סימן לב - היום לעשותן ומחר לקבל שכרן

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר שו"ת עם סגולה - חלק א סימן לב - היום לעשותן ומחר לקבל שכרן
תוכן עניינים

--------

משה"ק מ'היום לעשותן ולמחר לקבל שכרן' בע"ז ג' א', וכן שכר מצוה בהאי עלמא ליכא בקידושין ל"ט ב', ומאידך ק' ממ"ש רש"י (והוא מחז"ל) דברים ז' י' בחייו משלם לו גמולו הטוב כדי להאבידו מן העוה"ב.

תשובה - נראה דזהו דוקא בצדיק או עכ"פ מי שאינו רשע, דבזה טובתו שלא יקבל כלום בעוה"ז, אבל רשע שא"צ לחושש לטובתו משום שהוא עצמו מזלזל בחיי העוה"ב ומוקיר על פניו את חיי העוה"ז א"כ ריע מזליה לקבל את זכויותיו בעוה"ז אף שאינו מצד הדין וכנ"ל.

וכמו"כ מצינו שע"י בקשות של צדיקים יוכלו לקבל את זכויותיהם בעוה"ז כמ"ש בפ"ג דתענית ועוד, אלא דמצד דרך ההנהגה אין מקבל את זכויותיו בעוה"ז במקרה רגיל וכנ"ל.

ומשה"ק היאך יוכל בחייו לקבל את גמולו בעוה"ז כיון שאינו שוה לזה, הנה הקו' ידועה ומצינו לתרץ ע"פ הנ"ל כיון שמייקר את העוה"ז ע"פ העוה"ב א"כ ראוי לו ליטול את חלקו בעוה"ז לפי הערכים שלו. אמנם עדיין זהו אינו מספיק דהא בערכין מבואר שכל שלא ראה ייסורין מ' יום קיבל עולמו, וזהו ג"כ בצדיק, כמבואר שם.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב עקיבא משה סילבר שליט''א
שו"ת עם סגולה - חלק א

אסיפת תשובות ומכתבים בענינים שונים בהלכה ובאגדה
שהשבתי בהזדמנויות שונות - בחמלת ה' עלי
עם תשובות ממרן הגר"ח קניבסקי שליט"א
עקיבא משה בלאמו"ר הגאון רבי יצחק אייזיק שליט"א סילבר
קרית ספר תשע"ו
לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן