סימן כ''ד - סדר פדיון הבן

תוכן עניינים

--------

יבדוק הכהן קודם הפדיון האם :

1. האם אם התינוק לא הפילה קודם לזה.

2. יברר שנשלמו ל' יום (דהיינו יש לעשות את הפדיון בליל ל''א ואף אם לא עברו כ''ט ימים וי''ב שעות ותשצ''ג חלקים וכן אין צריך להמתין מעת לעת) .

3. שהאם אינה כהנת או לויה שאף שנשואה לישראל אין הבן חייב בפדיון.

4. שאין התינוק נולד בניתוח קיסרי (יוצא דופן).

5. כשיש יין קודם לפדיון נוטלים ידים לסעודה ומברכים המוציא.

6. טוב שיהיו עשרה במקום.

7. שיש לאב מטבעות מכסף בערך ה' שקלים שהם בשווי כמאה גרם כסף טהור.

8. שידע האב שבנתינת הסלעים לכהן הוא עושה ''פדיון'' לבנו ולא שיחשוב שאם נולד לו בכור צריכים ליתן מתנה או צדקה לכהן בסך חמשה סלעים.

9. אסור שיחשבו שעיקר הפדיון הוא רק כעין מנהג כפרות בעיוהכ''פ, אלא חיובו מדאורייתא.

סדר פדיון הבן

נוהגים לשים הילד בחיקו של הכהן מתחילה קודם הברכה.

כפי שכתב ספר הפרנס בסימן רצז וספר תניא רבתי בהלכות פדיון

אם אין בנו אצלו

יאמר פלוני בני אשר ילדה לי אשתי בכור הוא מאמו יהא שלך בכל מקום שהוא

אומר הכהן לאם התינוק (עדיף בצינעא)

בנך זה בכור שמה ילדת בן אחר לפניו או שמא הפלת?

עונה האם

זה בני בכורי לא ילדתי ולא הפלתי לפניו.

אומר הכהן לאבי הבן

בנך זה בכורך הוא?

עונה האב

כן.

אומר לו הכהן לאבי הבן

אי זה חביב עליך יותר בנך או חמש סלעים הללו.

האב משיב

בני חביב עלי.

אבי הבן מברך שתי ברכות ,

א. בא''י אמ''ה אקב''ו על פדיון הבן.

הקהל עונה אמן

ב. לאחר מכן מברך בא''י אמ''ה שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.

הקהל עונה אמן

אבי הבן נותן לכהן הפדיון הידוע שהוא חמש סלעים.

נוטל הכהן השקלים ומוליכן בידו על ראש הבן ואומר

זה תחת זה זה חילוף זה זה מחול על זה, יהא זה לכהן ויכנס זה הבן לחיים לתורה וליראת שמים, יהי רצון שכשם שנכנס לפדיון כן יכנס לתורה חופה מעשים טובים, ונאמר אמן.

נותן הכהן את ידיו על ראש הבן ומברכו כפי שיודע לברכו כגון

ה' שומרך ה' צלך על יד ימינך יומם השמש לא יככה וירח בלילה [תהלים קכ''א, ה'],

כי ארך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך [משלי ג', ב'],

ה' ישמרך מכל רע ישמור את נפשך ה' ישמר צאתך ובואך מעתה ועד עולם [תהלים שם, ז'],

ונוטל הכהן הכסף ומוציאו לכל חפצו. ואם ירצה הכהן להחזירם לו אחר שקיבל אותם רשאי.

ואחר הפדיון מברך הכהן שתי ברכות אלו בשם ומלכות

מוזגים כוס יין לכהן ומביאים לו ולכל הקהל הדס.

מברך הכהן

א. בא''י אמ''ה בורא פרי הגפן.

וטועם מהיין והקהל עונה אמן

ב. בא''י אמ''ה בורא עצי/עשבי/מיני בשמים

ומריח והקהל עונה אמן ומריח

וכל הקהל צריך לכוון לברכתו של הכהן לצאת ידי ברכתו והוא מכוון להוציאם ועונים אמן ומריחים את ההדס שחולק להם

סדר ברכת הכהן ויברך ללא שם ומלכות

ברכת הכהן

ברוך {אתה ה' אלהינו מלך העולם} אשר קדש עובר במעי אמו ולארבעים יום חלק את איבריו רמ''ח איברים, ואחר כך נפח נשמה בו, כדכתיב [בראשית ב', ז'] ויפח באפיו נשמת חיים, עור ובשר הלבישו ובעצמות וגידים סיככו כדכתיב [איוב י', י''א] עור ובשר תלבישני ובעצמות וגידים תסוככני, וציוה לו מאכל ומשתה דבש וחלב להתענג בו, וזימן לו שני מלאכי השרת לשומרו בתוך מעי אמו כדכתיב [שם, י''ב] חיים וחסד עשית עמדי ופקודתך שמרה רוחי. אמו אומרת זה בני בכורי שבו פתח הקדוש ברוך הוא דלתי בטני אביו אומר זה בני בכורי הוא ואני מוזהר לפדותו שנאמר [שמות י''ג, י''ג] וכל בכור אדם בבניך תפדה, יהי רצון מלפניך ה' אלהי שכשם שזכית אביו לפדותו כן תזכהו לתורה לחופה ולמעשים טובים, ברוך {אתה ה'} מקדש בכורי ישראל לפדיונם.

ומחזיר הבן לאביו

ר' חנניא בן עקשיא אומר ... וקדיש דרבנן.

וגומרים הסעודה

נוסח הפדיון ע''י שליח

השליח אומר

זה הבן בכור הוא פטר רחם לאמו והקדוש ב''ה ציוה לפדותו שנאמר ופדויו מבן חודש תפדה בערכך כסף חמשת שקלים בשקל הקדש עשרים גרה הוא ונאמר קדש לי כל בכור פטר כל רחם בבני ישראל באדם ובבהמה לי הוא. אני השליח מאבי הילד בכור הזה שהגיע זמן הפדיון.

הכהן אומר לשליח

מאי בעית טפי אתה השליח בשם המשלחך או ליתן בן הבכור שהוא פטר רחם לאמו או בעית לפדותו בשליחות אבי הבכור בעד חמש סלעים כדמחוייב הממשלחך מדאורייתא.

משיב השליח

חפץ אני לפדות את הבכור בשליחות אבי הבכור והילך דמי פדיונו מן המשלח כדמחוייב מדאורייתא.

ויברך השליח

בא''י אמ''ה אקב''ו לפדות הבכור.

ואח''כ השליח נותן לכהן הפדיון הידוע שהוא חמש סלעים.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב ניסים בריח שליט''א
בריח התיכון

הרב ניסים בריח שליט"א
בהסכמת מרן רבינו עובדיה יוסף שליט"א ומו"ר הרה"ג מאיר מאזוז שליט"א והרב חיים חדד שליט"א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן