סימן י - נט"י לכהן אם צריך להיות בשפע

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר שו''ת גם אני אודך - ג' סימן י - נט"י לכהן אם צריך להיות בשפע
תוכן עניינים

--------

שאלה: כהן שנוטל ידיו לדוכן, האם יש ענין שיטול ידיו בשפע, כמו שמצינו בנטילת ידים לסעודה, שיש ענין ליטול בשפע? והטעם?

תשובה: ליטול ידיו בשפע מצינו בנט"י לסעודה (שבת סד: סוטה ד:) ולא בנט"י דשחרית או דנשיאת כפיים, ויש להסביר דבנט"י לסעודה יש בה המשכת שפע מלמעלה ע"י מים המרמזים לחסד ששופך בשפע, ובזוה"ק (לך לך פז:) מאן דנטיל ידוי כדקא יאות גרים ברכאן דלעילא. ובאור החמה בשם הרמ"ק שהמים שפע מלמעלה לטהרת האצבעות העליונים שהם עשר ספירות עכ"ל. [ומזוה"ק לא מוכח נדו"ד, רק שגורם לשפע, וזה שייך בעיקר בנט"י למזונו]. ובשאר נטילות חשוב לא לפחות מהשיעור ודי בזה.

(שלהי אייר תשע"א)

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב גמליאל הכהן רבינוביץ שליט''א
שו''ת גם אני אודך - א

קס"ח תשובות ובירורי הלכה בענינים הנוגעים למעשה
שקיבלתי ממו"ר הגה"צ - רבי יקותיאל ליברמן שליט"א
על שאלותי שחקרתי בס"ד ובחסדו הגדול
הרב גמליאל הכהן רבינוביץ שליט''א
בן אאמו"ר הגה"ח רבי אלחנן י.ד. שליט"א - ב''ב - תשע"א לפ"ק

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן