סימן: ל''ז - שאלה : הדליק את נרות החנוכה כשמונחים על הארץ בתוך ג' טפחים האם יצא י''ח?

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר מועדי ניסים - הרב ניסים בריח שליט"א סימן: ל''ז - שאלה : הדליק את נרות החנוכה כשמונחים על הארץ בתוך ג' טפחים האם יצא י''ח?
תוכן עניינים

--------

תנן התם (ב"ק סב:) גץ היוצא מתחת הפטיש ויצא והזיק חייב גמל שטעון פשתן והוא עובר ברשות הרבים ונכנסה פשתנו לתוך החנות ודלקה בנרו של חנוני והדליק את הבית בעל הגמל חייב הניח החנוני את נרו מבחוץ החנוני חייב רבי יהודה אומר בנר חנוכה פטור אמר רבינא משמיה דרבא זאת אומרת נר חנוכה מצוה להניחה בתוך עשרה דאי סלקא דעתך למעלה מעשרה לימא ליה היה לך להניחה למעלה מגמל ורוכבו ודילמא אי מטרח ליה טובא אתי לאימנועי ממצוה והובא בב"י (או"ח סימן תרעא) בשם רב הפוסקים למעט הרי"ף והרמב"ם שהשמיטו הא דמצוה להניחה למטה מעשרה משמע דסבירא להו דכיון דדחו בגמרא להא דרבינא לא קיימא לן כוותיה.

וצריך לומר דאיכא פרסום הנס טפי כשהיא למטה דדבר העשוי לאור אין דרך להניח כל כך למטה. כמ"ש הרא"ש (שבת פרק ב סימן ה) שציין גם לפירוש רבינו חננאל ומצוה להניחה למטה מעשרה. אלא שהמרדכי (שבת סי' רסו) כתב מטעם דעכשיו שהרגילו להניחה בפנים נראה דאין קפידא להניחה למעלה מעשרה דלא פרסום. וציין להר"מ מרוטנבורג שהיה מדקדק להניחה למעלה משלשה טפחים ולמטה מעשרה. כן כתב המרדכי בפרק במה מדליקין (סי' רסח) וטעמו משום דכל למטה משלשה כארעא סמיכתא דמי והיה מניחה למטה מעשרה.

ומלשון השו"ע (או"ח סימן תרעא סעיף ו) שנביא בסמוך משמע שפחות מג' טפחים פסול שכתב מניחו וכו' ולא כתב כבהמשך דבריו בי' טפחים למעלה מזה יצא. וז"ל מניחו למעלה מג' טפחים, ומצוה להניחו למטה מי' טפחים, ואם הניחו למעלה מי"ט, יצא. וכן משמע מלשון ספר כלבו (סימן מד) שכתב הדליקה למטה מי' כשרה והוא שתהיה גבוהה ג' טפחים מן הקרקע. הא פחות פסול. וכן משמע מקיצור שולחן ערוך (סימן קלט סעיף יג) שלא יצא י"ח וז"ל ובשעת ההדלקה צריכין להיות הנרות במקומן הראוי וכשיעור הראוי, לאפוקי אם הדליקן למטה משלשה טפחים או למעלה מארבע אמות (ושמא יש טעות דפוס וצ"ל למעלה מכ' אמה), ואחר כך כשהן דולקות הניחן במקומן פסולין. עכ"ל. ובילקוט יוסף (חנוכה הערה כז) הובאו עוד פוסקים ע"ש. וכן משמע מערוך השולחן (אות כב) וכף החיים (אות מה) בשם הלבוש בפחות מג' סמוך לקרקע דבכה"ג ליכא פרסומי ניסא כלל. אלא שכתב אח"כ (באות נ) דבדיעבד יצא י"ח. וגם בעל המשנ"ב (ס"ק כו) ציין לפר"ח דסבירא ליה דכל למטה מג' כאלו הניח בקרקע ואין ניכר שבעה"ב הניחו שם ומ"מ בדיעבד יצא. וכ"כ בשו"ת מנחת יצחק (חלק ו סימן סה) ובתורת מועדים (סימן ג סעיף ה) אמנם ציין לאורחות חיים והכל בו וספר המאורות שמלשונם משמע לעיכובא.

לסיכום: יש להחמיר ולהדליק את נ"ח מעל ג"ט דנראה שלא יצא ידי חובה כלל ובדיעבד י"א דיצא י"ח.

פירות הנושרים:

1. לכתחילה צריך להדליק בתוך י"ט.

2. הדליקה מעל י"ט יצא י"ח.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב ניסים בריח שליט''א
מועדי ניסים

הרב ניסים בריח שליט"א
בהסכמת מרן רבינו עובדיה יוסף שליט"א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן