סימן כג - בברכת אהבה רבה 'הרחמן המרחם רחם'

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר שו"ת עם סגולה - חלק ב סימן כג - בברכת אהבה רבה 'הרחמן המרחם רחם'
תוכן עניינים

--------

בע"ה מוצש"ק פ' תולדות

ע"ד מה ששאל הגרמ"ד הלוי סולובייציק שליט"א על מ"ש אבינו אב הרחמן המרחם רחם עלינו, דצ"ע כפל הלשון הרחמן המרחם, הלא כיון שהוא רחמן פשיטא שממילא הוא מרחם, והו"ל למימר הרחמן רחם עלינו.

תשובה לפי פשוטו הראשון הוא הוראה על מידותיו של הקב"ה, והשני הוא מן הבקשה, ר"ל כמו שהנך מרחם על אחרים, למה ניגרע שתרחם אתה גם עלינו.

אכן ראיתי עוד שכתב הרוקח זללה"ה בפי' סידור התפילה [מא, אהבה רבה עמוד רעח] וז"ל, אבינו אב הרחמן, גבי אב שייך רחמים כרחם אב על בנים רחם ה' על יראיו. ו'המרחם', ואתה הוא המרחם. רחם עלינו. וג' אבות בכאן, אבינו מלכינו א' אבינו ב' אב ג' כנגד ג' אבות, שיזכור לנו כי בחר בנו עבורם שנא' ותחת אשר אהב את אבותיך ויבחר בזרעם אחריהם, לכך כאן ג' רחמים, הרחמן המרחם רחם, וב' חמלה וא' חנינה. ותן בליבנו להבין שנבין דבר מתוך דבר בהלכה. ולהשכיל להצליח בדברי תורה. ולשמוע בדברי תורה עכ"ל.

ומבואר בדבריו בכללם, ב' ענינים בטעם דבר זה, הראשון שיש כאן ב' בחינות של רחמים, האחד מה שהוא אב ודרכו של אב לרחם (כדאיתא בפסיקתא דר"כ פיסקא אנכי אנכי), ועוד שהקב"ה הוא, שהוא רחמן. ואכן האבודרהם ג"כ הזכיר הפסוק שהביא הרוקח, וז"ל (ברכות קריאת שמע), אב הרחמן המרחם רחם נא עלינו ע"ש (תה' קג, יד) כרחם אב על בנים רחם ה' על יריאיו ע"כ.

והענין השני המבואר בדברי הרוקח, הוא שנזכרו כאן ג' מיני רחמים בדוקא, כנגד ג' האבות.

ועוד שם לעיל מינה בחלק סודות התפילה עמוד רעו איתא וז"ל, אהבה רבה, י"ג אהבה בשיר השירים, אהב"ה בגימטריה אחד. באהבה ג' אבות אבינו מלכינו, אבינו, אב, כנגד ג' אבות שיזכור לנו כי בחר בנו עבורם, ותחת כי אהב את אבותיך ויבחר בזרעו אחריו, לכך באו כאן ג' רחמים הרחמן, המרחם, רחם, וב' חמלה וא' חנינה עכ"ל, הרי לנו ביאור גם ע"ד הפשט וגם ע"ד הסוד בביאור כפילות הלשון.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב עקיבא משה סילבר שליט''א
שו"ת עם סגולה - חלק א

אסיפת תשובות ומכתבים בענינים שונים בהלכה ובאגדה
שהשבתי בהזדמנויות שונות - בחמלת ה' עלי
עם תשובות ממרן הגר"ח קניבסקי שליט"א
עקיבא משה בלאמו"ר הגאון רבי יצחק אייזיק שליט"א סילבר
קרית ספר תשע"ו
לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן