סימן כה - בטעם מה שאם מסתפק אם שכח הזכרה בתפילה חוזר ולא אמרינן שיש כאן משום ברכה לבטלה

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר שו"ת עם סגולה - חלק ג סימן כה - בטעם מה שאם מסתפק אם שכח הזכרה בתפילה חוזר ולא אמרינן שיש כאן משום ברכה לבטלה
תוכן עניינים

--------

שאלה

לכבוד הגרע"מ שליט"א
לילה טוב וגוט מועד אמעכ"ת.
הנה בימים אלו התחילו המוני בית ישראל לבקש על טל, ונתעוררה לי שאלה בדינים אלו, ואקוה שאזכה לתשובתו.
הנה קיי"ל בברכות ל"ג א' דהמברך ברכה לבטלה עובר בלא תעשה, וכן ברמב"ם פ"א ברכות הט"ו, ובשו"ע או"ח סי' רטו' ס"ד, ובמשנ"ב שם סוס"ק כ' כתב וז"ל- ומ"מ בין לדעת הרמב"ם ובין לשארי פוסקים, אם נסתפק לו על איזה ברכה אם בירך או לא, אם הוא דבר שהוא דאורייתא, חוזר ומברך, ואם הוא דרבנן לא יחזור ויברך וכו'.
ולפ"ז לענ"ד יל"ד, שהרי לדעת רוב הפוסקים (למעט הרמב"ם ואולי עוד) שתפילה היא דרבנן, וא"כ מדוע בנסתפק אם אמר מוריד הגשם אם לא עד שלושים יום בחזקת שהזכיר הגשם וצריך לחזור (לעיל סי' קיד סעיף ח'), והרי אנן קיי"ל שספיקא דאוריתא לחומרא, וא"כ האיך נחזור שוב על הברכות עם ההזכרות שלהם שהוא דאורייתא, מחמת הספק שאולי לא הזכרנו מוריד הגשם בתפילה שהיא דרבנן.
יישר כח גדול
דוד ו.
פה, ברכפלד.

תשובה

יום רביעי י"ט ניסן תשע"ו

לכבוד הרב דוד ורטהיימר שליט"א

הנה ראשית כל מה שחוזר ומתפלל אפשר דאינו ברכה לבטלה, וכמו שנחלקו הפוסקים על התפילה ששכח בה הזכרה אי חשיבא ברכה לבטלה או לא [הובא במ"ב ובקה"י, ועיין בני רא"ם להגר"א גניחובסקי עמ"ס ברכות מה שדן בזה], ויעויין מה שפסקו הט"ז והמ"ב [בדעת השו"ע] דעכ"פ מהני ליה שיוכל לצאת מהש"ץ שוב, [אע"ג שבאמת א"א לצאת מן הש"ץ באופן שלא התפלל, מ"מ מהני ליה תפילתו שנתפלל עד עתה, ויעויין בעמ"ס ח"ב מה שכתבתי ע"ד הט"ז הללו. ולפ"ז י"ל ג"כ דמה שחוזר כאן כיון שחוזר כדיני התפילה אי"ז ברכה לבטלה, אע"ג דאפשר דכלפי שמיא גליא שהזכיר מ"מ לענין המתפלל כיון שעושה כתיקון חכמים סגי, [ובאמת הרבה כבר נתחבטו לדעות הסוברין שהמברך ברכה שא"צ עובר בעשה, הרי אם לא היו מתקנים חכמים לא היה מותר לברך ברכה זו, ומה עשו חכמים בזה שתקנו שע"י שתקנו הברכה הפקיעו אמירת הברכה מאיסור דאורייתא, ועיין עמ"ס ח"א בראשו מ"ש שם, אכן מכל מקום הדבר ברור שאם עשה כתיקון חכמים לא עבר על האיסור דאורייתא], ואפשר עוד דגם להפוסקים דס"ל בשוכח הזכרה שתפילתו הראשונה היא ברכות לבטלה, מ"מ מודו שהמתפלל והזכיר כדין ושכח והתפלל שוב אין תפילתו השניה לבטלה, דבשלמא במקרה הראשון הנ"ל היה פושע שלא זכר מה מוטל עליו והיה עליו לזכור, אבל במקרה השני הלזה הרי עושה עתה כדין ומה יכול לעשות שאינו זוכר כעת אם התפלל, דמכיון שמ"מ כך מוטל עליו לעשות כעת ובזה עושה כדינו י"ל דבזה מודה שאי"ז ברכה לבטלה וצ"ע.

אכן באמת עיקר התירוץ כאן הוא דמה שהותר למסתפק להתפלל שוב מספק וגם מחוייב בזה, ול"א ספק ברכות להקל, הוא משום שהמצב כאן אינו נחשב כספק אלא כחזקה, וחזקה נחשבת כודאי להרבה דינים בתורה, וכמ"ש בפ"ד דקידושין סוקלין על החזקות, וה"ה לענינינו, ואכן כתבו הפוסקים דלא חשיב לכל דבר חזקה גמורה, וכמו שהורה הגרשז"א שאם קטן אמר לו ששכח ג"כ מהני שלא יצטרך לחזור, אך בודאי הו"ל חזקה מעיקר הדין דאמרינן דרגיל לומר מה שאמר עד היום כדי להחמיר עליו.

ויסוד ענין זה של סריך דיבוריה זהו ג"כ מועיל לקולא גבי טעה בין כתיבה לכתיבה בק"ש ופתח בלמען ירבו, דאמרינן אדיבוריה סריך, ובעצם כל הזכרה אחר שלושים אמרינן לקולא משום דסמכינן דאדיבוריה סריך, וזהו חזקה המועלת בין לקולא בין לחומרא ובין לדאורייתא בין לדרבנן. [ובעצם ענין זה של חזקת שלושים יום מצאנו בעוד מקומות, עיין ב"מ ק"ב ב' ועוד, ויתכן שזוהי סברת הגר"א דס"ל שלא מהני אם אמר צ' פעמים ביו אחד, ואינו ענין לנגח שור חמור וגמל וכו' דהרגילות תלוי באורך הזמן כמ"ש במעשה רב וסמכו בזה חז"ל על שאר דיני החקה, ועיין שו"ת רב פעלים ח"ב סי' י"ז שדן בדיני החזקה כאן אי אזלינן בתר רגילות כאו"א לפי מה שהוא או דבכולם נמדד רק בל' יום, וע"ש הדעות שהביא בזה].

ויש להוסיף ע"ז, דבאמת בספקות אחרים שאין בהם חזקה זו אשכחן דלא הותר לו לחזור ולהתפלל אלא בתורת נדבה כמבואר בשו"ע, ורק בדבר שיש בו חזקה הותר להתפלל ואף מחוייב בזה, משום החזקה. וכמו שכתב בשו"ת שבו"י ח"א סי' ל"ב וז"ל, מי שנסתפק אם בירך לישב בסוכה, ורצית לדמות למה דאית' בא"ח סי' קי"ד בהזכרת גשם וטל דעד שלושים יום בחזקת שאמר כמו שרגיל, אין זו דומה לזו כלל אפי' כאוכלא לדנא, דשאני כאן בנדון דידן דהא אדם יודע שיושב בצל סוכה ושלטה ביה עינא לא חיישינן לשכחה ויש להאריך בזה בראיות מכמה סוגיות והאריכות בזה אך למותר כי דין זה מפורש להדיא בש"ס ופוסקים גבי ברכת קריאת שמע כמבואר בא"ח סי' ס"ז דספק אם בירך לפניה או לאחריה אינו חוזר ומברך והטע' דברכו' דרבנן וכל הטעמים שנאמרו התם שייכי' גם כן בדין זה וזו אין צריך לפנים עכ"ל.

עוד רגע אדבר דאע"ג דבפוסקים נקטו באופן פשוט שזהו בחזקת שלא אמר, אבל מ"מ ישנם הרבה אופנים דלא אזלינן בתר חזקה זו, כל היכא דמסברא לא שייך לחשוב שלא הזכיר כדין, וכמו האופן שכתב המ"ב בסי' קי"ד סקל"ח בזה"ל, ואם ברור לו שהיה בדעתו לזכור מעין המאורע [לענין הזכרה ושאלה ויעלה ויבא וכה"ג] בתוך התפלה ולאחר זמן מופלג נפל ספק בלבו אם זכר בתפלה או לא אין צריך לחזור ואם נתעורר הספק מיד אחר התפלה יש לחזור [מור וקציעה ומגן גבורים] עכ"ל, וכן באופן שהביא המ"ב בהל' ר"ה גבי המלך הקדוש שאם אמר את נוסח ובכן תן פחדך יש להסתפק אם שייך לומר שחזקה אמר האל הקדוש, [ואגב א' מגדולי הדור הורה דמכיון שיש כאן ספק אינו חוזר ומתפלל, ור"ל דלולי שהיה כאן ספק היה כאן ודאי, מכיון שע"פ דיני החזקה חשיב כודאי, וכן באופנים במ"ב שם בסי' קי"ד ס"ק ל"ז נקט דבכל הספיקות שיש בפוסקים על אמירת צ' פעמים וכו' יש להקל והכל הוא כנ"ל וכמו שכתבתי כבר לעיל]. וכן יש עוד כמה וכמה אופנים שהוסיפו פוסקי זמנינו לומר שבמצב כזה אי"ז נחשב כחזקה שלא אמר ואכמ"ל.

בברכת פסח כשר ושמח

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב עקיבא משה סילבר שליט''א
שו"ת עם סגולה - חלק א

אסיפת תשובות ומכתבים בענינים שונים בהלכה ובאגדה
שהשבתי בהזדמנויות שונות - בחמלת ה' עלי
עם תשובות ממרן הגר"ח קניבסקי שליט"א
עקיבא משה בלאמו"ר הגאון רבי יצחק אייזיק שליט"א סילבר
קרית ספר תשע"ו
לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן