סימן כד - בברכת גואלינו ה"צ קדוש ישראל

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר שו"ת עם סגולה - חלק ב סימן כד - בברכת גואלינו ה"צ קדוש ישראל
תוכן עניינים

--------

יום ב' לסדר ויצא ד' כסלו ע"ו
קרית ספר

במ"ש גואלינו ה"צ שמו קדוש ישראל, וחותמין בא"י גאל ישראל, הקשה הג"ר יצחק סורוצקין שליט"א ר"מ דטלז דהרי אי"ז סמוך לחתימה מעין החתימה, דהחתימה קאי על גאולת מצרים, והסמוך לחתימה מיירי על גאולת ישראל.

תשובה הנה יש שאינם גורסים זאת, וכן בסידור הגר"א הוא בסוגריים, [ויעויין בס' "סידור וילנא" שהאריך ללקט בענין זה].

וז"ל הרוקח בפי' התפילה, ומצאתי כתובהערת המגיה שם, מובא בסידור ר"ש מגרמייזא עמ' צט והרבה קטעים במחזור ישן ד"ז וכל הקטע מובא בערוגת הבושם ח"ד עמ' 85 ובמנהיג הל' ברכות סי' מ' הביאו בקצרה ונהגו לומר צור ישראל קומה וכו' ושמעתי כנגד חמשה ישראל הכתובים בפסוק אחד עמוד שג בפ' בהעלותך וראה עוד סדרע"ג עמ' 222 אוצר הגאונים ברכות עמ' 28 כל בו מחז"ו עמ' 13 ועוד ע"כ. וז"ל גם בזה שגו צרפתים הרבה מאוד ששמעתי שמוסיפים בצור ישראל ואומרים בצור ישראל ואומרים גואלינו ה' צבאות שמו קדוש ישראל וסמך שלהם על מה שנמצא כתוב שר' מאיר ש"ץ זצ"ל היה אומרו וטעות הוא בידם כי חלילה שעלה על לבו אותו צדיק מעולם לאומרו כי בקי היה ר' מאיר ש"ץ זצ"ל בסודות ובמדרשים וטעמים שהרי בצור ישראל י"ד תיבות וששים אותיות כנגד ששים רבוא שנגאלו ממצרים בי"ד בניסן וכן תמצא י"ד אזכרות בוישע וכן י"ד אזכרות באנכי לומר שלא נגאלו ממצרים עמוד שג אלא בזכות שאמרו שירה בי"ד אזכרות וי[שראל] קבלו התורה בעשרת הדברות שיש בו י"ד אזכרות וכל תרי"ג מצות כלולים בעשרת הדברות ורבינו סעדיה גאון פרשה באזהרות שלו שיסד לכל דבור ודבור מצות התלויות בו וכנגדן תמצא י"ד ה' אלהי ישראל בספר ירמיהו לומר שאמר להם ירמיהו למה בגדתם באלהיכם ותשליכו את דבריו אחר גאיכם דעו לכם שלא הייתם כדאי להיגאל ממצרים בי"ד בניסן כ"א בזכותו של ישראל סבא לקיים הבטחתו שהבטיחו הקב"ה וזהו וירא ישראל את היד הגדולה ואמרו רבותינו ישראל סבא נחלקו בו חכמי ישראל יש מהם אומרים ישראל סבא זה אברהם אבינו ויש אומרים יעקב אבינו וכן תמצא י"ד אלהים בי"ט פסוקים בחומש שיש בהם ג' אבות יחד לומר שבזכות האבות נגאלו ממצרים וכיון שראה שלמה המלך כוחן וחיבתן של אבות העולם כיון בתפלתו וקבע י"ד שם שמי לשמך לשם בדברי הימים וכן בספר יהושע י"ד ה' אלהי ישראל אמר להם יהושע דעו לכם שלא הייתם כדאי ליגאל ממצרים וליכנס לארץ ישראל אלא בזכות שתקבלו מלכותו עליכם וזהו שכתוב לשם ויאמר יהושע אל כל העם כה אמר ה' אלהי ישראל בעבר הנהר ישבו אבותיכם וגו' ועוד האריך רבינו החסיד הרבה מאוד אבל אין פנאי להאריך כאן וששים רבוא שנגאלו ממצרים כנגדם יסדו ששים אותיות בצור ישראל לומר לך שלא נגאלו משם כי אם בזכות שיקבלו את התורה שנתנה בששים אותיות וכו' עכ"ל ע"ש, ומ"מ מבואר בדבריו שלא הוה ס"ל לומר זה.

ומיהו אפשר לתרץ קושיית השואל, די"ל שכיון שזוהי מידה של הקב"ה שהוא גואל א"כ גם מה שמזכיר על גאולת העתיד חשיב גאולה.

וכן מצינו בכמה מקראות שגאולת העתיד היא כעין גאולת מצרים, וכמ"ש בסוף ס' מיכה כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות. וכן עוד מקראות כמו שדרשו רז"ל (עי' מכילתא פ' בשלח).

ובאבודרהם כתב, ונאמר גואלנו ה' צבאות וכו' והטעם שתקנו לומר בשחרית פסוק זה ובערבית פסוק (ירמיה לא א) כי פדה ה' את יעקב מפני שביום אנו מבקשים מלפניו שיגאלנו וזה לשון גואלנו ובלילה כבר גאלנו ופדאנו מיד חזק ממנו שהם הגוים שאנו בעיניהם כקוצים ואעפ"כ השם מצילנו מידם בכל יום ע"כ.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב עקיבא משה סילבר שליט''א
שו"ת עם סגולה - חלק א

אסיפת תשובות ומכתבים בענינים שונים בהלכה ובאגדה
שהשבתי בהזדמנויות שונות - בחמלת ה' עלי
עם תשובות ממרן הגר"ח קניבסקי שליט"א
עקיבא משה בלאמו"ר הגאון רבי יצחק אייזיק שליט"א סילבר
קרית ספר תשע"ו
לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן