סימן יג - איסור לא תענה בישראל לגוי

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר שו"ת עם סגולה - חלק ב סימן יג - איסור לא תענה בישראל לגוי
תוכן עניינים

--------

עש"ק פ' יתרו י"ט שבט תשע"ו
מודיעין עילית

מה שהקשה הג"ר צבי קרויזר ע"ד רבינו בחיי (שמות כ' י"ג) שכתב לא תענה ברעך עד שקר, דרעך מיירי גם בעכו"ם כדכתיב איש מאת רעהו, והקשה דהרי בב"ק ל"ח א' מבואר דיתכן רעך שהכונה רק לישראל.

תשובה כונת הר"ב היא דכל מידי שהאיסור מצד העובר לא שנא, ר"ל דנהי היכא שהמצוה היא מצד בין אדם בחבירו בלבד אמרינן רעך ולא גוי, אבל היכא שהמצוה היא מצד העובר, שפוגם בעצמו ע"י מעשה שהוא עושה, בכל כה"ג לא יהא חילוק אם עושה מעשה זה כלפי גוי או כלפי ישראל.

והראיה שמצוה זו היא מצד שהוא פוגם בעצמו, יש להביא מן המכילתא דרשב"י וז"ל, לא תענה ברעך עד שקר - אין שקר אלא מבדה כיצד הפקיד לו זהב לא יאמר לו מרגלית מרג' לא יאמר לו זהב ע"כ. כלומר אע"ג שמשלם לו לפי אותו השווי, מ"מ לא יעשה כן כיון שמשקר בנפשו ומעות את הדין, וא"כ לא שנא אם משקר לפני גוי או לפני ישראל, דהא אפילו שינוי בעלמא אסור בעדות (עיין שבועות ל"א א').

ומה שהביא מהפסוק שם, היינו דאע"ג שמסברא מצוה זו נוהגת גם כלפי גוי וכנ"ל, מ"מ אם היה גזה"כ למעט גוי הוה ממעטינן ליה, כמו טעות עכו"ם דמסברא לא נפיק מכלל גזל, אלא שמיעטתו התורה, וכן עמלקי דמסברא היה אסור להרגו, והתורה ציותה עליו שיהרג, וה"נ הכא אי הוה סבירא לן דרעהו ממעט גוי הוה ממעטינן ליה לגמרי, ולהכי כתב דכיון דמ"מ בעלמא אשכחן שגוי יקרא רעהו א"כ גם כאן אינו מיעוט.

וגם מאן דממעט גזל עכו"ם מרעך ס"ל דאי"ז דבר מגונה, דהופקר ממונן לישראל (עי' ב"ק ל"ח), והו"ל כאוכל מן ההפקר, משא"כ עונה עדות שקר שעושה שקר בנפשו ומשנה דבורו.

ומה שכתב ר"ב שלא נאמר כאן אחיך כמו שאנו דורשים בשאר דוכתי למעט גוי, אלא רעך דלא ממעט, י"ל דלא קאמר דכל היכא דכתיב רעך שאינו ממעט עכו"ם, אלא רק דבר שאינו רק ענין בין אדם לחבירו אלא דבר גרוע וחמור מצד העובר האיסור, כמו כאן.

וכעי"ז בס' אמרי הצבי כתב ליישב את דברי רבינו בחיי ובתחילה מקדים שהוכחת רבינו בחיי ממה שנאמר 'וישאלו איש מאת רעהו' אינה ראיה משום דשם היה עוד קודם קבלת התורה ואז אכן גם המצרי היה בכלל רעהו אבל לאחר קבלת התורה שפיר ממעטים מצרי מדכתיב 'רעהו' ואולם כדי ליישב את דברי רבינו בחיי כותב דהנה כבר כתבו הראשונים הרבה טעמים על כל מצוה ועיקר הטעם הוא שיש הרבה מצוות שציונו בוראנו יתברך להתרחק מן המידות המגונות כי העובר עבירה ממשיך מידה מגונה לעצמו ועל כן אסרה התורה מאכלות האסורות לפי זה יובן דמה שאסרה תורה להעיד עדות שקר הטעם בזה שייך גם בעדות שקר לנכרי כי אין לך אדם רע גדול מזה שמעיד עדות שקר בחבירו ובזה אין חילוק בין אם העדות הוא לישראל או לעכו"ם ומה שכתבה התורה הלשון 'רעך' בעדות כולל גם העכו"ם כי גם העכו"ם הוא בכלל 'רעהו' לענין זה אבל בשאר מקומות אין העכו"ם בכלל זה עכ"ד.

ובעיקר דין הזה יעויין במלבי"ם שכתב מדנפשיה דלא כר"ב.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב עקיבא משה סילבר שליט''א
שו"ת עם סגולה - חלק א

אסיפת תשובות ומכתבים בענינים שונים בהלכה ובאגדה
שהשבתי בהזדמנויות שונות - בחמלת ה' עלי
עם תשובות ממרן הגר"ח קניבסקי שליט"א
עקיבא משה בלאמו"ר הגאון רבי יצחק אייזיק שליט"א סילבר
קרית ספר תשע"ו
לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן