כפירש"י דיצא אע"ג דלא נתכוין.

ולא מיבעי להראבי"ה המובא בהגה (שם) דבזה"ז אין דרכינו להסב, אלא אפי' למה דקיי"ל דהסבה מעכבה י"ל כנ"ל.

אי נמי י"ל עפ"ד הרשב"ם (פסחים קח.) דאשה אינה צריכה הסיבה מפני אימת בעלה וכפופה לו עכ"ד. דלפ"ז שמא מי שנאנס ע"י גויים לאכול, והוא כעת כבוש תחת ידם, לא שייך ביה הסיבה, מפני שאימת האנס עליו. - ולפ"ז יצא דין חדש, שיהודי החבוש אצל גויים, כמו שהיה במחנות הריכוז, ומוסר נפשו לאכול כזית מצה, פטור מהסיבה, דלא שייך בו דרך חירות, מפני שאימת השבאי עליו.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב גמליאל הכהן רבינוביץ שליט''א
שו''ת גם אני אודך - א

קס"ח תשובות ובירורי הלכה בענינים הנוגעים למעשה
שקיבלתי ממו"ר הגה"צ - רבי יקותיאל ליברמן שליט"א
על שאלותי שחקרתי בס"ד ובחסדו הגדול
הרב גמליאל הכהן רבינוביץ שליט''א
בן אאמו"ר הגה"ח רבי אלחנן י.ד. שליט"א - ב''ב - תשע"א לפ"ק

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן