סימן י - סכנה בעמוד החוזר ובמחנה ישראל במדבר

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר שו"ת עם סגולה - חלק ג סימן י - סכנה בעמוד החוזר ובמחנה ישראל במדבר
תוכן עניינים

--------

שאלה

שלום וברכה, רציתי לשאול על דברי הגמ' בעירובין (נ"ה ב') "אמר רב הונא יושבי צריפין אין מודדין להן אלא מפתח בתיהן מתיב רב חסדא ויחנו על הירדן מבית הישימות ואמר רבה בר בר חנה (אמר רבי יוחנן) לדידי חזי לי ההוא אתרא והוי תלתא פרסי על תלתא פרסי ותניא כשהן נפנין אין נפנין לא לפניהם ולא לצדיהן אלא לאחריהן אמר ליה רבא דגלי מדבר קאמרת כיון דכתיב בהו על פי ה' יחנו ועל פי ה' יסעו כמאן דקביע להו דמי".
ופירש"י שם: "אין נפנין לא לפניהן - חוץ לענן, שמא ילך הענן והארון שם: ולא לצידיהן - חוץ לענן, שאין יודעין אנה יפנה הענן לעבור: אלא לאחוריהן - חוץ לענן דודאי לא יחזור הענן לאחוריו, אלמא המהלך בראש והוצרך לנקביו חוזר לאחוריו שלש פרסאות וישראל במדבר יושבי אהלים היו, שאינן קבועין, ואפילו הכי מהלכין את כל המחנה כארבע אמות".
הנה משמע מדברי הברייתא שהיו צריכים לילך כמה פרסאות כדי ליפנות, וצ"ע מהא דאמרו חז"ל (ברכות סב, ב) רבן שמעון בן גמליאל אומר עמוד החוזר מביא את האדם לידי הדרוקן סילון החוזר מביא את האדם לידי ירקון, ואף מה שהקילו ביכול להעמיד עצמו עד פרסה לא שרי בכל ענין, וכ"ש כאן שזה שהיה בתחילת המחנה היה צריך לילך כמה פרסאות עד לאחורי המחנה, וצ"ע איך היה מותר לעשות כן.
(מהרה"ג יהודה שורץ, כולל צאנז ירושלים).

תשובה

בס"ד יום ב' כ"ח סיון ע"ו

לכבוד מע"כ הג"ר יהודה שוארץ שליט"א

שלו' וברכה

יעויין במה שכתב בשו"ע או"ח סי' מ"ג ס"ח, וז"ל, אם שכח תפילין בראשו ועשה בהם צרכיו, מניח ידו עליהן עד שיגמור עמוד הראשון ויוצא, וחולצן וחוזר ונכנס. וכתב במשנה ברורה סקכ"ו, וז"ל, דעמוד החוזר מביא האדם לידי הדרוקן וסילון החוזר מביא האדם לידי ירקון ע"כ, וכ"כ הב"י ופרישה ושא"פ. ומבואר דאע"ג דאם לא התחיל להתפנות צריך להמתין ולא ליכנס בתפילין, מ"מ אם התחיל אמרי' עמוד החוזר וכו', ומבואר מכ"ז דמ"ש עמוד החוזר מביא את האדם לידי הדרוקן וכו' הכוונה רק למי שכבר התחיל, [וגם המעשה שם בגמ' דגרסי', רב ספרא על לבית הכסא אתא רבי אבא נחר ליה אבבא אמר ליה ליעול מר בתר דנפק אמר ליה עד השתא לא עיילת לשעיר וגמרת לך מילי דשעיר לאו הכי תנן מדורה היתה שם ובית הכסא של כבוד וזה היה כבודו מצאו נעול בידוע שיש שם אדם מצאו פתוח בידוע שאין שם אדם אלמא לאו אורח ארעא הוא והוא סבר מסוכן הוא עכ"ל, זה י"ל בב' אופנים די"ל שהיה חשש לאמורא שישב בפנים דשמא מי שעומד בחוץ כבר כמעט התחיל, או באופ"א י"ל שמכיון שהיה בדעתו להתחיל כבר והיה סבור שאולי בהכ"ס ריק, לכן חשיב כאילו התחיל ואמרי' עמוד החוזר וכו', אבל אם לא התחיל כלל וגם עדיין לא היה סבור להתחיל לא, וה"ה כל היכא שמרגיש צריך מאוד יחשיב מסוכן, ועי' גמ' ורש"י שבת פ"א, ובס' פרחי כהונה בברכות שם].

ואמנם הנה פשוט שאין להשהות נקביו בכדי, וכבר אמרו ז"ל בברכות דף ס"ב ב', וז"ל, עד דרתחא קדרך שפוך וכו' וכדפרש"י שם שלא ישהה נקביו, וכן עוד הרבה, ועי' שבת מ"א א', הנצרך לנקביו ואכל דומה לתנור שהסיקוהו על גבי אפרו וזהו תחילת ריח זוהמא. וכן פסק שו"ע סי' ב' ויבדוק נקביו, ואפשר דהיינו גם מטעם זה. ומ"מ כל שאין בזה חשש סכנה דהיינו סילון החוזר [שאין חשש זה קיים תמיד וכנ"ל], לא התירו איסורים משום זה גם אם יותר בריא להפנות מיד, ולהפנות בתוך מחנה ישראל הו"ל מידי דאיסורא.

והנה אמנם במ"ר יש חשש סכנה בכל גוני מצד לא יהיה בך עקר, עי' בכורות מ"ד, [ואם שייך בזמנינו עי' חזו"א א"ה סי' י"ב סק"ז דמדבריו נר' דבזמנינו לא שייך, אולם יעוי' ברית אברהם על מגדול עוז של היעב"ץ מש"ש, וע"ע בס' שלום אהליך], אבל בגדולים לא שייך סכנה לולי שהיה כבר עמוד, ובכה"ג אפשר דהותר להם משום סכנה, וכמו שהותר ג"כ בתפילין וכן איסור צניעות ס"ל דהותר בגמ' שם.

ואח"ז כתב אלי השואל הנ"ל שוב: אפשר י"ל דהוי כעין שלוחי מצוה [כיון שעושה כן כדי כדי לא לפגום בכבודו של ארון] שאינן ניזוקין.

וכתבתי לו: יתכן, אכן מ"מ היכא דשכיח היזקא לא סמכינן אניסא כדאי' בפס' ח' ב', וממילא הכא דמשמע בסוגיות דחשיב שכיח היזקא [היכא דיש חשש של עמ' החוזר] ל"ש לכאורה למימר סברא זו.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב עקיבא משה סילבר שליט''א
שו"ת עם סגולה - חלק א

אסיפת תשובות ומכתבים בענינים שונים בהלכה ובאגדה
שהשבתי בהזדמנויות שונות - בחמלת ה' עלי
עם תשובות ממרן הגר"ח קניבסקי שליט"א
עקיבא משה בלאמו"ר הגאון רבי יצחק אייזיק שליט"א סילבר
קרית ספר תשע"ו
לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן