סימן י - ניקוי ביוב ביד ימין

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר שו''ת גם אני אודך - א' סימן י - ניקוי ביוב ביד ימין
תוכן עניינים

--------

שאלה: אדם שפותח סתימת ביוב וכדומה, האם צריך לעבוד רק ביד שמאל.

תשובה: לענ"ד יש להקל בזה, דהסברא נותנת דמה שאמרו בגמרא שלא לקנח בימין וכל הטעמים דשם, זהו דוקא בקינוח שהוא תדיר ושייך לחוש לכל הני טעמי. אבל בדבר שאינו תדיר כי אם לעתים נדירות, לא מסתבר שהחמירו בזה, דאם כן נמצא שאין לעשות שום דבר שיש בו בזיון ביד ימין, וכגון לבנות בנין, ולנגוע בעפר וטיט וכדומה כל מיני טינוף, ולא מצינו חומרא זו. ועל כרחך דזה דוקא בקינוח שהוא דבר הרגיל ומצוי אצל כל אדם, אבל במה שאינו מצוי לא חששו. ואף לטעם נקיון מסתמא ינקה ידיו אחר כך, ורק בקינוח שהוא תדיר חששו שמא ישכח לנקותו.

וכעין זה כתב החוות יאיר במקור חיים (סימן ג) וז"ל: מה שראיתי מדקדקים אף בקינוח החוטם, חסידות של שטות הוא, וכל כה"ג די לנו במה שאמרו חז"ל, ותדע שהרי שפשוף ניצוצות מותר גם בימין כדמוכח בסימן מג, עכ"ל. וראה כף החיים (סימן ג סקכ"א) דלשפשף ניצוצות של מי רגלים מבואר בב"י (סימן מג) דשרי אפילו בימין, ובא"ר (סימן ג סק"ח) דשרי להרוג כינה בימין, ושכן הוא במהדו"ב לשו"ע הרב, והובא גם בקצוה"ש (סימן ד סעיף ג). וכ"כ בן איש חי (שנה א פ' ויצא אות יד) דמותר להרוג כינה באצבעות ימין, וכן מותר לשפשף ניצוצות של מי רגלים בימין. ולכן נראה גם בזה להקל.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב גמליאל הכהן רבינוביץ שליט''א
שו''ת גם אני אודך - א

קס"ח תשובות ובירורי הלכה בענינים הנוגעים למעשה
שקיבלתי ממו"ר הגה"צ - רבי יקותיאל ליברמן שליט"א
על שאלותי שחקרתי בס"ד ובחסדו הגדול
הרב גמליאל הכהן רבינוביץ שליט''א
בן אאמו"ר הגה"ח רבי אלחנן י.ד. שליט"א - ב''ב - תשע"א לפ"ק

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן