סימן י - מינוי אשה למלכת ישראל

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר שו"ת עם סגולה - חלק א סימן י - מינוי אשה למלכת ישראל
תוכן עניינים

--------

עש"ק פ' דברים חזון ח' אב ע"ה

בהא דשל ציון המלכה בשבת ט"ז ב', הקשה הגריש"א זצ"ל איך מינו אשה למלכות דקי"ל בספרי דברים י"ז ט"ו ור"מ פ"א מהל' מלכים ה"ד מלך ולא ולא מלכה, וכיון שקיימה דיני התורה כדמשמע הכא שהיתה שומרת הל' טומאה וטהרה היאך המליכוה.

תשובה - יעויין בכתבי בעל היוסיפון דמבואר שם כמדומה שלא היה מינוי זה ע"פ חכמים כלל, ואף היו מבני המלוכה שצדוקים היו ועשתה שלום לעצמה בין ב' הצדדין, אלא שהיתה שלמה עם החכמים, ולא הי' בידם לשנות כ"כ בדבר המלכות, שכן מתחילה היו מלכי כהנים וזה הי' שלא מן הדין כמ"ש ברמב"ן עה"ת, ואח"כ היו מלכי הורדוס וג"ז הי' שלא כדין כדאי' בסוטה, ובכל המלכים שהיו כל בית שני מקצתן נוטים לפרושין ומקצתן נוטין לצדוקין, יעויין בכתבי הנ"ל, ואעפ"כ מלכו, אלא שלא היה כח ביד ישראל למחות בהן כמבואר במתני' דסוטה ע"ש. (א"ה ס' היוסיפון בר סמכא הוא והרבה מן הראשונים הביאו דבריו).

ע.מ. סילבר

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב עקיבא משה סילבר שליט''א
שו"ת עם סגולה - חלק א

אסיפת תשובות ומכתבים בענינים שונים בהלכה ובאגדה
שהשבתי בהזדמנויות שונות - בחמלת ה' עלי
עם תשובות ממרן הגר"ח קניבסקי שליט"א
עקיבא משה בלאמו"ר הגאון רבי יצחק אייזיק שליט"א סילבר
קרית ספר תשע"ו
לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן