סימן כא - מי שנפלו לו התפילין

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר שו''ת גם אני אודך - א' סימן כא - מי שנפלו לו התפילין
תוכן עניינים

--------

אם צריך להתענות בו ביום דוקא

שאלה: כתוב במג"א (סימן מד סק"ה) ובספר חיים שאל (ח"א סימן יב) בשם ספר משפטי שמואל (סימן יב), שהמנהג לצום בנפלו לו תפילין בלא נרתיקן, האם צריך לצום בו ביום דוקא.

תשובה: הדבר מפורש כבר בפוסקים, ראה באר היטב (או"ח סימן תקעא סק"א) בשם שיירי כנה"ג (סימן תקסו הגה"ט אות ה' ו') וז"ל: מי שנופלין לו תפילין יתענה באותו יום, ואם בשבת למחר, עכ"ל. והובא גם בספר א"ר (סימן מ סק"ה). וכ"כ בספר ארחות חיים (סימן תקעא סעיף א אות א) בשם ספר יפה ללב (ח"ב סימן תקעא אות ח) שכותב בזה"ל: תיקון למי שנפלו לו התפילין, יתענה באותו יום ויאמר עננו כמו בתענית חלום, עכ"ל. וכ"ה בבן איש חי (שנה ראשונה פ' חיי שרה אות יח) מי שנפלו לו תפילין מידו, נכון שיתענה יום אחד באותו היום, ואם אי אפשר לו להתענות יפדה התענית בצדקה, עכ"ד.

ובשו"ת מהרש"ם (ח"ב סימן רסד) ציין לשו"ת מהר"י ברונא (סימן קכז) וז"ל: אם לא אכל בו ביום, יתענה באותו יום, אע"פ שלא קיבל עליו מאתמול, ומ"מ מתפלל עננו, כמו בתענית חלום, דטוב יותר בו ביום, ואפילו בשבת, כדאמרינן בפ"ק דשבת (יא.), והטעם שהראו לו מן השמים שצריך תשובה, וגם בתפילין איכא סימנא, כדאמרינן בגמרא (מו"ק כה.) האי מאן דאיתהפיך ליה רצועה ליתיב בתעניתא, [ולנערים הוריתי שילמדו ב' או ג' שעות יותר בו ביום], עכ"ל. והביא את דבריו בשו"ת מנחת יצחק (חלק הליקוטים סימן ב) ושו"ת קנין תורה (ח"ז סימן עו).

מבואר מדבריו ג"כ, שאם עדיין לא אכל צריך להתענות בו ביום. והעיר המנח"י דמדברי הכנה"ג וא"ר מבואר שלא יתענה בשבת, אלא יצום למחר. ואם רוצה להתענות ביום אחר נכון שיקבלנו במנחה שלפניו, וכמו שכתב בשו"ת מהר"י שטייף (סימן רסח), עיי"ש. ועיין עוד בכף החיים (סימן מ סק"ו) שהביא מחלוקת בזה, האם יתענה בו ביום, או ימתין למחרתו ויקבל התענית מבערב, ומיהו אם נפלו לו בשבת, אל יתענה בשבת אלא ימתין עד מוצאי שבת.

ולמי שקשה התענית אפשר להקל, וכמו שמובא בספר מרא דשמעתתא (אטת כא) שהורה הגה"צ רמ"א פריינד זצ"ל גאב"ד ירושלים, שאם נפלו ח"ו תפילין על הארץ, ציוה לתת ח"י פרוטות לצדקה, וללמוד דף גמרא עם הרא"ש. וציין שם בליקוטי שי (אות כו) לשו"ת מהר"י ברונא (הנ"ל) שהקיל לנערים שאין צריכים להתענות בנפילת ס"ת, רק ילמדו ב' או ג' שעות יותר ביום. ובשו"ת אהל יהושע (ח"ב סימן יד) הקיל ג"כ בנפילת ס"ת, שרק יום אחד יתענה ושאר הימים אפשר לפדות בצדקה. ולכן בנפילת תפילין אפשר להקל יותר, ובפרט בדורות חלושים, שלא להתענות כלל, אלא לפדותה בצדקה ולהרבות בלימוד התורה. וכתב בכף החיים (מ, ה) בשם החיד"א בשו"ת חיים שאל (ח"א סימן יב), דאף מי שנפל מידו התפילין עצמן, אם הוא תש כח וקשה עליו התענית, וכל שכן אם הוא צורבא מרבנן וממעט בתלמוד תורה, יתן צדקה לכפר עון נפילת התפילין, וגדולה צדקה לכפר אפילו למזיד, וקל וחומר לשוגג ואונס.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב גמליאל הכהן רבינוביץ שליט''א
שו''ת גם אני אודך - א

קס"ח תשובות ובירורי הלכה בענינים הנוגעים למעשה
שקיבלתי ממו"ר הגה"צ - רבי יקותיאל ליברמן שליט"א
על שאלותי שחקרתי בס"ד ובחסדו הגדול
הרב גמליאל הכהן רבינוביץ שליט''א
בן אאמו"ר הגה"ח רבי אלחנן י.ד. שליט"א - ב''ב - תשע"א לפ"ק

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן