סימן כט - השלמת שמו"ת

תוכן עניינים

--------

שאלה: במשנה ברורה (סימן קל"ה ס"ק ו') מבואר שאם ביטלו כמה שבתות הקריאה בתורה בשבת, שיש מחלוקת אי צריך להשלים רק הפרשה האחרונה, או כל השבתות. יעו"ש. ושאלתי למה בשמו"ת צריך להשלים לכו"ע כל השבתות שהחסיר?

תשובה: גם בשמו"ת נחלקו (רפ"ה, ד') י"א עד המנחה, וי"א עד רביעי בשבת, וי"א עד שמיני עצרת. - ובלא"ה יש חילוק בין קרה"ת שהיא חובת הציבור, ואם החסיר זה מתורת תשלומין (כמו בתפלה) ומשלים רק פרשה אחרונה, ושמו"ת הוא חובה על כל א'. - ובשו"ת משנ"י ח"ו (שי"ל בקרוב בס"ד) יש לי אריכות בזה.

(ער"ח אדר שני תשס"ה)

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב גמליאל הכהן רבינוביץ שליט''א
שו''ת גם אני אודך - א

קס"ח תשובות ובירורי הלכה בענינים הנוגעים למעשה
שקיבלתי ממו"ר הגה"צ - רבי יקותיאל ליברמן שליט"א
על שאלותי שחקרתי בס"ד ובחסדו הגדול
הרב גמליאל הכהן רבינוביץ שליט''א
בן אאמו"ר הגה"ח רבי אלחנן י.ד. שליט"א - ב''ב - תשע"א לפ"ק

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן