סימן כו – דין מי שאין לו אלא תפלה אחת – שולחן עורך אורח חיים (עם נושאי כלים)

דף הבית ספרי קודש אונליין שולחן עורך אורח חיים (עם נושאי כלים/מגני ארץ) סימן כו – דין מי שאין לו אלא תפלה אחת – שולחן עורך אורח חיים (עם נושאי כלים)

סימן כו – דין מי שאין לו אלא תפלה אחת

א אִם אֵין לוֹ אֶלָּא תְּפִלָּה אַחַת מֵנִיחַ אוֹתָהּ שֶׁיֵּשׁ לוֹ, וּמְבָרֵךְ עָלֶיהָ, שֶׁכָּל אַחַת מִצְוָה בִּפְנֵי עַצְמָהּ. וְהוּא הַדִּין אִם יֵשׁ לוֹ שְׁתֵּיהֶם וְיֵשׁ לוֹ א שׁוּם אֹנֶס שֶׁאֵינוֹ יָכוֹל לְהָנִיחַ אֶלָּא אַחַת, מֵנִיחַ אוֹתָהּ שֶׁיָּכוֹל. ב אִם אֵינוֹ מֵנִיחַ אֶלָּא שֶׁל רֹאשׁ לְבַד, מְבָרֵךְ עָלֶיהָ עַל מִצְוַת תְּפִלִּין לְבַד: { הַגָּה: וּלְדִידָן דְּנוֹהֲגִים לְבָרֵךְ בְּכָל יוֹם ב' בְּרָכוֹת יְבָרֵךְ עַל שֶׁל רֹאשׁ לְבַד שְׁתֵּי בְּרָכוֹת וְאִם הֵנִיחַ שֶׁל יָד לְבַד מְבָרֵךְ לְהַנִּיחַ לְבַד } (טוּר):

באר היטב – סימן כו – דין מי שאין לו אלא תפלה אחת

א א שום אונס. כגון שצריך לצאת לדרך ואינו יכול להתעכב להניח של יד מניח של ראש לבד. כ"כ הרא"ש ועיין מ"א:

מגן אברהם כ״ו – סימן כו – דין מי שאין לו אלא תפלה אחת

א׳ שום אונס. כגון שצריך לצאת לדרך ואין יכול לעכב להניח של יד מניח ש"ר לבד ולא חיישינן למ"ש כל זמן שבין עיניך יהיו שתים (הרא"ש) וקשה מנ"ל הא דלמא דוקא באונס גמור כגון שיש לו מכה ביד אבל משום איחור דרכו לא התירו לו לבטל מצות תפילין וי"ל דמ"מ יניחם אחר כך אלא דקמ"ל דאע"ג דאין יכול להניח עתה של יד מ"מ יניח של ראש לבד ועמ"ש סי' ל"ח ס"ט:

טורי זהב על שולחן ערוך אורח חיים כ״ו

אין

ספר מחצית השקל על אורח חיים כ״ו

כ״ו:רל״ו א׳ (ס"ק א) שום אונס כו' וקשה מנ"ל הא כו'. ר"ל דהרא"ש כ' כן על מ"ש במנחות תפלה של יד אינו מעכב של ראש. ושל ראש אינו מעכב של יד. וסבר ר"ח למימר דוקא ביש לו שתיהן הוא דאין מעכבין אבל אין לו רק א' מעכב דגזרו א"א לא מעכב אתי למפשע ולא יחזור לקנות תפלה שחסר לו. ובתר הכי חזר בו ר"ח ומסיק בין יש לו שתיהן. ובין אין לו רק א' אינן מעכבים ולא גזרינן שמא יפשע. והוי קשיא להרא"ש ביש לו למה באמת אינו מניח אלא אחת אטו ברשיעי עסקי' לכן תי' דמיירי ע"י אונס כגון שצריך לצאת כו' ול"ח למ"ש כל זמן כו' כדלקמן סימן כ"ח סעיף ב' וע"ש וע"ז מקשה מ"א מנ"ל להרא"ש הא דבאונס כהאי רשאי להניח רק של ראש גריד'. ודלמ' האי דיש לו מיירי דוקא באונס גמור כו'. ולזה תי' מ"א דבאמת אין כוונת הרא"ש דבאונס קל רשאי לבטל מצות תפילין של יד שלא להניחן כלל אלא שיניח אח"כ של יד: ב׳ וע"י אונס קל כהאי שרינן ליה. ול"ת למ"ש כ"ז שבין עיניך יהיו שתים. אף דגם ע"ז י"ל מנ"ל להרא"ש דל"ח למ"ש כ"ז שבין עיניך כו' משום אונס קל. צ"ל דזה ס"ל להרא"ש מסברא דנפשי' כיון דאין איסור זה חמיר כ"כ (ולדעת הנ"י אם פגע בשל ראש תחלה יניח של ראש תחלה שלא לעבור על המצות אף דיעבור אהאי דכ"ז שבין עיניך כו' ע"כ צ"ל דאיסור קל הוא. וניהו דלא קי"ל הכי כדלעיל סעיף וי"ו. מ"מ מוכח דאיסור קל הוא): ג׳ ועמ"ש סי' ל"ח ס"ט ר"ל דלא תימא בצריך לצאת לדרך מה"ט פוטרו הרא"ש להניח של יד מפני טרדותו. כמו חתן דפטור משום דטריד טרדא דמצוה. ועי"ז כ' ועי' מ"ש שם סעיף ט' דכה"ג ל"מ הטרדא לפטרו דבעי לייתובי דעתי'. וכמ"ש שם מ"א ס"ק י"ב:

לזכות מרן רבם של כל ישראל רבי יוסף קארו בן הרב אפרים בן הרב יוסף בן הרב אפרים, רבי משה איסרלישׂ בן רבי ישראל ומלכה, רבי יהודה אשכנזי בן הרב שמעון סופר, רבי אברהם אבלי בן רבי חיים הלוי, רבי דוד הלוי סגל בן רבי שמואל, רבי שמואל הלוי קֶעלין בן רבי נתן נטע הלוי – ולזכות כל ישראל החיים והמתים ולתיקון כל ישראל החיים והמתים.

בס"ד –

שולחן עורך ובאר היטב: כל הזכויות שמורות (c) ל ר' פנחס ראובן שליט"א

מגן אברהם: מקור: primo.nli.org.il רשיון: בנחלת הכלל טורי זהב ומחצית השקל: כנ"ל כמו המגן אברהם – דיגיטציה: ספריא
דילוג לתוכן