סימן: כ''ח - שאלה: האם צריך להדליק נרות לכבוד הברית ?

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר בריח התיכון - הרב ניסים בריח שליט"א סימן: כ''ח - שאלה: האם צריך להדליק נרות לכבוד הברית ?
תוכן עניינים

--------

במסכת סנהדרין (דף לב:) תנא קול ריחים בבורני - שבוע הבן, שבוע הבן. אור הנר בברור חיל - משתה שם, משתה שם. וכו' פירש שם רש''י שבוע הבן שבוע הבן - סימן הוא שיש שם ברית מילה, כמכריז ואומר שבוע הבן כאן, והריחים סימן לשחיקת סממנין למכת התינוק ושעת שמד היה שגזרו שלא למול והיו יראים להוציא קול - וקבעו סימן זה. אור הנר בברור חיל - ביום, או נרות נראים הרבה בלילה, סימן הוא כמו שצועק משתה שם משתה שם, ברית מילה קרי שבוע הבן על שם שהוא לסוף שבוע עכ''ל. והתוספות שם כתבו קול רחיים ואור נר איכא למימר שגם בראשונה היו עושין סימנין אלו לשם שמחה עכ''ל.

ובמחזור ויטרי (סימן תקה) גם כתב שנהגו כן וז''ל ביום שמיני של מילה משכימין לבית הכנסת להתפלל. שזריזין מקדימין למצוות דכת' וישכם אברהם בבקר. ומדליקין את הנר. על שם כי נר מצווה ותורה אור. ועוד דאמר באחד דיני ממונות אור הנר בברור חיל משתה שם. ונר סימן למשתה הוא וכ''כ ספר הפרנס (סימן רעד) ובכללי המילה לר' יעקב הגוזר (עמוד 59) מהטעם שהנר בשעת המילה כמו נר לפני תורה וכל מעשי המילה כמו תורה וכתב עוד שיש נוהגים גם לפני ארון הקודש וכן כתב בספר טעמי מנהגים (סעיף תתקד) שציין לשו''ת בנימין זאב וליעב''ץ ושבולי הלקט הלכות מילה.

ומכל הני נראה שנהגו להדליק נרות לכבוד השמחה וכן נראה מבראשית רבה (וילנא) פרשה לה בחנוכת המזבח עשו שבעת ימים והחג שבעת ימים ואין לך ז' לפני החג שאין בהן שבת ויוהכ''פ, ואותן ז' ימים היו ישראל אוכלים ושותים ושמחים ומדליקין נרות וכו' וכן בזוהר כרך א (בראשית) פרשת ויחי (דף רל עמוד א) כתוב שמן וקטרת ישמח לב ועל דא כהנא כד אדליק בוצינין הוה מקריב קטרת כמה דאת אמר (שמות ל') בהטיבו את הנרות יקטירנה וכו' וכ''כ בשו''ת הרי''ד (סימן כא) שבני העולם נוהגין להדליק נרות בשעות הילולי שכבוד הוא, ודבר המרחיב לבו של אדם, הלא גם הגוים רגילין להדליק כל העששיות שלפני ע''ז ביום אידם ואילו לא היה כבוד הבריות למה עושין כן. וכן עושין לחתנים ולברית מילה להדליק עששיות בכנסת, וכ''כ בשיבולי הלקט (סימן רמב) וכ''כ בשו''ת בנימין זאב (סימן לה).

ובספר מהרי''ל (מנהגים) הלכות מילה מעשה במגנצא שאירע תאומים למול, וצוה מהר''י סג''ל לעשות לכל אחד כדינו לתקן נרות כפליים שנוהגין להדליק נרות קטנים י''ב כנגד י''ב שבטים ונר תמיד להדליק ג' ימים ועשו כ''ד קטנים ושני גדולים. וכ''כ בספר טעמי מנהגים נראה שבזמנו נהגו להדליק לכל נימול י''ב נרות לכבוד הברית ועוד נר גדול למשך ג' ימים כנראה ג' ימים שקשים לנימול החולה אחר הברית וכן כתב הרמ''א בשולחן ערוך (יו''ד סימן רסה סעיף ה) ויתקן כל צרכי המילה לכל אחד בפני עצמו, כגון הנר שמדליקין, יעשה לכל אחד נר בפני עצמו (מהרי''ל). ובמשנ''ב (סימן תקנט ס''ק טו) ולברית מילה מדליקין נרות בשעה שמביאין התינוק למול וכ''כ בשו''ת בנימין זאב (סימן לה) ובשו''ת יביע אומר (חלק ג-יו''ד סימן יט) שנוהגים להדליק נרות ביום בבית החתן ובמקום שיש מילה ,וכ''כ בשו''ת אגרות משה (חלק או''ח ד' סימן פא) דנוהגין שבסעודה חשובה כפורים וסעודת נישואין מדליקין נרות לכבוד ולברית מילה וכ''כ קיצור שולחן ערוך (סימן קכד סעיף יח) ובגליון מהרש''א (סימן רסה סעיף ה) וספר זוכר הברית (סימן כא) ובספר ברית אברהם (עמ' רמד) ובספר שובע שמחות (סימן ח) וכף החיים (סימן חצר אות סג).

וכתב בשו''ע (או''ח סימן תקיד סעיף ה) נר של בטלה דהיינו שאינו צריך לו אסור להדליקו אבל של בית הכנסת לא חשיב של בטלה ומותר להדליקו אפי' בי''ט שני אחר מנחה מדכתב מרן נר של בית הכנסת לא חשיב נר בטלה נראה שגם נרות לכבוד המילה כן וכ''כ במשנ''ב (סימן תקיד ס''ק ל) וז''ל ואע''ג שכבר הדליק נרות של ברכה כשמוסיף נרות להרבות אור בביתו איכא שמחת יו''ט ודווקא בלילה אבל ביום בודאי אסור בביתו ואם יש ברית מילה בבית שנוהגין להדליק נרות מסתברא דמותר דכל זה ענין כבוד וחיבוב מצווה ועיין עוד בביאור הלכה (סימן תקיד ד''ה שהרי בהדלקתו) וכ''כ שו''ת הרי''ד (סימן כא) ועיין עוד בשו''ת יביע אומר (חלק ג-יו''ד סימן יט).

ומה שלא נוהגים היום בהדלקת נרות נראה לי אולי בשל המצאת החשמל שאורו חזק ואין ניכרים הנרות באור החשמל וההנאה היא מהחשמל וזהו גם כהמנהג, איברא שראיתי שחזר המנהג ובבר מצווה מדליקים נרות.

עיין עוד בספרנו לעיל (סימן ד) שנוהגים (ג'רבא ועוד ק''ק) לעשות ''בכור'' (מוגמר/קטורת) בזמן הברית. וברור שכל נר שהודלק לכבוד אין מברכים עליו במצ''ש עיין בדברינו (בסימן מח).

לסיכום: מנהג טוב הוא להדליק י''ב נרות קטנים לכבוד הנימול.

פירות הנושרים:

1. יש נוהגים להדליק נר הדולק ג' ימים מהברית.

2. נוהגים להדליק נרות בשמחות.

3. אם חל הברית ביו''ט מותר להדליק נרות לכבוד המילה ואינו נחשב לבטלה.

4. נר שעשוי לכבוד אין לברך עליו במו''ש.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב ניסים בריח שליט''א
בריח התיכון

הרב ניסים בריח שליט"א
בהסכמת מרן רבינו עובדיה יוסף שליט"א ומו"ר הרה"ג מאיר מאזוז שליט"א והרב חיים חדד שליט"א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן